EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Л. А. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.114

УДК: 354:327:341.1/8

Л. А. Мельник

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні напрями адміністрування прав і свобод дитини у зарубіжних країнах та встановлено, що сьогодні основними такими напрямами є функціонування інституцій ювенальної юстиції; державне сприяння у забезпеченні соціального статусу дитини, яка є прийомним членом сім'ї; організаційно-управлінське забезпечення реалізації права на освіту дітям з обмеженими можливостями та особливими потребами розвитку; адміністрування прав дітей, які є вихованцями інтернатних закладів.
Встановлено, що сьогодні у світі існує дві основні моделі ювенальної юстиції: автономна і загальна. Автономна модель передбачає існування ювенального суду як окремої інституції, а загальна модель передбачає розгляд справ про неповнолітніх суддями судів загальної юрисдикції. Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції доводить, що як самостійний напрям державного адміністрування прав дитини, ювенальна юстиція себе цілком виправдовує.
Проаналізовано основний специфічний метод державного сприяння у забезпеченні соціального статусу дитини, яка є прийомним членом сім'ї, фостеринг, який поширений за кордоном (Велика Британія, Угорщина, Латвія, Польща, Молдова та інші країни). Підтверджено, що в сучасних умовах модернізації і налагодження адміністративного сприяння влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у родини саме фостеринг є альтернативою для України.
Вивчено іноземних досвід щодо розвитку та впровадження інклюзивної освіти (Італія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція) з метою імплементації такого досвіду в українську практику. Розглянуто сучасний стан інклюзивної освіти в Україні та встановлено, що незважаючи на зростаючу увагу до інклюзивної освіти дітей з боку держави, створення організаційних умов для розвитку системи інклюзивної освіти здебільшого відбувається за рахунок приватних меценатів та благодійників.
Встановлено, що у більшості країнах світу влаштування дитини в будь-який заклад стаціонарної (інтернатної) опіки на тривалий період часу є крайнім заходом, коли уже всі інші альтернативи вичерпано. Всі державні механізми надання підтримки дітям, які виходять з-під інтернатної опіки, є чіткими і передбачають організаційну, психологічну, матеріально-фінансову підтримку.
Доведено, що форми адміністрування прав дитини, які застосовуються іншими державами, мають чітку соціальну спрямованість функціонування всіх ланок державного апарату, орієнтацію на пріоритетність забезпечення прав дитини у системі державної політики. Встановлено, що система публічної політики щодо захисту прав дітей нерозривно пов'язана і доповнюється діяльністю інституцій громадянського суспільства, які займаються моніторингом рівня захисту прав дітей і формуванням пропозицій для органів державної влади щодо покращення стану державного забезпечення правового статусу дитини.
Запропоновано напрями удосконалення публічної політики щодо захисту прав дітей покращити: рівень забезпечення безпеки дитини у процесі життєдіяльності та розвитку; викорінення дитячої праці; розвиток фізичної культури і спорту серед дітей; культурно-освітній розвиток дитини; соціальний захист (забезпечення) дитини; забезпечити гендерну рівність серед дітей та недопущення дискримінації дитини за будь-якою ознакою. Все це потребує запровадження високих європейських стандартів і нормативів ефективного соціального захисту дітей та сучасних адресних соціальних послуг для них як потенційно вразливої верстви населення.

Ключові слова: дитина; права; захист; державне управління; фостеринг; інклюзивна освіта.

Література

1. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: [монографія] / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. — Вінниця, 2016. — 242 с.
2. Лазебний Л. Ювенальна юстиція в Україні — за і проти / Л. Лазебний // Адвокат. — 2013. — № 3. — С. 3—5.
3. Навроцкий А.А. Уполномоченный по правам ребенка как институция обеспечения защиты прав ребенка: зарубежный опыт и перспективы внедрения в Украине / А.А. Навроцкий // Legea si viata. — 2018. — № 1. — С. 80—84.
4. Навроцький О.О. Напрями адміністрування прав дитини в Україні в контексті європейської інтеграції / О.О. Навроцький // Jurnalul juridic national: teorie §i practic? — 2017. — № 6 (28). — С. 54—59.
5. Навроцький О.О. Фостеринг як форма публічного адміністрування прав і свобод дитини в зарубіжних державах / О.О. Навроцький // Visegrad Journal on Human Rights. — 2017. — № 2. — С. 124—129.
6. Навроцький О.О. Ювенальна юстиція в системі чинників забезпечення безпеки, прав і свобод дітей: зарубіжний досвід / О.О. Навроцький // Сучасна міжнародна безпека: виклики глобалізації: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (29 берез. 2018 р.). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. — С. 73—75.
7. Опацький Р.М. Зарубіжний досвід впровадження ювенальної юстиції / Р.М. Опацький // Юридична наука. — 2012. — № 2. — С. 146—152.
8. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс]: наказ Міністерства освіти України від 16 черв. 2015 р. № 641. — Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/ 47154/
9. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 верес. 2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 40. — Ст. 2021.
10. Стремецька В.О. Досвід розвитку фостерингу у зарубіжних країнах / В. О. Стремецька // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Педагогіка. — 2016. — Т. 270. — Вип. 258. — С. 78—82.
11. Сьомін С.В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект / С.В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 2 (39). — С. 96—105.

