EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
М. Ю. Разінькова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.32

УДК: 338.46

М. Ю. Разінькова

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Початок третього тисячоліття ознаменувався становленням туристичної галузі як потужної високорентабельної індустрії, виду економічної діяльності, соціокультурного феномену, в якому тісно переплітаються економічні та соціальні інтереси суспільства, підприємств та споживачів. В умовах сьогодення туристична галузь виступає рушійним соціально-економічним та політичним чинником, який визначає економіку та політику багатьох регіонів та країн світу. В окремих країнах, цей напрям став ключовою галуззю економіки, що таож сформувало залежність економічного розвитку від міжнародного туризму. Відтак необхідним виступає детальне вивчення взаємовпливу міжнародного туризму на розвиток міжнародної економіки. Враховуючи вищенаведене, наукова стаття визначає сутність міжнародного туризму, його значення в економіці країн світу. Окрім того, досліджує ступінь вивчення окресленої тематики вітчизняними та зарубіжними науковцями. Продовжуючи окреслену лінію дослідження, нами проведено визначення стану сучасного ринку міжнародного ринку туризму, зазначено фактори впливу на його розвиток.
Керуючись статистичними даними, наведеними на сайті International Tourism Highlights визначено темпи зростання ВВП та доходів від туризму. Окрім того, проведено порівняльну градацію країн за кількістю прибуттів туристів за 2016—2018 роки поруч із дослідженням градації країн за обсягами доходів від туризму за аналогічний період. Наступним етапом проведеного дослідження виступає аналіз країн за Індексом туристичної конкурентоспроможності, який розробляється Всесвітнім економічним форумом. Для забезпечення всебічного розуміння розрахованого показника, нами проведено визначення складових елементів цього індексу із виділенням 4 ключових підсистем.
Як завершальний етап розгляду тематики статті, нами проведено огляд стану міжнародного туризму на кінець 2018 року, а також досліджено прогноз розвитку туристичної сфери на найближчу перспективу, паралельно із окресленням зміни пріоритетних туристичних напрямків.

Ключові слова: міжнародний туризм; міжнародна економіка; ВВП; Індекс конкурентоспроможності; прибуття; доходи; прогноз.

Література

1. Анализ мирового рынка туризма в 2014—2018 гг., прогноз на 2019—2023 гг. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://marketing.rbc.ru/research/38942/
2. Божидарник Т. Міжнародний туризм / Т. Божидарник: підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 312 с.
3. Andreas Freytag and Christoph Vietze. Іnternational tourism, development and biodiversity: first evidence / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pubchoicesoc.org/papers_2006/vietze.pdf
4. Batir Mirbabayev. The role of tourism in international development [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.grips.ac.jp/alumni/Role%20of%20Tourism.pdf
5. Gavin Eccles Marketing, ustainable development and international tourism/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ataland.com/Files/Articles/h.pdf
6. Simon Milne, Irena Ateljevic. Tourism, economic development and the global-local nexus: theory embracing complexity [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://150.214.182.12:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/economia%20del%20turismo/TOURISM%20ECONOMIC%20DEVELOPMENT%20AND%20GLOBAL%20LOCAL%20NEXUS.PDF
7. The Travel and Tourism Competitiveness report 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
8. UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2018.pdf
9. UNWTO Tourism Highlights, 2019 Edition [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152

M. Razinkova

INTERNATIONAL TOURISM AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMY

Summary

The beginning of the third millennium was marked by the emergence of the tourism industry, as a powerful highly profitable industry, a type of economic activity, a social and cultural phenomenon in which the economic and social interests of society, businesses and consumers are closely intertwined. In today's context, the tourism industry is a driving socio-economic and political factor that determines the economics and policies of many regions and countries in the world. In some countries, this area has become a key sector of the economy, which in turn has shaped the dependence of economic development on international tourism. Therefore, a detailed study of the implications of international tourism for the development of the international economy is needed. Given the above, the scientific article determines the essence of international tourism, its importance in the economy of the countries of the world. In addition, he researches the degree of study of outlined topics by domestic and foreign scholars. Continuing the line of research, we have determined the state of the current market of the international tourism market, and identified the factors which are influencing on its development.
Based on the statistics provided on the International Tourism Highlights website, we determined GDP and tourism revenue growth rates. In addition, was conducted a comparative graduation of countries by the number of tourist arrivals for 2016—2018, along with a study of the graduation of countries by the volume of tourism income for the same period. The next stage of the study is the analysis of countries according to the Travel and Tourism Competitiveness Index, which is being developed by the World Economic Forum. To provide a comprehensive understanding of the calculated indicator, we have determined the constituent elements of this index with the identification of 4 key subsystems.
As a final stage of the article, we conducted an overview of the state of international tourism at the end of 2018, and also examined the forecast of tourism development in the near future, in parallel with outlining the change of priority tourist destinations.

Keywords: international tourism; international economy; GDP; Tourism Competitiveness Index; arrivals; revenues; forecast.

References

1. BusinesStat (2019), "Analysis of the global tourism market in 2014—2018, forecast for 2019—2023", available at: https://marketing.rbc.ru/research/38942/ (Accessed 21 January 2020).
2. Bozhydarnyk, T. (2019) Mizhnarodnyj turyzm [International tourism], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Freytag, A. and Vietze, С. (2006), "Іnternational tourism, development and biodiversity: first evidence", available at: http://pubchoicesoc.org/papers_2006/vietze.pdf (Accessed 21 January 2020).
4. Mirbabayev, B. (2013), "The role of tourism in international development", available at: http://www.grips.ac.jp/alumni/Role%20of%20Tourism.pdf (Accessed 21 January 2020).
5. Eccles, G. (1995), "Marketing, sustainable development and international tourism", available at: http://www.ataland.com/Files/Articles/h.pdf (Accessed 21 January 2020).
6. Milne, S. and Ateljevic, I. (2010), "Tourism, economic development and the global-local nexus: theory embracing complexity", available at: http://150.214.182.12:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/economia%20del%20turismo/TOURISM%20ECONOMIC%20DEVELOPMENT%20AND%20GLOBAL%20LOCAL%20NEXUS.PDF (Accessed 21 January 2020).
7. World Economic Forum (2019), "The Travel and Tourism Competitiveness report", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf (Accessed 22 January 2020).
8. UNWTO (2018), "UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition", available at: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2018.pdf (Accessed 22 January 2020).
9. UNWTO (2019), "UNWTO Tourism Highlights, 2019 Edition", available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 (Accessed 22 January 2020).

№ 3 2020, стор. 32 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 823

Відомості про авторів

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент, факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,Університет митної справи і фінансів

M. Razinkova

PhD in Economics, Docent, Faculty of Economics, Business and International Relations, Department of International Economic Studies, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-1590-7428

Як цитувати статтю

Разінькова М. Ю. Міжнародний туризм і його вплив на розвиток міжнародної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 32–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.32

Razinkova, M. (2020), “International tourism and its impact on the development of international economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 32–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.