EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ
А. Д. Барзилович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.134

УДК: 61:351

А. Д. Барзилович

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти реформування системи охорони здоров'я в Україні. Визначено основні нормативно-правові документи, що прийняті за період незалежності України з метою вдосконалення та трансформації системи охорони здоров'я. Визначено чотири основні етапи реформування системи охорони здоров'я. Спроби реформування сфери охорони здоров'я в Україні робилися неодноразово протягом всієї історії незалежності України. Було проведено кілька пілотних проектів з впровадження того чи іншого напряму реформування системи охорони здоров'я. У різні роки вони проходили в Житомирській, Полтавській, Харківській областях, деякі з них мали позитивні результати. Основні причинами криються в непослідовності проведення (кожна політична сила в Україні приходила до влади зі своєю стратегією реформування). До 2011 року не було прийнято жодного законодавчого акту щодо забезпечення діяльності пілотних проектів, який би регламентував введення реформ. До 2015 року в Україні діяла радянська модель охорони здоров'я на основі фінансування кошторисів закладів охорони здоров'я та інфраструктури системи. З кінця 2014 року відбувається перехід до нової моделі, що передбачає впровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом", державне солідарне медичне страхування, контрактну модель закупівлі медичних послуг, нові форми фінансування, автономізацію медичних послуг. Реформування системи охорони здоров'я в Україні відбувається шляхом регулювання галузі на чотирьох рівнях нормативно-правового забезпечення: конституційний, загальний, спеціальний та концептуальний, що загалом визначає напрям трансформації та вектор розвитку галузі. Важливого значення набуває узгодженість змін на всіх рівнях. Реформування системи охорони здоров'я відбувається за такими основними напрямами: якість медичних послуг та якість медичного обслуговування; стандартизація медичної допомоги, акредитація та ліцензування закладів охорони здоров'я; соціальне медичне страхування; децентралізація та автономізація медичних закладів; фінансування медичних закладів; регулювання цін на лікарські засоби; профілактика, діагностика та лікування окремих видів захворювань.

Ключові слова: реформування; система охорони здоров'я; медичні заклади; модель охорони здоров'я; автономізація; стандартизація.

Література

1. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г. Реформування охорони здоров'я: успіхи та перешкоди. Сучасні медичні технології. 2013. № 2. С. 24—26.
2. Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006—2010 рр.: постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 761. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2006-%D0%BF (дата звернення 15.12.2019).
3. Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я: постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 р. № 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2012-%D0%BF (дата звернення 22.12.2019).
4. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я: розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 30.11.2016 № 1013-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80 (дата звернення 22.12.2019).
5. Концепція розвитку охорони здоров'я населення України: Указ Президента України від 07.12.2000 № 1313/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (дата звернення 15.12.2019).
6. Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М. В. Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір. Україна. Здоров'я нації. 2010. № 1. С. 5—23.
7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.07.1998 р. № 226 "Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасові стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей". URL: https://ips.ligazakon.net/document/moz209?ed=1998_07_27 (дата звернення 22.12.2019).
8. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015—2020 роки. URL: https://moz.gov.ua/strategija (дата звернення 22.12.2019).
9. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення 22.12.2019).
10. Пашков В.М. Правове забезпечення реформування сфери охорони здоров'я. Український медичний часопис. Актуальні питання медичної практики. 2017. № 2. С. 1—6. URL: https://www.umj.com.ua/article/107586/pravove-zabezpechennya-reformuvannya-sferi-ohoroni-zdorov-ya (дата звернення 15.12.2019).
11. Петрова С.В. Державна політика України у сфері охорони здоров'я в контексті реформи медичного обслуговування. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. № 2. С. 34—45.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я: Закон України від 06.04.2017 № 2002-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (дата звернення 22.12.2019).
13. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення 22.12.2019).
14. Про затвердження галузевої програми "Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006—2010 роки": наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.07.2006 № 529/49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0529282-06/print (дата звернення 16.12.2019).
15. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон України від 22.01.2010 № 1841-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-17 (дата звернення 22.12.2019).
16. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF (дата звернення 15.12.2019).
17. Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року: постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 815. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2007-%D0%BF (дата звернення 22.12.2019).
18. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата звернення 22.12.2019).
19. Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення: Указ Президента України від 06.12.2005 № 1694/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1694/2005 (дата звернення 15.12.2019).
20. Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві: Закон України від 07.07.2011 № 3612-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3612-17 (дата звернення 16.12.2019).
21. Слабкий Г.О., Петриченко О.О., Лупей-Ткач С.І. Деякі аспекти формування та тенденції розвитку медико-організаційних технологій на сучасному етапі реформування системи охорони здоров'я України. Україна. Здоров'я нації. 2013. № 1 (25). С. 79—84.