L. Melnuk

STATUS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS ON PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

Summary

The article deals with the main directions of administration of the rights and freedoms of the child in foreign countries and finds that today the main such directions are the functioning of juvenile justice institutions; state assistance in ensuring the social status of a child who is a foster family member; organizational and management support for the realization of the right to education for children with disabilities and special needs of development; administering the rights of children who are boarding schools.
It is established that today there are two main models of juvenile justice in the world: autonomous and universal. An autonomous model assumes the existence of a juvenile court as a separate institution, and the general model provides for the hearing of juvenile judges by courts of general jurisdiction. Foreign practice of juvenile justice proves that as an independent direction of the state administration of the rights of the child, juvenile justice fully justifies itself.
The main specific method of state assistance in ensuring the social status of the child, who is a foster member of the family, foster, which is widespread abroad (Great Britain, Hungary, Latvia, Poland, Moldova and other countries) is analyzed. It is confirmed that in the current conditions of modernization and establishment of administrative assistance for placement of children without parental care, fostering is an alternative for Ukraine in the family.
Foreign experience in the development and implementation of inclusive education (Italy, Austria, Belgium, the Netherlands and Sweden) has been studied in order to put such experience into Ukrainian practice. The current state of inclusive education in Ukraine is considered and it is established that despite the increasing attention to inclusive education of children by the state, the creation of organizational conditions for the development of inclusive education system is mainly due to private patrons and philanthropists.
It has been established that in most countries of the world, placing a child in any residential (residential) care facility for a long period is a last resort when all other alternatives have been exhausted. All state support mechanisms for children coming out of residential care are clear and include organizational, psychological, financial and financial support.
It is proved that the forms of administration of the rights of the child, applied by other states, have a clear social orientation of the functioning of all units of the state apparatus, focusing on the priority of ensuring the rights of the child in the public policy system. It is established that the system of public policy for the protection of the rights of children is inextricably linked and is complemented by the activities of civil society institutions that monitor the level of protection of children's rights and formulate proposals for public authorities to improve the state provision of the legal status of the child.
The directions of improvement of public policy on protection of children's rights are proposed to improve: the level of ensuring the safety of the child in the process of life and development; the eradication of child labor; development of physical culture and sports among children; cultural and educational development of the child; social protection (provision) of the child; to ensure gender equality among children and to prevent discrimination against the child on any grounds. All this requires the introduction of high European standards and standards for effective social protection of children and modern targeted social services for them as a potentially vulnerable population.

Keywords: child; rights; protection; public administration; fostering; inclusive education.

References

1. Davydenko, H. V. (2016), Inkliuzyvna osvita: dosvid i perspektyvy [Inclusive education: experience and perspectives], Vinnitsa, Ukraine.
2. Lazebnyj, L. (2013), "Juvenile justice in Ukraine is a pros and cons", Advokat, vol. 3, pp. 3—5.
3. Navrotskyj, A. A. (2018), "Commissioner for the Rights of the Child as an Institution for the Protection of the Rights of the Child: Foreign Experience and Prospects for Implementation in Ukraine", Legea si viata, vol. 1, pp. 80—84.
4. Navrots'kyj, O. O. (2017), "Areas of Administration of the Rights of the Child in Ukraine in the Context of European Integration", Jurnalul juridic national: teorie §i practic? vol. 6 (28), pp. 54—59.
5. Navrots'kyj, O. O. (2017), "Fostering as a form of public administration of the rights and freedoms of a child in foreign countries", Visegrad Journal on Human Rights, vol. 2, pp. 124—129.
6. Navrots'kyj, O. O. (2018), "Juvenile justice in the system of factors of ensuring the safety, rights and freedoms of children: foreign experience", Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia. Suchasna mizhnarodna bezpeka: vyklyky hlobalizatsii [All-Ukrainian scientific and practical conference. Modern international security: the challenges of globalization], Kharkiv National University them. V.N. Karazin, Kharkiv, Ukraine, pp. 73—73.
7. Opats'kyj, R. M. (2012), "Foreign experience in the implementation of juvenile justice", Yurydychna nauka, vol. 2, pp. 146—152.
8. The Ministry of Education of Ukraine (2015), The order "On approval of the Concept of national patriotic upbringing of children and youth, Measures to implement the Concept of national patriotic upbringing of children and young people and methodical recommendations on national patriotic upbringing in general educational institutions", available at: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/ 47154/ (Accessed 10 Jan 2020).
9. The Verhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On the ratification of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part", Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 40, p. 2021.
10. Stremets'ka, V. O. (2016), "Experience of the development of fostering in foreign countries", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia, vol. 258, pp. 78—82.
11. S'omin, S. V. (2016), Problems of patriotic education in Ukraine: theoretical, methodological and legal aspect, Stratehichni priorytety, vol. 2 (39), pp. 96—105.

№ 2 2020, стор. 114 - 121

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 180

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр., головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

L. Melnuk

PhD in Public Administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

ORCID:

0000-0002-6674-7030

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Стан імплементації європейських стандартів щодо захисту прав дитини в законодавство України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 114–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.114

Melnuk, L. (2020), “Status of implementation of european standards on protection of the rights of the child in the legislation of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 114–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.