EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗБУДОВІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
М. Е. Мар'янович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.152

УДК: 336.02:336.14

М. Е. Мар'янович

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗБУДОВІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено дослідження системи управління інфраструктурними проектами, які фінансуються за рахунок запозичень, що залучаються Україною від міжнародних фінансових організацій (МФО), в частині забезпечення відповідності таких проектів стратегічним державним пріоритетам, зокрема тим, що відповідають національним Цілям сталого розвитку, а також визначено напрями розвитку цієї системи задля забезпечення її ефективності та сталості. Проаналізована структура фінансування проектів щодо розвитку інфраструктури, які реалізуються в Україні за рахунок запозичень, що залучаються Україною від МФО, та пріоритетні напрями спрямування коштів окремими МФО. Визначено необхідність більш ефективного використання залучених Україною фінансових ресурсів у формі запозичень від МФО для фінансування інфраструктурних проектів як важливого елемента системи фінансового забезпечення сталого економічного розвитку у відповідності з національними Цілями сталого розвитку. бгрунтовано терміновість вирішення проблем з надзвичайно низькою вибіркою коштів за проектами, які фінансуються за рахунок запозичень від МФО, іноземних держав та банків, та мають надзвичайно вигідні для країни умови довгострокового фінансування критичної для життєдіяльності людей інфраструктури, зважаючи на те, що така ситуація щодо вибірки коштів суттєво обмежує наявні можливості країни для забезпечення прискореного економічного розвитку. Запропоновано запровадити обов'язковий аналіз проектів, що пропонуються для фінансування за рахунок МФО, стосовно їх відповідності Цілям сталого розвитку. Розроблено рекомендації щодо необхідності удосконалення наявних інституційних механізмів управління реалізацією проектів, що фінансуються за рахунок коштів МФО, та посилення відповідальності за неналежну діяльність з супроводження реалізації таких проектів профільними міністерствами та групами управління проектами задля досягнення Україною національних цілей сталого розвитку, що також має сприяти досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації; Цілі сталого розвитку; Національна доповідь; критична інфраструктура; фінансові механізми; джерела фінансування.

Література

1. Національна доповідь 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна", 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 17. 01.2020).
2. Чугунов І.Я., Павелко А.В., Канєва Т.В., та ін. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MTc=/f1be231fc507a2c1957061787c381b5b.pdf (дата звернення: 17. 01.2020).
3. Запатріна І.В. Керівництво "Посилення ролі бізнесу в досягненні ЦСР в Україні" — публікація в рамках проекту ПРООН/GIZ "Підтримка реалізації Цілей сталого розвитку в Україні", 2018. 72 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/enterpreneurship-support/sdg-business-role-enhancement.html (дата звернення: 17. 01.2020).
4. Колосова В.П. Такие дешевые и такие ненужные кредиты, 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zn.ua/finances/takie-deshevye-i-takie-nenuzhnye-kredity-327199_.html (дата звернення: 17. 01.2020).
5. Ангел Є. Міжнародна фінансова допомога: скільки грошей і на що виділили донори для розвитку інфраструктури, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/zaasfaltovani-milyardi-yak-yebrr-svitovij-bank-ta-inshi-donori-rozvivayut-infrastrukturu-ukrayini/ (дата звернення: 17. 01.2020).
6. The United Nations (2017), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата звернення: 17. 01.2020).
7. Специальное издание: ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад Генерального секретаря, 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf (дата звернення: 17. 01.2020).
8. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України, 2018. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (дата звернення: 17. 01.2020).
9. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2018 рік. Інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів [Електронний ресурс]: Державна казначейська служба України. — Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=4 (дата звернення: 17. 01.2020).
10. Міністерство інфраструктури України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/31386.html?PrintVersion (дата звернення: 17.01.2020).

