EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОТИДІЯ ЗОВНІШНІМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ
Р. Ю. Прав

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.141

УДК: 355.40

Р. Ю. Прав

ПРОТИДІЯ ЗОВНІШНІМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ

Анотація

Розвиток інформаційного суспільства на шляху глобалізації, несе в собі безліч викликів і загроз, серед яких на перший план виступають посилення владних повноважень окремих осіб, соціальних груп і держав. Небезпеки, що створюються даними загрозами, часто змушують залишати в стороні погодження гострих соціальних проблем, формують умови фінансово-економічної нестабільності і створюють передумови соціальної та політичної деструкції. При цьому відсутність жорсткої територіальної прив'язки ключових інформаційних ресурсів дозволяє інформаційно-комунікаційним лідерам опановувати і використовувати будь-яке втручання. Ефективне освоєння чужих територій стає можливим шляхом використання інформаційної локалізації. В результаті, на думку ряду дослідників, відбувається зміна характеру і стилю соціально-економічного життя, матеріальне середовище симулюється, зберігаючи атрибутику реальності в формі віртуально-операційного середовища, яке створюють інформаційно-комунікаційні комплекси, що відображають на пристроях візуалізації атрибутику реальності і забезпечує імітацію управління простим натисканням клавіші.
Забезпечення інформаційної безпеки обумовлена необхідністю прийняття ефективних, відповідних політичним завданням, управлінських рішень. Залежність від інформації та інформаційних технологій стає одним з передумов формування суспільства. Володіння своєчасними, точними, достовірними даними слугує надзвичайно важливим фактором ефективності прийняття управлінських рішень як на державному рівні, так і на рівні регіонів України.
Таким чином, у процесі написання статті досліджено проблему інформаційної безпеки України та проаналізували теоретичні підходи до визначення сутності поняття інформаційна безпека. Розкрито сутність політики державної безпеки у інформаційній сфері та зробилено аналіз загроз. Здійснено оцінювання ефективності та узагальнити проблеми в реалізації державної політики органами влади щодо протидії інформаційним загрозам в Україні. Встановлено, що позиції України у світовому масштабі щодо забезпечення інформаційної безпеки — є незначними.

Ключові слова: інформаційна безпека; інформація; загрози; державна безпека; інформаційні загрози.

Література

1. Антонюк В.В. Механізми державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці / В.В. Антонюк // Державне управління: удосконалення та розвиток. — Вип. 8 (10). — 2014. — С. 1—5.
2. Боднар І.Р. Державна політика та інформаційна безпека України: післякризові виклики / І.Р. Боднар, О.М. Вовчанська // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2014. — Вип. 46. — С. 28—32 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_46_7
3. Бойченко О.В. Міжнародна інформаційна безпека: проблеми і перспективи / О.В. Бойченко // Форум права. — 2009. — № 3. — С. 74—79.
4. Бондаренко В., Литвиненко О. Інформаційна безпека сучасної держави: концептуальні роздуми / В. Бондаренко, О. Литвиненко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.crime-research. iatp. org. ua/ library/strateg. Htm
5. Вакуленко Р.В. Огляд та аналіз методів протидії інформаційним впливам супротивника в умовах інформаційної війни / Р.В. Вакуленко // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 23—25 листопада 2016 року, м. Кропивницький. — С. 186—187. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/84825417.pdf
6. Виговська О.С. Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання політики інформаційної безпеки / О.С. Виговська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2012. — Вип. 108 (1). — С. 96—101 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_108%281%29__15
7. Горбулін В.П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: [монографія] / В. Горбулін, О. Додонов, Д. Ланде. — К.: Інтертехнологія, 2009. — 164 с.
8. Горбулін В.П. Засади національної безпеки України / В. Горбулін, А. Качинський. — К.: Інтертехнологія, 2009. — 272 с.
9. Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cert.gov.ua/
10. Моніторинг інформаційних загроз 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606432-monitoring-informacijnih-zagroz-2018.html
11. Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України: Указ Президента України від 06 жовт. 2000 р. № 1120 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 41.
12. Про національну безпеку України: Закон Україні від 21.06.2018 р. № 2469-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 31. Ст. 241.
13. Ситник Г.П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика: дис. доктора наук з держ. упр. за спеціальністю 25.00.01. — теорія та історія державного управління. — Національна академія державного управління при Президентові України. — Київ, 2004.
14. Степко О.М. Аналіз головних складових інформаційної безпеки держави / О.М. Степко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. — Сер.: Економіка, право, політологія, туризм. — К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2011. — Вип. 1 (3). — С. 90—99.
15. Ткачук Т.Ю. Державна політика у сфері забезпечення інформаційної безпеки на сучасному етапі / Т.Ю. Ткачук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. — 2017. — Вип. 46. Том 2. — С. 39—42.
16. Третяк Г.С. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: навч. посіб. / Г.С. Третяк, К.М. Бліщук. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 128 с.

