EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ЦЕРКВОЮ
Г. Т. Терешкевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.104

УДК: 61:57:17:351/354:2-7

Г. Т. Терешкевич

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ЦЕРКВОЮ

Анотація

Становлення держави можливе передусім через духовне оновлення нації. Публічним управлінцям необхідно подбати про відповідну нормативну базу для поглиблення взаємин церкви і держави та їх якісної взаємодоповнюючої співпраці.
Відсутнє комплексне наукове дослідження, яке розкрило б необхідність залучення церкви до державотворчих процесів.
Метою публікації є науково-теоретичне обгрунтування необхідності визнання державою Церкви як незалежного, самостійного та морального авторитета суспільства на законодавчому рівні.
Історично доведено, що церква структурує духовний світ людини, а держава на законодавчому рівні створює умови для її всебічного розвитку та громадянcкого зросту.
Пропоноване дослідження ставить завдання перед публічними управлінцями створити правове поле для надання можливості громадянам України реалізувати християнські потреби з допомогою Церкви і держави.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці механізмів впровадження християнських морально-етичних цінностей у процеси державотворення.

Ключові слова: держава; Церква; церковно-державні стосунки; християнські морально-етичні цінності і засади; Конституція України.

Література

1. Мондін Баттіста. Підручники системної філософії: Том 6. Етика і політика. [підручник]. Жовква: Місіонер, 2017. 248 с.
2. Томос для України отримав всі необхідні підписи (09.01.2019 р.). URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-tomos-ukrayina-pidpysy/29699352.html (дата звернення: 09.10.2019 р.).
3. Мондін Баттіста. Підручники системної філософії: Том 6. Етика і політика. [підручник]. Жовква: Місіонер, 2017. 248 с.
4. Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes: Costituzione Pastorale, 7 dicеmbre 1965. Cittа del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965. 64 р.
5. Мондін Баттіста. Підручники системної філософії: Том 6. Етика і політика. [підручник]. Жовква: Місіонер, 2017. 248 с.
6. Черній А.М. Релігієзнавство. [посібник]. Київ: Академвидав, 2003. с. 352.
7. Martin De Agar, I concordati del 2000, Libreria Editrice Vaticana, 2001. Р. 9, 11,12, 80 р.
8. Рибачук М. Моделі державно-церковних відносин в Україні в контексті державотворчого процесу [матеріали міжнародної наукової конференції Україна — Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи]. Галич: Давній Галич, 2011. С. 26—27.
9. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: [навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою)]. Київ: Атіка, 2012. 411 с.
10. Ліберо Джероза. Церковне право. Львів: Свічадо, 2001. С. 33.
11. Кодекс Канонів Східних Церков. Рим: Вид-во отців василіян, 1993. 1546 кан.
12. Катехизм католицької церкви. [Синод Української Греко-Католицької Церкви]. Жовква: Місіонер, 2002. 772 с.
13. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
14. Мудрий Софрон, Публічне право Церкви і конкордати, Жовква: Місіонер, 2011. 192 с.
15. Катехизм католицької церкви. [Синод Української Греко-Католицької Церкви]. Жовква: Місіонер, 2002. 772 с.
16. Загальна теорія держави і права / За редакцією М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків: Право 2002. 432 с.
17. Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. Київ: Атіка, 2012. 296 с.
18. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к / 96-ВР. База даних "Законодавство України" /ВР України. URL: http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 09.10.2019).
19. Релігія в Україні (2019). URL: http//uk.wikipedia.org/wiki/Релігія в Україні (дата звернення: 09.10.2019 р.).
20. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к / 96-ВР. База даних "Законодавство України" /ВР України. URL: http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 09.10.2019).
21. Дубічинський В.В. та ін. Сучасний тлумачний словник української мови. Харків: Школа. 2008.784 с.
22. Гавдьо Б. Право як засіб врегулювання державно-церковних стосунків URL: https://www.academia.edu/7193832/(дата звернення: 09.10.2019 р.).
23. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченка. Київ: Ін Юре, 2004. — Ч. 1 / [Бабаскін А.Ю., Безклубий І.А., Безсмертна Н.В. та ін.]. 689с.; Ч. 2 / [Бабаскін А.Ю., Безклубий І.А., Безсмертна Н.В. та ін.]. 896с.
24. Гавдьо Б. Право як засіб врегулювання державно-церковних стосунків URL: https://www.academia.edu/7193832/(дата звернення: 09.10.2019 р.).
25. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к / 96-ВР. База даних "Законодавство України" /ВР України. URL: http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 09.10.2019).
26. Хорунжій Г. Конкордати, як міжнародно-правові угоди Святого Престолу [Матеріали V міжнародної наукової конференції. Україна — Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи]. Галич: Давній Галич", 2011, с. 452
27. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к / 96-ВР. База даних "Законодавство України" /ВР України. URL: http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 09.10.2019).

