EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ
О. А. Марушева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.126

УДК: 351.69:346.7

О. А. Марушева

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено аналіз ефективності організаційно-правових засад соціально-економічних відносин у будівництві щодо формування шляхів вдосконалення механізму нормативно-правового регулювання цих відносин у будівництві в Україні. За результатами проведеного аналізу виявлено, що незважаючи на те, що процес оновлення нормативно-правової бази відбувається надто повільно та не завжди системно, певні нормативно-правові акти, що більш комплексно охоплюють питання регулювання будівництва щодо його удосконалення були все ж таки прийняті протягом останнього часу, зокрема:
— з 01 вересня 2019 року набула чинності зміна № 1 до ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. Частина ІІ. Будівництво", якою внесено низку важливих змін, що є обов'язковими для утримання безпечних та якісних доріг європейського рівня;
— із прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" № 132-IX від 20.09.2019 р. скасовано обов'язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту;
— набрав чинності "Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт", затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №158 від 03.07.2018 року, відповідно до якого житловий будинок, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, будівлі і споруди сільськогосподарського призначення можуть бути побудовані на запланованій земельній ділянці без дозвільного документу на виконання будівельних робіт;
— спрощена реєстрація декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" № 367 від 27.03.19 р., завдяки розширенню функціональних можливостей електронного кабінету працівників державної архітектури та будівництва та визначенню статусу електронного сервісу як електронного кабінету замовника;
— набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" № 2628-VIII від 22.05.19 р. Зазначені зміни стосуються будівництва на підставі будівельного паспорта. Таким чином, раніше було дозволено побудувати будинок площею 300 кв. м2 на підставі будівельного паспорта, але на підставі змін, що відбулися у законодавстві було збільшено площу до 500 кв. м, проте головною умовою була сплата коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту до його скасування та інші законодавчі ініціативи. Окресливши та здійснивши класифікацію напрямів удосконалення механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві, органи державної влади отримають можливість більш системно планувати та контролювати впровадження відповідних змін, що підвищить загалом ефективність нормативно-правового механізму.

Ключові слова: публічне адміністрування; шляхи вдосконалення; механізм нормативно-правового регулювання; соціально-економічні відносини у будівництві; електронна система; електронний кабінет; публічні електронні записи; державний кадастр; містобудівний кадастр; інформаційне моделювання будівель.

Література

1. Суворов В.П. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування / В.П. Суворов // Держава та регіони. — 2014. — №3. — С. 72—78 (Серія "Державне управління").
2. Бердніков Євген, Пілат Олег, Палеха Юрій Система і правова база для єдності та публічності дозвільних процедур та усієї інформації у будівництві, перетворення містобудівного кадастру на єдине публічне джерело її отримання / Проєкт Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності на 2019—2030 роки / Збірник аналітичних матеріалів 2019 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/dep-dmba/news/Conc.pdf (дата звернення: 10.12.2019).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" Документ 357-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.04.2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2018-%D0%BF (дата звернення: 12.12.2019).
4. КМУ Постанова "Про містобудівний кадастр" Документ 559-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.05.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF (дата звернення: 10.12.2019).
5. Мінрегіонбуд наказ "Про затвердження ДБН Б.1.1-16:2013 "Склад та зміст містобудівного кадастру" Документ v0073858-13, текущая редакция — Принятие от 26.02.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0073858-13/sp:max100 (дата звернення: 12.12.2019).
6. Закон України "Про Державний земельний кадастр" Документ 3613-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 (дата звернення: 14.12.2019).
7. КМУ Постанова "Порядок ведення Державного земельного кадастру", Документ 1051-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF (дата звернення: 18.12.2019).
8. SOFTPRO: МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР — ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cadastre.com.ua/dstu-iso-19101-geografichna-informacija-etalonna-model (дата звернення: 17.12.2019).
9. Національна інфраструктура геопросторових даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nsdi.land.gov.ua/ua/inspire
10. Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку Україна" — 2020" Документ 5/2015, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 20.12.2019).
11. Жавнерчик, О. В. "Державне регулювання економіки" Конспект лекцій ОДЕКУ, Одеса (2019) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/5343/1/ZhavnerchykOV_Derj_reg_ek_KL_2019.pdf (дата звернення: 21.12.2019).
12. Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄEC [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.icqc.eu/userfiles/File/regulation-305-2011.doc (дата звернення: 21.12.2019).

