EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
П. К. Ситник, В. М. Купрійчук, В. В. Карлова, Р. А. Небожук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.89

УДК: 351.85.304

П. К. Ситник, В. М. Купрійчук, В. В. Карлова, Р. А. Небожук

ПРИНЦИПИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Анотація

У контексті впровадження реформи державного управління на порядку денному стоїть завдання визначення концептуальних засад децентралізації культурної політики, яка пов'язана із комплексом складних фінансових і організаційних проблем. Громадам варто надати можливості самостійно вирішувати проблеми збереження місцевих національно-культурних та етнографічних традицій, визначати шляхи розвитку закладів культури. За центральною владою мають бути закріплені повноваження з реалізації загальнодержавних програм культурного поступу та утримання об'єктів національного значення. Водночас децентралізація не повинна бути засобом політичних спекуляцій і загрожувати єдності культурного простору.
Для забезпечення повноцінного розвитку культурної сфери необхідною умовою є організація та здійснення державного управління на засадах чітко визначених принципів, які є регулятивними настановами, що пов'язують мету зі способами її досягнення, вказують на можливі або ж необхідні шляхи, механізми, засоби реалізації поставленої мети в розвитку культури.
Децентралізація державного управління у сфері культури не має бути самоціллю. Світовий досвід свідчить про те, що запозичення управлінських моделей (від тих, що передбачають розгалужену та ієрархізовану системи державних органів з питань культури, до тих, де аналогічні функції виконують недержавні або напівдержавні автономні структури) може дати позитивний результат, якщо воно здійснюється критично і вибірково, з урахуванням конкретних економічних та політичних умов країни, притаманних їй традицій взаємодії суспільства і влади.
Перспективним напрямом децентралізації є більш широке залучення до діяльності в культурному секторі неурядових, у тому числі благодійних організацій із передачею їм частини наглядових, управлінських та інших повноважень. Культурна політика в умовах децентралізації містить позитивні чинники, однак несе чимало викликів. Позитивним є те, що регіональні та місцеві органи влади отримують додаткові важелі й ресурси для підтримки культурного процесу. Водночас виклики полягають у тому, щоб забезпечити рівний доступ до культурних послуг мешканців сіл і малих міст, зберегти базову інфраструктуру закладів культури у формуванні нових об'єднаних територіальних громад.
Для забезпечення культурного розвитку в умовах децентралізації необхідним є оновлення законодавчої бази з метою модернізації інфраструктури базового рівня та посилення інноваційного потенціалу культурної політики. Активізація реформ у сфері управління культурою в умовах децентралізації сприятиме формуванню міцних засад для об'єднання українського суспільства та нейтралізації існуючих та можливих загроз гуманітарній безпеці.

Ключові слова: принципи; децентралізація; державне управління; центральні органи влади; культурна політика; культурний простір; культура.

Література

1. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення: наук. доп. / авт. кол.; за заг. ред. В.С. Куйбіди. — К.: НАДУ, 2018. — 180 с.
2. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / Відп. ред. Н.Р. Нижник; Кол. авт.: В.Б. Авер'янов, І.А. Грицяк, С.Д. Дубенко та ін. — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 448 с.
3. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidenta-ukraini
4. Соціальна і гуманітарна політика: підручник / [авт. кол.: В.П. Трощинський, В.А. Скуратівський, М.В. Кравченко та ін.]; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського. — К.: НАДУ, 2016 — 792 с.
5. Карлова В.В. Особливості реформування державного управління у сфері культури на регіональному і місцевому рівні / В.В. Карлова // Суспільство. Держава. Управління. Право. — 2011. — № 1. — С. 33 — 45.
6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук. -ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. — К.: НАДУ, 2011. Т.2: Методологія державного управління / наук. -ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. — 2011. — 692 с.
7. Соціогуманітарні чинники інтеграції і консолідації українського суспільства: аналіт. доп. / Авт. кол.: В.П. Трощинський, В.А. Скуратівський, О.П. Петроєж та ін. — Київ: НАДУ, 2018. — 160 с.
8. Формування української ідентичності в умовах сучасних викликів: теоретичні і політичні аспекти: монографія / В.П. Трощинський, В.А. Скуратівський, Н.П. Ярош та ін.; за заг. ред. В.П. Трощинського. — К.: НАДУ, 2018. — 256 с.
9. Децентралізація у сфері культури: можливості та виклики / Фахівцю бібліосервісу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://lib.if.ua/prof/?p=2085
10. Децентралізація і культура / Тиждень ua [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tyzhden.ua/Culture/210164