H. Tereshkevych

STATE REGULATION OF RELATIONS BETWEEN STATE AND CHURCH

Summary

Formation of the problem. Ukraine has lost its communist regime, but the struggle against the post-Soviet stereotype of thinking among individual citizens born in the former Soviet Union is still ongoing. Public leaders need to have unwavering spiritual orientations in order to be able to change the country positively. This justifies the need to deepen the relationship between the Church and the state and their qualitative complementary cooperation. The state regulation of these relations rests with the public authorities, which are supposed to provide their legal framework.
Research Analysis. There is still no comprehensive scientific study that would reveal the nature of the relationship between the state and the church, especially at the present stage, and the need to involve the church in state-building processes.
The aim of the publication is to provide a scientific and theoretical substantiation of the need for the state to recognize the Church as an independent and independent partner and moral authority of the society at the legislative level.
Statement of the main part. The proposed study aims to create a legal framework for public administrators to enable Ukrainian citizens to fulfill Christian needs with the help of the Church and the state.
Conclusions. The wording of the current Article 1 of the Constitution of Ukraine should be supplemented by public administrators, adding to the definition of the State of Ukraine as Christian; and to amend Article 35 of the Constitution of Ukraine as amended: "The church (s) and the state in Ukraine are public, independent, independent institutions that, together, each in their own way and purpose, care for the welfare of their faithful and citizens. Appropriate agreements can be made between the state and the church. Relations between the state and the Church are based on partnership, mutual assistance, mutual respect and tolerance. The state designates the Church as a subject of legal relations with a special social status, which is determined by the legislation of Ukraine or the treaty. The state does not prevent the introduction of religious sciences on a voluntary basis at the school. The church is a spiritual and moral authority in society.
Prospectives for further research are to develop mechanisms for the introduction of Christian moral and ethical values in the processes of state formation.

Keywords: state; church; church-state relations; Christian moral and ethical values and principles; Constitution of Ukraine.

