EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.95

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Визначено, що сутність державного оборонного замовлення може бути визначено як особливий спосіб господарювання для задоволення державних потреб. Воно виступає і як економічний інструмент регулювання макроекономічних процесів з боку держави, і як засіб збалансування попиту і пропозиції на ті чи інші товари. З її допомогою можна впливати на організацію приватних виробничих процесів, розвивати конкуренцію між виробниками і підвищувати конкурентоспроможність економіки загалом.
Зазначено, що оскільки в такій системі господарювання програмно-цільове планування розробок і виробництва оборонної промисловості здійснюється в рамках загальнодержавного планування розвитку народного господарства, спочатку орієнтованого на кількісні показники "від досягнутого", а питання матеріально-технічного забезпечення військових замовлень вирішується не на мікро-, а на макрорівні, замовник не має можливості здійснювати реальне і повномасштабне управління процесом реалізації замовлення. Фінансування замовника і промисловості йде паралельно з єдиного джерела — держбюджету. На основі сукупних заявок на розробку, виробництво, ремонт тощо з боку військового замовника, міністерства оборонних галузей промисловості формують плани розвитку відповідних галузей та підприємств, які служать підставою для розробки Держпланом проекту контрольних цифр асигнувань на програмний період із зазначенням основних напрямів витрачання в процесі реалізації планів замовлень. Досить жорстко регламентований в процедурному відношенні порядок планування замовлень військової техніки, що спирається на прогресивну програмно-цільову методологію, в умовах ієрархічної та централізованої системи управління державними замовленнями і другорядної ролі економічних чинників дозволяв системі створення та поставок військової техніки функціонувати досить стійко. Однак у плановій економіці ця стійкість досягається не за рахунок ефективного управління замовленнями (наприклад, застосування стратегічного маркетингу і менеджменту замовника), а більшою мірою за рахунок особливого статусу військових замовлень, які після їх затвердження директивними органами стають обов'язковими для підприємств промисловості завданнями, підлягають неухильному виконанню. Істотну роль у підвищенні ефективності функціонування системи військових замовлень грали органи військового приймання, здійснюють висококваліфікований інженерно-технічний і техніко-економічний контроль якості і випробувань продукції, що дозволяло замовнику частково усувати виникаючі недоліки. Однак ця обставина не могла сприяти усуненню системних військово-технічних і фінансово-економічних проблем.

Ключові слова: державне оборонне замовлення; оборонна промисловсть; державне регулювання; забезпечення військових замовлень; фінансування замовника.

Література

1. Вильданов Н. Организация борьбы с мобильными целями в ВС США // Зарубежное военное обозрение. — 2007. — № 7. — С. 15—21.
2. Гаврилов Т., Муромцев Д. Интеллектуальные технологии в менеджменте. — Спб: Изд. ВШМ СпбГУ. — 2008.
3. Палагин А., Петренко Н. К вопросу системно-онтологической интеграции знаний предметной области // Математические машины и системы. — 2007. — № 3—4. — С. 63—75.
4. Буренок В., Ивлев А., Корчак В. Программно-целевое планирование и управление созданием научно-техничного задела для перспективного и нетрадиционного вооружения. — М.: Издательский дом Граница, 2007.
5. Ивлев А., Артеменко В. Онтология военных технологий: основы, структура, визуализация и применение // Вооружение и экономика. — 2011. — № 4. — С. 35—52.
6. Shenhar A.I. Technofact: Toward a Fundamental Entity of Technology. A New Look at Technology. MOT Paper Presented at IFMOT Conference. — 2004, Washington DC.
7. Козак І. Онтологічне моделювання інформаційних систем віртуальних організацій. — К.: КНЕУ. — 2010. — 237 с.
8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М.: Изд. ГУ ВШЭ. — 2000. — 608 с.
9. Горбачев Ю. Сетеоцентрическая война: миф или реальность // Военная мысль. — 2006. — № 1. — С. 67—76.
10. Aiberts D., Garstka J., Stein E. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiofity // CCRR Publication Seris. — Washington, 2000. — P. 2—3.
11. Национальная военная стратегия США // Военная мысль. — 2005. — № 4. — С. 42—59.