P. Sytnyk, V. Kupriichuk, V. Karlova, R. Nebozhuk

PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CILTURAL SPHERE

Summary

In the context of implementing public service, the task on the agenda is to define a conceptual framework for the decentralization of cultural policy as ікт relates to a set of complex financial and organizational challenges. It must be given an opportunity for communities to solve their problems by keeping their own local ethnic, cultural and ethnographic traditions, and to define ways for the development of cultural establishments. The central authority must have the power to implement the National Program for cultural development and maintaining items of national importance. At the same time, decentralization should not be a vehicle for political speculation that threatens cultural unity.
To ensure the full development of the cultural sphere, the necessary condition is the organization and implementation of public administration on the principles of clearly defined principles, which are regulatory settings that connect the goal with the ways to achieve it, indicate possible or necessary ways, mechanisms, means of realizing the goal in the development of culture.
The decentralization of public administration of the cultural sphere shouldn't be of itself an end. Global experience indicates that indicates that borrowing Management models (from those providing extensive hierarchical systems of public authorities for cultural customs, and to those with similar functions non-state or parastatal autonomous functions) can yield positive results if carried out critically and selectively, particularly within the specific and economic environments of the country's inherent traditional interactions with society and the authorities.
A possible direction of decentralization is the greater involvement of activities of non-governmental cultural organizations, including charities, with the transfer of half of supervisory, managerial and other authorities. Cultural policies in decentralized conditions do contain enabling factors but still experience quite a few challenges. On the positive side, regional and local authorities receive additional tools and resources to support cultural processes. At the same time, challenges lie in ensuring equal access to cultural services to people living in villages and small cities and to keep the basic infrastructures of cultural institutions when forming new territorial communities.
For cultural development in such a decentralized environment, there is a need for the modernization on a legislative basis in order to upgrade infrastructure to a basic level and to increase the innovative potential of cultural policy. Revitalizing management reforms of cultural areas in a decentralized environment will provide the formation of a solid foundation to unite Ukrainian society and neutralize existing and potential threats to the security of humanity.

Keywords: principles; decentralization; public administration; authorities; cultural policy; cultural sphere; culture.

References

1. Kujbida, V.S. (2018), Reforma systemy derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky, perspektyvy zdijsnennia [Reform of the system of public administration and local self-government in Ukraine: state, challenges, prospects for implementation], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Nyzhnyk, N.R. Aver'ianov, V.B. Hrytsiak, I.A. and Dubenko, S.D. (1997), Derzhavne upravlinnia v Ukraini: tsentralizatsiia i detsentralizatsiia [Public Administration in Ukraine: Centralization and Decentralization], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
3. NISS (2019), "Analytical Report on the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On Internal and External Situation of Ukraine in 2018", available at: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidenta-ukraini (Accessed 15 Dec 2019).
4. Troschyns'kyj, V.P. Skurativs'kyj, V.A. and Kravchenko, M.V. (2016), Sotsial'na i humanitarna polityka [Social and humanitarian policy Textbook], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Karlova, V.V. (2011), "Features of reforming public administration in the field of culture at the regional and local level", Suspil'stvo. Derzhava. Upravlinnia. Pravo, vol. 1, pp. 33—45.
6. Kovbasiuk, Yu.V. Surmin, Yu.P. and Nadolishnij, P.I. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: T. 2, Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration. Vol. 2, Methodology of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Troschyns'kyj, V.P. Skurativs'kyj, V.A. and Petroiezh, O.P. (2018), Sotsiohumanitarni chynnyky intehratsii i konsolidatsii ukrains'koho suspil'stva [Socio-humanitarian factors of integration and consolidation of Ukrainian society], NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Troschyns'kyj, V.P. Skurativs'kyj, V.A. and Yarosh, N.P. (2018), Formuvannia ukrains'koi identychnosti v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoretychni i politychni aspekty [Formation of Ukrainian identity in the face of contemporary challenges: theoretical and political aspects], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. lib.if.ua (2017), "Decentralization in the cultural sphere: opportunities and challenges", available at: https://lib.if.ua/prof/?p=2085 (Accessed 15 Dec 2019).
10. Trehub, H. (2018), "Decentralization and culture", Tyzhden' ua, available at: https://tyzhden.ua/Culture/210164 (Accessed 15 Dec 2019).

№ 2 2020, стор. 89 - 94

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 266

Відомості про авторів

П. К. Ситник

д. філос. н., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

P. Sytnyk

Doctor of Philosophy, Professor,Professor of the Department of Social and Humanitarian policies, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8361-888X


В. М. Купрійчук

д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Kupriichuk

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Departament of Social and Humanitarian policies, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7229-1749


В. В. Карлова

д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Karlova

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Departament of Public policy and political аnalytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5945-2253


Р. А. Небожук

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

R. Nebozhuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department Social and Humanitarian Politic, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5825-8288

Як цитувати статтю

Ситник П. К., Купрійчук В. М., Карлова В. В., Небожук Р. А. Принципи децентралізації державного управління у сфері культури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.89

Sytnyk, P., Kupriichuk, V., Karlova, V. and Nebozhuk, R. (2020), “Principles of decentralization of public administration in the ciltural sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.