References

1. Mondin, B. (2017), Pidruchnyky systemnoi filosofii: Tom 6 [System Philosophy Textbooks: Volume 6. Ethics and politics], Press Misioner, Zhovkva, Ukraine.
2. https://www.radiosvoboda.org/a/news-tomos-ukrayina-pidpysy/29699352.html (Accessed: 09 Dec 2019).
3. Mondin, B. (2017), Pidruchnyky systemnoi filosofii: Tom 6 [System Philosophy Textbooks: Volume 6. Ethics and politics], Press Misioner, Zhovkva, Ukraine.
4. Concilio Vaticano II (1965), Gaudium et Spes: Costituzione Pastorale, Libreria Editrice Vaticana, Cittа del Vaticano, Vaticano.
5. Mondin, B. (2017), Pidruchnyky systemnoi filosofii: Tom 6 [System Philosophy Textbooks: Volume 6. Ethics and politics], Press Misioner, Zhovkva, Ukraine.
6. Chernii, A.M.(2003), Relihiieznavstvo [Religious studies], Press Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
7. De Agar, M. (2001), I concordati del 2000, Libreria Editrice Vaticana, Cittа del Vaticano, Vaticano.
8. Rybachuk, M. (2011), "Models of State-Church Relations in Ukraine in the Context of the State-Making Process", Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Ukraina — Vatykan: derzhavno-tserkovni vidnosyny v konteksti dosvidu obiednanoi Yevropy] [Proceedings of the International Scientific Conference Ukraine-Vatican: State-Church Relations in the Context of the United Europe Experience], Press Davnii Halych, Halych, Ukraine.
9. Luts, L. A. (2012), Zahalna teoriia derzhavy ta prava: navch.-metod. posib. (za kredytno-modulnoiu systemoiu) [General theory of state and law: teaching-method. tool. (on credit-modular system)], Press Atika, Kyiv, Ukraine.
10. Dzheroza, L. (2001), Tserkovne pravo [Church law], Press Svichado, Lviv, Ukraine.
11. Vasylian (1993), Kodeks Kanoniv Skhidnykh Tserkov [Code of Canons of the Eastern Churches], House of the Basilian Fathers, Rome, Italy.
12. Synod Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy (2002), Katekhyzm katolytskoi tserkvy [Catechism of the Catholic Church], Press Misioner, Zhovkva, Ukraine.
13. Zaichuk, O. V. and Onishchenko, N. M. (2006), Teoriia derzhavy i prava [Theory of state and law], Press Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
14. Mudryi Sofron (2011), Publichne pravo Tserkvy i konkordaty [Church Public Law and Concordat], Press Misioner, Zhovkva, Ukraine.
15. Synod Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy (2002), Katekhyzm katolytskoi tserkvy [Catechism of the Catholic Church], Press Misioner, Zhovkva, Ukraine.
16. Tsvik, V M. Tkachenko, V. D. and Petryshyn, O. V. (2002), Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law], Press Pravo, Kharkiv, Ukraine.
17. Slyvka, S. S. (2012). Yurydychna deontolohiia [Legal deontology], Press Atika, Kyiv, Ukraine.
18. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 09 Dec 2019).
19. wikipedia (2019), "Religion in Ukraine", available at: http//uk.wikipedia.org/wiki/Relihiia v Ukraini (Accessed 09 Dec 2019.).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 09 Dec 2019).
21. Dubichynskyi, V.V. (2008), Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. [Modern Ukrainian Dictionary of Interpretation], Press Shkola, Kharkiv, Ukraine.
22. Gavdio, B. (2019), "Law as a Means of Settlement of State-Church Relations", available at: https://www.academia.edu/7193832/ (Accessed: 09 Dec 2019).
23. Shevchenko, Ya.M. (2004), Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [Civil Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary], Press In Yure, Kyiv. Ukraine.
24. Gavdio, B. (2019), "Law as a Means of Settlement of State-Church Relations", available at: https://www.academia.edu/7193832/ (Accessed: 09 Dec 2019).
25. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 09 Dec 2019).
26. Khorunzhii, H. (2011), "Concordats as international legal agreements of the Holy See", Materialy V mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Ukraina — Vatykan: derzhavno-tserkovni vidnosyny v konteksti dosvidu obiednanoi Yevropy [Proceedings of the 5th International Scientific Conference. Ukraine-Vatican: Church-State Relations in the Context of the United Europe Experience], Press Davnii Halych, Halych, Ukraine.
27. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 09 Dec 2019).

№ 2 2020, стор. 104 - 113

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософії та економіки,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration,Associate Professor of the Department of Philosophy and Economy, Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctorate in the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4427-7872

Як цитувати статтю

Терешкевич Г. Т. Державне регулювання стосунків між державою та церквою. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 104–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.104

Tereshkevych, H. (2020), “State regulation of relations between state and church”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 104–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.