M. Marianovych

THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN BUILDING CRITICAL INFRASTRUCTURE TO ACHIEVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UKRAINE

Summary

The article examines the system of management of infrastructure projects financed at the expense of loans from international financial institutions (IFIs) for Ukraine, to ensure that such projects are consistent with strategic national priorities, in particular those that meet national Sustainable Development Goals, and identifies directions of this system development for ensuring its efficiency and sustainability. Structure of financing of infrastructure development projects that implemented in Ukraine for the expense of IFI's loans, as well as priority directions of financing for different IFIs are analyzed. The necessity of attracting financial resources by Ukraine in the form of borrowings from IFIs for infrastructure projects implementation as an important element of the system of financial support for sustainable economic development in accordance with the national Sustainable Development Goals is identified. The urgency of addressing the extremely low utilization of funds for projects financed at the expense of loans from IFIs, foreign countries and banks, is justified, based on understanding that low level of utilization of these funds has sufficiently limited a long-term financing of infrastructure that are critical to ensure accelerated economic development of the country. It is suggested that a compulsory analysis of projects, that are planning to finance for the expense of IFIs loans, on their consistency with the Sustainable Development Goals should be implemented. Recommendations on the needs to improve the existing institutional mechanisms for managing the implementation of projects financed for the expense of IFI's loans and to increase the responsibility for improper activities of such projects management by relevant ministries and project management units have been developed. It allows achieving Ukraine's national sustainable development goals, which, in turn, should facilitate the achievement of the UN Sustainable Development Goals.

Keywords: international financial institutions; Sustainable Development Goals; National Report; critical infrastructure; financial mechanisms; financing sources.

References

1. The United Nations (2017), "2017 National Baseline Report "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 17 Jan 2020).
2. Chugunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvorenia [State Financial Regulation of Economic Transformations], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Zapatrina, I.V. (2018), "Guidance "The business role enhancement in the process of SDGs Implementation in Ukraine" — the publication within UNDP/GIZ Project "Supporting the SDGs Implementation in Ukraine", United Nations Development Programme, [Online], available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/enterpreneurship-support/sdg-business-role-enhancement.html (Accessed 17 Jan 2020).
4. Kolosova, V. P. (2019), "So cheap and so unnecessary loans", Zerkalo nedeli. Ukraina, [Online], vol. 30, available at: https://zn.ua/finances/takie-deshevye-i-takie-nenuzhnye-kredity-327199_.html (Accessed 17 Jan 2020).
5. Angel, Ye. (2018), "International financial assistance: how much money and what donors have spent on infrastructure development", VoxUkraine, [Online], available at: https://voxukraine.org/uk/zaasfaltovani-milyardi-yak-yebrr-svitovij-bank-ta-inshi-donori-rozvivayut-infrastrukturu-ukrayini/ (Accessed 17 Jan 2020).
6. The United Nations (2017), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (Accessed 17 Jan 2020).
7. The United Nations (2019), "Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals. Report of the Secretary-General", available at: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf (Accessed 17 Jan 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine until 2030", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (Accessed 17 Jan 2020).
9. The State Treasury Service of Ukraine (2018), "Annual Report on Implementation of the State Budget of Ukraine for 2018. Information on loans, which are attracted by the state to the special fund of the State Budget of Ukraine from foreign states, banks and international financial organizations for realization of investment projects", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=4 (Accessed 17 Jan 2020).
10. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2019), "Implementation of EBRD-funded Local Roads Projects in 2020 — Vladislav Krykliy", available at: https://mtu.gov.ua/news/31386.html?PrintVersion (Accessed 17 Jan 2020).

№ 2 2020, стор. 152 - 157

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

М. Е. Мар'янович

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

M. Marianovych

postgraduate student of the Department of Finance, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

ORCID:

0000-0002-1205-2428

Як цитувати статтю

Мар'янович М. Е. Роль міжнародних фінансових організацій у розбудові критичної інфраструктури для досягнення цілей сталого розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 152–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.152

Marianovych, M. (2020), “The role of international financial institutions in building critical infrastructure to achieve the sustainable development goals in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 152–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.