EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В. В. Лойко, С. А. Маляр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.15

УДК: 330.322.3:332.8

В. В. Лойко, С. А. Маляр

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

За проведеними дослідження динаміка інвестиційних потоків в економіку України загалом є негативною. Обсяги прямих іноземних інвестицій у економіку України за період 2010—2018 рр. зменшились на 17,21 %. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2019 р. склав 34727,6 тис. грн, що на 7,58 % перевищило обсяг 2018 р. Найбільші країни-інвестори у 2019 р. — це: Кіпр — 29,7 %, Нідерланди — 21,8%, Велика Британія — 5,9 %, Німеччина — 5,2 %. Проте динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку міста Києва має позитивну тенденцію до зростання. Прямі іноземні інвестиції в економіку Києва за період 2010—2018 рр. зросли на 3,91 %. Питома вага прямих іноземних інвестицій в економіку Києва склала у 2018 р. 50,63 %. Динаміка прямих іноземних інвестицій у види діяльності, які було віднесено до функціонування житлово-комунальної інфраструктури, є негативною. Обсяг прямих іноземних інвестицій у житлово-комунальну інфраструктуру знизився на 7,67 %. Питома вага прямих іноземних інвестицій у житлово-комунальну інфраструктуру склала у 2018 р. тільки 4,09 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку Києва. Це свідчить про непривабливість сфери житлово-комунальної інфраструктури як об'єкту інвестування. Враховуючи ступінь фізичного зносу комунальної інфраструктури 40—70 %, такий обсяг інвестування є занадто малим для оновлення та модернізації житлово-комунальної інфраструктури. Обсяги житлового будівництва у місті Києві зросли у 2018 р. у порівнянні із 2017 р. на 14,5 %. За рахунок нового будівництва у місті Києві було введено в експлуатацію 174 житлових будівель загальною площею 1255,9 тис. кв. м. У 2018 р. прийнято в експлуатацію 19,9 тис. квартир. Середній розмір квартири становить 63,1 кв. м загальної площі. За 2019 р. заборгованість населення зросла майже за всі види наданих житлово-комунальних послуг (окрім оплати постачання природного газу по місту Києву). Найбільший рівень заборгованості населення як по Україні загалом, так і по місту Києву — це вивезення побутових відходів.

Ключові слова: житлово-комунальна інфраструктура; економіка міста; соціальна безпека; інвестиції; іноземні; капітальні; обсяги; динаміка; ефективність; перспективи.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 06.02.2020).
2. Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Капітальні інвестиції. URL: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2724&lang=1 (дата звернення 6.02.2020).
3. Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Річні звіти про діяльність КМДА. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/richnyy-zvit-mkyieva.html (дата звернення 05.02.2020).
4. Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Стратегічний розвиток. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (дата звернення 05.02.2020).
5. Лойко В. В., Обушний С. М., Жукова Ю. М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 5—10.
6. Твердь О.В. Проблеми залучення інвестицій у житлово-комунальне господарство та шляхи їх подолання. Young Scientist. № 3 (43). 2017. С. 855—859.
7. Про державно-приватне партнерство: Закон України в редакції від 20.10.2019 № 2404 — VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення 05.02.2020).
8. Про житлово-комунальні послуги: Закон України № 5459-VI від 16.10.2012р. — URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 (дата звернення 05.02.2020).
9. Про концесії: Закон України № 817-VIII від 24.11.2015 р. — URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997-14 (дата звернення 05.02.2020).
10. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. — URL: http://www.minregion.gov.ua/ (дата звернення 05.02.2020).

V. Loiko, S. Maliar

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE

Summary

According to the studies, the dynamics of investment flows into the Ukrainian economy as a whole is negative. The volume of foreign direct investment in the economy of Ukraine over the period 2010-2018 decreased by 17.21%. The volume of foreign direct investment in Ukraine in 2019 amounted to 34727.6 thousand UAH, which is 7.58% higher than in 2018. The largest investors in 2019 are: Cyprus — 29.7%, the Netherlands — 21.8%, Great Britain — 5.9%, Germany — 5.2%. However, the dynamics of foreign direct investment in the economy of Kyiv has a positive upward trend. Foreign direct investment in the economy of Kiev over the period 2010-2018 increased by 3.91%. The share of foreign direct investment in the economy of Kyiv in 2018 amounted to 50.63%. The dynamics of foreign direct investment in activities related to the functioning of housing and communal infrastructure is negative. The volume of direct foreign investments in housing and communal infrastructure decreased by 7.67%. The share of foreign direct investment in housing and communal infrastructure in 2018 amounted to only 4.09% of total foreign direct investment in the economy of Kyiv. Given the degree of physical deterioration of the utility infrastructure of 40—70%, this amount of investment is too small to upgrade and modernize the utility infrastructure. This demonstrates the unattractiveness of the housing and utilities infrastructure as an investment object. The volume of residential construction in Kyiv increased by 14.5% in 2018 compared to 2017. Due to new construction, 174 residential buildings with a total area of 1,255.9 thousand square meters were put into operation in Kyiv. m. In 2018, 19.9 thousand apartments were commissioned. The average size of the apartment is 63.1 square meters. m of the total area. In 2019, household debt increased for almost all types of housing and communal services provided (except for payment for natural gas supply in the city of Kyiv). The highest level of debt of the population both in Ukraine as a whole and in the city of Kyiv is the export of household waste. Growth in investment in housing and communal infrastructure is hampered by the low level of attractiveness for investors of this type of activity. Receivables of housing and communal services enterprises reached the level of UAH 15.3 billion in 2018, and accounts receivable — UAH 28 billion.

Keywords: housing and communal infrastructure; city economy; social security; investments; foreign; capital; volumes; dynamics; efficiency; prospects.

References

1. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 6 February 2020).
2. Official site of the Main Statistics Department of Kyiv (2019), "Capital Investments", available at: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2724&lang=1 (Accessed 6 February 2020).
3. The official website of the Department of Economics and Investments of the City Council Executive Body (KSCA) (2019), "KSCA Annual Activity Reports", available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/richnyy-zvitmkyieva.html (Accessed 5 February 2019).
4. The official website of the Department of Economics and Investments of the City Council Executive Body (KSCA) (2019), "Activity. Strategic development. Kyiv City Development Strategy to 2025", available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 5 February 2020).
5. Loiko, V., Obushnyi, S. and Zhukova, Ju. (2019), "Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 5—10. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.10.5
6. Tverd, O.V. (2017), "Problems of attracting investments in housing and communal services and ways of overcoming them", Young Scientist, vol. 3 (43), pp. 855—859.
7. On Public-Private Partnership: Law of Ukraine as of October 20, 2019 No. 2404 — VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 5 February 2020).
8. On housing and communal services: Law of Ukraine No. 5459-VI of October 16, 2012, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 (Accessed 5 February 2020).
9. On Concessions: Law of Ukraine No. 817-VIII of November 24, 2015, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997-14 (Accessed 5 February 2020).
10. The official website of the Ministry of Community and Territorial Development of Ukraine (2019), available at: http://www.minregion.gov.ua/ (Accessed 5 February 2020).

№ 3 2020, стор. 15 - 20

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


С. А. Маляр

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

S. Maliar

Postgraduate, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3136-853X

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Маляр С. А. Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.15

Loiko, V. and Maliar, S. (2020), “Analysis of the effectiveness of attracting investments in the development of housing and communal infrastructure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.