O. Usachenko

FEATURES OF FORMATION OF STATE DEFENSE ORDER IN UKRAINE

Summary

It is determined that the essence of the state defense order can be defined as a special way of management for meeting the state needs. It acts both as an economic instrument for regulating macroeconomic processes by the state, and as a means of balancing supply and demand for certain goods. With its help you can influence the organization of private production processes, develop competition between manufacturers and improve the competitiveness of the economy as a whole.
It is noted that since in such a system of management the programmatic planning of the development and production of the defense industry is carried out within the framework of the national planning for the development of the national economy, initially oriented to quantitative indicators "from achieved", and the issue of logistics of military orders is not solved by micro-, and at the macro level, the customer is not able to effectively and fully scale the order implementation process. Financing of the customer and industry comes in parallel from a single source — the state budget. On the basis of aggregate applications for development, production, repair, etc. from the military customer, the Ministry of Defense Industries formulate plans for the development of the respective industries and enterprises, which serve as a basis for the development of the State Plan for the control figures for allocations for the programming period and its years, indicating the main directions spending in the implementation of order plans. The procedure for planning orders for military equipment, based on a progressive program-target methodology, was strictly regulated in a procedural manner, and in the conditions of a hierarchical and centralized system of government procurement management and a secondary role of economic factors, it allowed the system of creation and supply of military equipment to function. However, in a planned economy, this resilience is not achieved through effective procurement management (for example, strategic marketing and customer management), but to a greater extent by the special status of military orders, which, once approved by regulatory authorities, make it a task for industry. are subject to steady execution. A significant role in improving the efficiency of the military order system was played by the military acceptance bodies, carrying out highly qualified engineering, technical and economic and economic control of the quality and testing of products, which allowed the customer to partially eliminate the emerging shortcomings. However, this circumstance could not help to eliminate systemic military-technical and financial-economic problems.

Keywords: state defense order; defense industry; state regulation; military procurement; customer financing.

References

1. Vildanov, N. (2007), "Organization fight against mobile targets in the U.S. Armed Forces", Zarubezhnoe voennoe obozrenie, vol. 7, pp. 5—21.
2. Gavrilov, T. and Muromcev, D. (2008), Intellektual'nye tehnologii v menedzhmente [Intellectual technologies in management], Izd. VShM SpbGU, Spb, Russia.
3. Palagin, A. and Petrenko, N. (2007), "On the question of system-ontological integration of domain knowledge", Matematicheskie mashiny i sistemy, vol. 3—4, pp. 63—75.
4. Burenok, V. Ivlev, A. and Korchak, V. (2007), Programmno-celevoe planirovanie i upravlenie sozdaniem nauchno-tehnichnogo zadela dlja perspektivnogo i netradicionnogo vooruzhenija [Programme-oriented planning and management creating scientific and technical groundwork for an ambitious and unconventional weapons], Izdatel'skij dom Granica, Moscow, Russia.
5. Ivlev, A. and Artemenko, V. (2011), "Ontology of military technologies: foundations, structure, visualization and application", Vooruzhenie i jekonomika, vol. 4, pp. 35—52.
6. Shenhar, A. I. (2004), Technofact: Toward a Fundamental Entity of Technology. A New Look at Technology, MOT Paper Presented at IFMOT Conference, Washington DC.
7. Kozak, I. (2010), Ontolohichne modeliuvannia informatsijnykh system virtual'nykh orhanizatsij [Ontological modeling of information systems virtual organizations], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Kastel's, M. (2000), Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura [The Information Age: Economy, Society and Culture], Izd. GU VShJe, Moscow, Russia.
9. Gorbachev, Ju. (2006), "Network-centric warfare: myth or reality", Voennaja mysl', vol.1, pp. 67—76.
10. Aiberts, D. Garstka, J. and Stein, E. (2000), "Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiofity", CCRR Publication Seris., Washington, pp. 2—3.
11. Voennaja mysl' (2005), "The National Military Strategy of the USA", Voennaja mysl', vol. 4, pp. 42—59.

№ 2 2020, стор. 95 - 98

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 459

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration, Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Особливості формування державного оборонного замовлення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 95–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.95

Usachenko, O. (2020), “Features of formation of state defense order in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 95–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.