EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
Музхер Хуссеін Музхер Марван

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.158

УДК: 351.72

Музхер Хуссеін Музхер Марван

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Анотація

Охарактеризовано сучасний стан партнерських відносин держави та банківського сектору в Україні. Зауважено, що успішний розвиток партнерських відносин держави та банківського сектору як механізму активізації інвестиційної діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс інтересів держави і банківського сектору. Обгрунтовано перспективність запровадження нової концептуальної основи для державного регулювання питання співпраці держави та банків як приватних інвесторів у реалізації інвестиційних проектів і відповідної моделі, що передбачає окупність державних інвестицій, генерування інвестиційних ресурсів для подальшого фінансування інвестиційних проектів, реалізації національних пріоритетів та загалом цільової спрямованості на капіталізацію економіки і суспільні блага.
Доведено необхідність цілеспрямованої послідовної державної політики розвитку партнерських відносин держави та банківського сектору, яка має бути спрямована на формування сприятливого економічного та управлінського середовища для розроблення й реалізації проектів партнерських відносин держави та банківського сектору, а саме: удосконалення нормативно-правової бази регулювання відносин партнерських відносин держави та банківського сектору; удосконалення інституційного забезпечення розвитку партнерських відносин держави та банківського сектору; підвищення гарантій захисту інтересів партнерів у процесі розроблення, затвердження та реалізації проектів.
Визначено рамки, у яких мають здійснюватися антикризові заходи держави, спрямовані на підвищення привабливості партнерських відносин держави та банківського сектору.
Передбачено потребу у створенні єдиного реєстру проектів партнерських відносин держави та банківського сектору у вигляді комплексної електронної системи моніторингу, яка серед іншої інформації, здійснювала б фіксацію обсягів надання державних гарантій та ступінь їх ефективності. Зауважено, що подальший розвиток державно-приватного партнерства в Україні має грунтуватися на концепції справедливого розподілу між партнерами ризиків, збалансованих (у разі необхідності) інвестиційними гарантіями.
Запропоновано: підготувати урядовий звіт про стан запровадження механізму партнерських відносин держави та банківського сектору для реалізації інвестиційних проектів та основні шляхи підвищення ефективності партнерських відносин держави та банківського сектору; провести парламентські слухання, присвячені розвитку партнерських відносин держави та банківського сектору в Україні; передбачити проведення щорічного моніторингу ефективності реалізації проектів партнерських відносин держави та банківського сектору.

Ключові слова: державно-банківське партнерство; механізми державного регулювання; банківські структури; державно-банківська взаємодія.

Література

1. Брайловський І. Мета і зміст державно-приватних партнерств. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2014. № 1/5 (15). С. 52—54.
2. Гарбариніна В. Сутність і принципи впровадження державно-приватного партнерства в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 2. С. 43—49.
3. Заскалкін А. Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. — X.: Вид-во НУЦЗУ, 2015. Вип. 2 (3). С. 12—20.
4. Заскалкін А. Напрями удосконалення організаційної складової державно-приватного партнерства в Україні. Міжнародний науковий журнал. 2015. № 7. С. 7—12.
5. Кобичева О. Проблеми та перспективи розвитку банківського проектного фінансування в Україні. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Донецьк: ДонДУУ, 2009. Т. Х. С. 26—31.
6. Наумов Д. Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості. Економіка та держава. 2011. № 2. С. 33—40.

Muzher Hussein Muzher Marvan

PERSPECTIVE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS OF THE STATE AND BANKING SECTOR

Summary

The current state of the state-banking partnership in Ukraine is characterized. It is noted that successful development of the state-banking partnership as a mechanism for intensifying investment activity and attracting private investments in strategically important for the state areas is possible only if the balance of interests of the state and the banking sector is ensured. The prospect of introducing a new conceptual framework for state regulation of the issue of cooperation between the state and banks as private investors in the implementation of investment projects and the corresponding model providing for the return on public investment, generation of investment resources for further financing of investment projects, realization of national priorities is substantiated. focus on economy capitalization and public goods.
The necessity of a purposeful consistent state policy of development of state-banking partnership, which should be aimed at creating a favorable economic and management environment for the development and implementation of projects of state-banking partnership, namely: improving the regulatory and legal framework for regulating state-bank partnership; improvement of institutional support for the development of state-banking partnership; enhancing guarantees for the protection of partners' interests in the process of project development, approval and implementation.
The framework within which anti-crisis measures of the state should be implemented aimed at enhancing the attractiveness of the state-banking partnership is defined.
There is a need to create a single register of state-banking partnership projects in the form of a comprehensive electronic monitoring system, which, among other information, would record the volume of state guarantees and the degree of their effectiveness. It is noted that the further development of public-private partnerships in Ukraine should be based on the concept of equitable sharing between partners of risks, balanced (if necessary) by investment guarantees.
In order to eliminate the most urgent problems and obstacles in the development of the main forms of state-banking partnership and to intensify their practical implementation as soon as possible, it is proposed to: prepare a government report on the state of implementation of the state-bank partnership mechanism for the implementation of investment projects and the main ways of improving the efficiency of state-bank partnerships; to hold parliamentary hearings on the development of the state-banking partnership in Ukraine in order to identify problems and obstacles to the successful implementation of the state-bank partnership projects, to develop recommendations on the resolution of all acute problems on the basis of a wide discussion; to provide for annual monitoring of the efficiency of implementation of state-banking partnership projects and, if necessary, to submit proposals for improvement of the relevant legislative and regulatory support, based on its results; to form at the state, regional and local levels a base of investment projects that can be implemented on the basis of state-banking partnership, to develop a feasibility study of the projects; to accelerate the preparation and start the implementation of pilot projects of state-banking partnership in the field of road construction and modernization of housing and communal services; to elaborate financial models and forms of state-banking partnership for their application in order to reform the health and education sectors.

Keywords: state-banking partnership; mechanisms of state regulation; banking structures; state-banking interaction.

References

1. Brailovsky, I. (2014), "Purpose and content of public-private partnerships", Tekhnolohichnyj audyt ta rezervy vyrobnytstva, vol. №1/5 (15), pp. 52—54.
2. Harbarinina, V. (2014), "The essence and principles of public-private partnership implementation in Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, № 2, pp. 43—49.
3. Zaskalkin, A. (2015), "Public-Private Partnership: Essence, Form and Content", Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy, № 2 (3), pp. 12—20.
4. Zaskalkin, A. (2015), "Directions for improving the organizational component of public-private partnership in Ukraine", Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, vol. № 7, pp. 7—12.
5. Kobicheva, O. (2009), "Problems and prospects of development of bank project financing in Ukraine", Rozvytok finansovykh metodiv derzhavnoho upravlinnia natsional'noiu ekonomikoiu, vol. Х, pp. 26—31.
6. Naumov, D. (2011), "Public-Private Partnership as an Instrument for Public Administration of Ukraine's Economy, Development of the Labor Market and the Labor Potential of Industry", Ekonomika ta derzhava, № 2, pp. 33—40.

№ 2 2020, стор. 158 - 162

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

Музхер Хуссеін Музхер Марван

здобувач кафедри публічного адміністрування, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Muzher Hussein Muzher Marvan

applicant of the International Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-1613-4412

Як цитувати статтю

Музхер Хуссеін Музхер Марван Перспективні механізми розвитку партнерських відносин держави та банківського сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 158–162. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.158

Muzher Hussein Muzher Marvan (2020), “Perspective mechanisms of development of partnership relations of the state and banking sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 158–162. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.