EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.122

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Зазначено, що ідею зрівнювання національних систем в економічному плані, пов'язана з соціальним забезпеченням добробуту населення, було задекларовано давно. Її реалізації довгий час перешкоджали деякі обставини, і, не в останню чергу, великий розрив між соціальними стандартами в більш розвинених і менш розвинених державах-членах ЄС. Сильний опір введенню єдиної стандартизації надавали більш розвинені країни, яким би довелося фінансувати менш розвинені. Іншим політичним аспектом, який висували противники формування єдиної європейської політики (зокрема Великобританія) в якості аргументу, це побоювання втрати національного суверенітету слабшими країнами. На ділі ці побоювання виявляються безпідставними, бо соціальна політика за характером свого впливу на економічний процес грає роль стабілізатора і стимулятора економічного розвитку, а відповідно можливості що відкриваються у разі об'єднання Союзу і проведення єдиної політики, допоможуть значно зміцнити економічні та політичні позиції цих країн на міжнародній арені.
Визначено, що соціальна політика стає одним з найбільш пріоритетних напрямів у політиці Євросоюзу, також зростає увага до неї з боку національних урядів. Прорив у соціальному розвитку, пов'язаний з набуттям постіндустріальне суспільство, і був об'єктивно обумовлений: принципово нові економічні і політичні умови призвели до переоцінки цінностей, наприклад, бідність стала розглядатися як гальмо прогресу — технічного, соціального, економічного. Якщо раніше власники капіталу виходили з мети максимізації прибутку за рахунок мінімізації витрат на оплату праці, і бідність була вкрай поширеним соціальним явищем, тому основним напрямом соціальної політики і була саме боротьба з бідністю, тому що традиційна бідність відсувала частину населення за рамки нормального відтворення і прогресу, відповідала принципам руху капіталу, дозволяючи істотно впливати на характер розподілу шляхом стримування зростання заробітної плати, то останнім часом першорядне значення в соціальній політиці набуває "людський капітал".

Ключові слова: національна система; соціальне забезпечення; добробут населення; єдина стандартизація; соціальна політика; євроінтеграція.

Література

1. Зовнішня трудова міграція (за результатами модульного вибіркового обстеження). Статистичний бюлетень. — К.: Державна служба статистики України, 2017. — 36 с.
2. Міністерство соціальної політики: https:\\www.epravda.com.ua\news\2018\12\28\643978
3. Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції (МОМ). — Режим доступу: http:// www.iom.org.ua\
4. Офіційний сайт Національного банку України. — Режим доступу: http:// bank.gov.ua\ control\uk\indek
5. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250149647
6. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018—2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057723
7. Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи регулювання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.niss. gov.ua\content\articles\...\ Malynovska — d28e1.pdf
8. Ціна мігрантів для сучасної економіки України [Електронний ресурс] // Місто. — 2018. — Режим доступу: https://mi100.info/2018/05/26/tsina-migrantiv-dlya-suchasnoyi-ekonomiky-ukrayiny-statystyka/
9. Дацій О.І., Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2010. 370 с.

O. Bilozir

UNEMPLOYMENT AND EMIGRATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

It was stated that the idea of equalization of national systems in economic terms, related to social welfare of the population, was declared long ago. Its implementation has long been hampered by some circumstances, and not least by the large gap between social standards in more developed and less developed EU Member States. Stronger resistance to the introduction of uniform standardization was provided by more developed countries, which would have to finance less developed ones. Another political aspect put forward by opponents of the formation of a single European policy (including the United Kingdom) as an argument is the fear of losing national sovereignty to weaker countries. In reality, these fears are unfounded, since social policy, by its nature, influences the economic process, plays the role of a stabilizer and stimulator of economic development, and, consequently, opportunities are opened when unifying the Union and pursuing a unified policy will greatly strengthen the economic and political positions of these countries in the international arena.
It has been determined that social policy is becoming one of the top priorities in EU policies, and national governments are also increasing its attention to it. The breakthrough in social development associated with the acquisition of post-industrial society, and was objectively conditioned: fundamentally new economic and political conditions led to a revaluation of values, for example, poverty began to be considered as a brake on progress — technical, social, economic. Earlier, the owners of capital went out of their way to maximize profits by minimizing the cost of wages, and poverty was a very common social phenomenon, so the main focus of social policy was the fight against poverty, because traditional poverty was pushed out of the population beyond normal reproduction and progress. and conformed to the principles of the movement of capital, allowing it to significantly influence the nature of distribution by restraining wage growth, in recent times social policy is of paramount importance. becomes "human capital".

Keywords: national system; social security; welfare of the population; unified standardization; social policy; European integration.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2017), Zovnishnia trudova mihratsiia (za rezul'tatamy modul'noho vybirkovoho obstezhennia). Statystychnyj biuleten' [External labor migration (based on the results of a modular sample survey) Statistical bulletin], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
2. Ekonomichna pravda (2018), "Ministry of Social Policy of Ukraine called the exact number of Ukrainian labor migrants", available at: https:\\www.epravda.com.ua\news\2018\12\28\643978 (Accessed 05 Dec 2019).
3. The official web site of International Organization of Migration (2019), available at: http:// www.iom.org.ua (Accessed 05 Dec 2019).
4. The official web site of the National Bank of Ukraine (2019), available at: http://bank.gov.ua\control\uk\indek (Accessed 05 Dec 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Strategy of the State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250149647 (Accessed 05 Dec 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "Forecast of economic and social development of Ukraine for 2018—2020 years", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057723 (Accessed 05 Dec 2019).
7. Malynovs'ka, O. A. (2018), "Labor migration of Ukrainian citizens abroad: challenges and ways of regulation", available at: www.niss. gov.ua\content\articles\...\Malynovska-d28e1.pdf (Accessed 05 Dec 2019).
8. City (2018), "The price of migrants for the modern economy of Ukraine", available at: https://mi100.info/2018/05/26/tsina-migrantiv-dlya-suchasnoyi-ekonomiky-ukrayiny-statystyka/ (Accessed 05 Dec 2019).
9. Datsii, O.I. Haman, M.V. and Datsii, N.V. (2010), Innovatsijna model' rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Innovative model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 122 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Оцінка механізмів боротьби з безробіттям в умовах європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 122–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.122

Bilozir, O. (2020), “Unemployment and emigration in the conditions of european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 122–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.