R. Prav

COMBATING EXTERNAL INFORMATION THREATS IN UKRAINE

Summary

The development of an information society on the path of globalization carries many challenges and threats, among which are the strengthening of the powers of individuals, social groups and states. The dangers posed by these threats often force them to agree on acute social problems, create conditions for financial and economic instability, and create preconditions for social and political destruction. In the absence of rigid territorial linkage of key information resources, information and communication leaders can master and use any interference. Effective development of foreign territories becomes possible through the use of information localization. As a result, according to some researchers, there is a change in the nature and style of socio-economic life, the material environment is simulated, keeping the attributes of reality in the form of virtual — operating environment, which create information and communication complexes, reflecting on the devices of visualization of the attributes of reality and provide simulation of management a simple keystroke.
Ensuring information security is driven by the need to make effective, policy-relevant management decisions. Dependence on information and information technology is one of the prerequisites for shaping society. Having timely, accurate, reliable data is an extremely important factor in the effectiveness of managerial decision-making at both the state and regional levels of Ukraine.
Thus, in the process of writing the article, the problem of information security of Ukraine was explored and theoretical approaches to defining the essence of the concept of information security were analyzed. Disclosed the essence of national security policy in the information field and analyzed the threats. Assessment of effectiveness and generalization of problems in the implementation of state policy by the authorities on counteracting information threats in Ukraine. It is found that Ukraine's position in the world on information security is insignificant.

Keywords: information security; information; threats; state security; information threats.

References

1. Antoniuk, V.V. (2014), "Mechanisms of state response to modern challenges and threats information security", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 8 (10), pp. 1—5.
2. Bodnar, I.R. and Vovchanska, O.M. (2014), "State Policy and Information Security of Ukraine: Post-Crisis Challenges", Visnyk Lvivskoi komertsijnoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 46, pp. 28—32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_46_7 (Accessed 12 Jan 2020).
3. Bojchenko, O.V. (2009), "International Information Security: Challenges and Prospects", Forum prava, vol. 3, pp. 74—79.
4. Bondarenko, V. and Lytvynenko, O. (1999), "Information security of the modern state: conceptual reflections", available at: http://www.crime-research.iatp.org.ua/library/strateg.Htm (Accessed 11 Jan 2020).
5. Vakulenko, R.V. (2016), "Review and analysis of methods of counteraction to information influences of the enemy in the conditions of information war", Aktualni zadachi ta dosiahnennia u haluzi kiberbezpeky. Materialy Vseukrainskoinaukoi praktychnoi konferentsii 23—25 lystopada 2016 roku, m. Kropyvnytskyj, pp. 186—187, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/84825417.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
6. Vyhovska, O.S. (2012), "Theoretical and methodological approaches to the problem of state regulation of information security policy", Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 108 (1), pp. 96—101, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_108%281%29__15 (Accessed 12 Jan 2020).
7. Horbulin, V. Dodonov, O. and Lande, D. (2009), Informatsijni operatsii ta bezpeka suspilstva: zahrozy, protydiia, modeliuvannia [Information operations and society security: threats, counteraction, modeling], Inter tekhnolohiia, Kyiv, Ukraine.
8. Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A. (2009), Zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy [National Security Principles of Ukraine], Inter tekhnolohiia, Kyiv, Ukraine.
9. Computer Emergency Response Team of Ukraine (2019), available at: https://cert.gov.ua/ (Accessed 11 Jan 2020).
10. Zolotukhin, D. (2018), "Monitoring information threats in 2018", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606432-monitoring-informacijnih-zagroz-2018.html. (Accessed 10 Jan 2020).
11. President of Ukraine (2000), Decree "Questions of the Special Telecommunication Systems and Information Protection Department of the Security Service of Ukraine", Ofitsijnyj visnuk Ukrainy, vol. 41.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On national security of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 31, pp. 241.
13. Sytnyk, H.P. (2004), "Public Administration in the Field of National Security of Ukraine: Theory and Practice", Abstract of Doctor of Science in Public Administration, Theory and history of public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
14. Stepko, O.M. (2011), "Analysis of the main components of information security of the state", Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Ser: Ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm, vol. 1 (3), pp. 90—99.
15. Tkachuk, T.Yu. (2017), "State policy in the field of information security at the present stage", Naukovyj visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. vol. 46, no. 2, pp. 39—42.
16. Tretiak, H.S. and Blischuk, K.M. (2011), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky ta ekonomichna polityka [State regulation of the economy and economic policy], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 141 - 145

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

Р. Ю. Прав

аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом, Кафедра менеджменту та адміністрування начально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів МАУП, Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія Управління персоналом"

R. Prav

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management Department of Management and Administration of the Educational — Scientific Institute of Management, Economics and Finance of IAPM,Private Joint-Stock Company "Higher Educational Institution "Interregional Academy of Personnel Management"

ORCID:

0000-0001-8064-2836

Як цитувати статтю

Прав Р. Ю. Протидія зовнішнім інформаційним загрозам в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 141–145. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.141

Prav, R. (2020), “Combating external information threats in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 141–145. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.