A. Barzylovych

HEALTH SYSTEM REFORM IN UKRAINE: STRATEGIC ASPECTS

Summary

The article explores the theoretical aspects of health care reform in Ukraine. The basic legal documents adopted during the period of independence of Ukraine with the purpose of improvement and transformation of the health care system are identified. There are four main steps to reforming the health care system. Attempts to reform the healthcare sector in Ukraine have been made repeatedly throughout Ukraine's independence history. Several pilot projects have been undertaken to implement one or another area of health care reform. In different years they were held in Zhytomyr, Poltava, Kharkiv regions, some of them had positive results. The main reasons lie in the inconsistency of the process (every political force in Ukraine came to power with its reform strategy). Until 2011, no legislation was enacted to support pilot projects governing reform. Until 2015, the Soviet model of health care was operating in Ukraine, based on the financing of the budgets of health care institutions and the system infrastructure. Since the end of 2014, there is a transition to a new model, which envisages the introduction of the principle of "money goes after the patient", state solidarity health insurance, contract model of purchase of medical services, new forms of financing, autonomization of medical services. The reform of the health care system in Ukraine is done by regulating the industry at four levels of legal support: constitutional, general, special and conceptual, which generally determines the direction of transformation and the vector of development of the industry. Consistency of change at all levels is important. The reform of the health care system takes place in the following main areas: quality of medical services and quality of health care; standardization of care, accreditation and licensing of healthcare facilities; social health insurance; decentralization and autonomization of medical institutions; financing of medical institutions; regulation of prices for medicines; prevention, diagnosis and treatment of certain types of diseases.

Keywords: eform; the health care system; medical institutions; the healthcare model; autonomy; standardization.

References

1. Voronenko, Yu. V. and Goyda, N. G. (2013), "Health care reform: successes and obstacles", Suchasni medichni tehnologiyi, vol. 2, pp. 24—26.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), "Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "State Program for Prevention and Treatment of Cardiovascular and Vascular Diseases for 2006—2010", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2006-p (Accessed 15 December 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of remuneration of health care workers participating in the pilot project on reforming the health care system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2012-p (Accessed 22 December 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The concept of reforming the financing of the health care system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-r (Accessed 22 December 2019).
5. The President of Ukraine (2000), "Decree of the President of Ukraine "The concept of development of health care of the population of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (Accessed 15 December 2019).
6. Lehan, V. M. Slabkiy, G. O. and Shevchenko, M. V. (2010), "Strategy of health care system development: Ukrainian dimension", Ukrayina. Zdorov'ya natsiyi, vol.1, pp. 5—23.
7. The Ministry of Health of Ukraine (1998), "Оrder of Ministry of Health of Ukraine "On approval of the Provisional industry standard standards of medical technologies for the diagnostic and treatment process of inpatient care for the adult population in medical and preventive establishments of Ukraine and the Provisional standards for the volumes of diagnostic examinations, treatment volumes quality criteria for the treatment of children", available at: https://ips.ligazakon.net/document/moz209?ed=1998_07_27 (Accessed 22 December 2019).
8. "National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015—2020 (2020)", available at: https://moz.gov.ua/strategija (Accessed 22 December 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (Accessed 22 December 2019).
10. Pashkov, V. M. (2017), "Legal support for health care reform", Ukrayinskiy medichniy chasopis. Aktualni pitannya medichnoyi praktiki, [Online], vol.2 available at: https://www.umj.com.ua/article/107586/pravove-zabezpechennya-reformuvannya-sferi-ohoroni-zdorov-ya (Accessed 15 December 2019).
11. Petrova, S. V. (2014), "State policy of Ukraine in the field of health care in the context of health care reform", Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnya i mistsevogo samovryaduvannya, vol.2, pp. 34—45.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Legislation on the Activities of Health Care Institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (Accessed 22 December 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "State Financial Guarantees of Health Services for the Population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (Accessed 22 December 2019).
14. The Ministry of Health of Ukraine (2006), "Оrder of Ministry of Health of Ukraine "On approval of the sectoral program "Support of breastfeeding in Ukraine for 2006—2010", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0529282-06/print (Accessed 16 December 2019).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On approval of the National Program of Development of Primary Health Care on the Basis of Family Medicine for the Period up to 2011", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-17 (Accessed 22 December 2019).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), "Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Intersectoral Comprehensive Program "Health of the Nation" for 2002—2011", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-p (Accessed 16 December 2019).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), "Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the National Plan for the Development of the Health Care System for the Period up to 2010", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2007-p (Accessed 22 December 2019).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On licensing of economic activities ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (Accessed 22 December 2019).
19. The President of Ukraine (2005), "Decree of the President of Ukraine "On urgent measures to reform the public health system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1694/2005 (Accessed 15 December 2019).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On the Procedure of Reforming the Health Care System in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk Regions and Kyiv", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3612-17 (Accessed 16 December 2019).
21. Slabkiy, G.O., Petrichenko, O.O. and Lupey-Tkach, S.I. (2013), "Some aspects of the formation and tendency of development of medical and organizational technologies at the current stage of reforming the health care system of Ukraine", Ukrayina. Zdorov'ya natsiyi, vol. 1 (25), pp. 79—84.

№ 2 2020, стор. 134 - 140

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 2648

Відомості про авторів

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік", м. Київ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director mc KinderKlinik, Kiev

Як цитувати статтю

Барзилович А. Д. Реформування системи охорони здоров'я в Україні: стратегічні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 134–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.134

Barzylovych, A. (2020), “Health system reform in Ukraine: strategic aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 134–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.134

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.