O. Marusheva

WAYS OF IMPROVING THE LEGAL AND REGULATORY MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION IN UKRAINE

Summary

The paper analyzes the effectiveness of fundamental organizational and legal principles of socio-economic relations in construction with regard to designing ways of improving the legal and regulatory mechanism of these relations in construction in Ukraine. Through an analysis the paper establishes that while the process of updating the legal and regulatory framework is too slow and non-systematic, certain normative legal acts covering a regulation issue in construction (in terms of its improvement) in a more holistic manner have nevertheless been adopted in recent years, namely:
Amendment No. 1 to DBN V 2.3-4:2015 "Highways. Part 1. Designing. Part 2. Construction", which entered into force on September 1, 2019, and which introduced a number of important changes mandatory to maintain safe and high-quality roads, as in Europe.
The Law of Ukraine On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Stimulating Investment Activity in Ukraine (No. 132-IX of September 20, 2019) abolishes the obligation to pay a share contribution to the development of the settlement's infrastructure.
The Procedure of Carrying out Technical Inspection and Commissioning of Individual (Manor) Dwellings, Garden Cottages, Country Houses, Farm Buildings, Agriculture Buildings and Structures Belonging to CC1 (Minor Consequences) Class of Consequences (Responsibility) Built on the Land Plot of the Appropriate Designated Purpose without a Permit to Perform Construction Work (approved by the Decree of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (No. 158 of July 03, 2018)) entered into force, stipulating a permission to build individual (manor) dwellings, garden cottages, country houses, farm buildings, agriculture buildings and structures on the designated land plot without a permit to perform construction work.
Simplified registration of Declarations of the facility operational readiness, under the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Some Issues of Economic Activity Deregulation (No. 367 of March 27, 2019), which was reached by the functionality expansion of the e-cabinet for employees of state architecture and construction bodies and by defining a status of the e-service as a developer's e-cabinet.
The Law of Ukraine On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Some Other Legislative Acts of Ukraine on Improving the Administration and Revision of Individual Tax and Fee Rates (No. 2628-VIII of May 22, 2019) entered into force. The amendments apply to construction based on a construction certificate. Thus, before it was allowed to build a 300 sq.m. house based on a construction certificate, but as set with changes in the legislation the area was increased up to 500 sq.m.; however, the main condition before its abolition and other legislative initiatives was payment of the share contribution to the settlement infrastructure development. By defining and classifying the areas of improvement for the legal and regulatory mechanism of socio-economic relations in construction, state authorities will have the opportunity to plan and control the implementation of relevant changes more systematically, which will increase the overall efficiency of the legal and regulatory mechanism.

Keywords: public administration; ways of improving; the legal and regulatory mechanism; socio-economic relations in construction; e-system; e-cabinet; public electronic records; a national cadaster; an urban-planning cadaster; building information modeling.

References

1. Suvorov, V.P. (2014), "Theoretical bases of functioning of mechanisms of state regulation of land relations in the field of urban development", Derzhava ta rehiony. Seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 3, pp. 72—78.
2. Berdnikov, Y. Pilat, O. and Palekha, Y. (2019), "System and legal basis for unity and publicity of permitting procedures and all information in the construction, transformation of the urban cadastre into the only public source for its receipt", Draft Concept of Public Management in the Area of Urban Development for 2019-2030, available at: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/dep-dmba/news/Conc.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "Some issues of organization of electronic interaction of state electronic information resources", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2018-%D0%BF (Accessed 15 Dec 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On the urban cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF (Accessed 15 Dec 2019).
5. Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2013), "On approval of DBN B.1.1-16: 2013 "Composition and content of town planning cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0073858-13/sp:max100 (Accessed 15 Dec 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the State Land Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 (Accessed 15 Dec 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution "Procedure for keeping the State Land Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF (Accessed 15 Dec 2019).
8. (2015), "DSTU ISO 19101 Geographic information: Reference model", available at: http://cadastre.com.ua/dstu-iso-19101-geografichna-informacija-etalonna-model (Accessed 15 Dec 2019).
9. National Geospatial Data Infrastructure (2019), available at: http://nsdi.land.gov.ua/ua/inspire (Accessed 15 Dec 2019).
10. President of Ukraine (2015), Decree "On the Sustainable Development Strategy Ukraine 2020", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 15 Dec 2019).
11. Zhavnerchyk, O.V. (2019), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], available at: http://eprints.library.odeku.edu.ua/5343/1/ZhavnerchykOV_Derj_reg_ek_KL_2019.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
12. EU (2011), "Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 establishing harmonized conditions for the placing on the market of construction products and repealing Council Directive 89/106 / EEC", available at: http://www.icqc.eu/userfiles/File/regulation-305-2011.doc (Accessed 15 Dec 2019).

№ 2 2020, стор. 126 - 133

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 237

Відомості про авторів

О. А. Марушева

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

O. Marusheva

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Public Administration, Doctoral Research Scholar of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9126-4674

Як цитувати статтю

Марушева О. А. Шляхи вдосконалення механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 126–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.126

Marusheva, O. (2020), “Ways of improving the legal and regulatory mechanism of socio-economic relations in construction in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 126–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.