EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ ВИДАХ ТОРГІВЛІ
О. В. Євтушевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.45

УДК: 339.376.4

О. В. Євтушевська

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ ВИДАХ ТОРГІВЛІ

Анотація

Визначено особливості комерціалізації продукції в різних видах торгівлі, зокрема у легальній та несанкціонованій торговельній діяльності. Висвітлено окремі причини виникнення неконтрольованої торгівлі. Основними причинами розвитку стихійної комерції є соціально-економічна нестабільність, недосконала фіскальна політика та до певної міри правовий нігілізм. Розкрито переваги та недоліки окремих видів несанкціонованої торгівлі. До недоліків можна віднести ухилення від сплати податків, потенційну небезпеку для здоров'я споживачів через порушення санітарно-гігієнічних норм, перекриття проходів і шляхів евакуації, забруднення вулиць, неврегульованість трудових взаємин. До переваг відносимо пом'якшення суспільної напруженості, створення робочих місць, формування особливої культури спілкування. Охарактеризовано окремі інструменти комерціалізації продукції в різних видах торгівлі. Сформульовано основні принципи комерціалізації товарів в умовах стихійної торгівлі, зокрема до них належать підтримка позитивної репутації продавця, вміння співпрацювати з конкурентами, встановлення гнучких цін на продукцію тощо.

Ключові слова: неконтрольована торгівля; комерціалізація; партизанський маркетинг; мотиваційні написи; репутація.

Література

1. Страшинська Л.В. Основні принципи мерчандайзингу як способу стимулювання збуту продукції підприємств / Л.В. Страшинська // Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. — 2011. — № 13. — С. 286—291.
2. Свічкарь В.А. Партизанський та епатажний маркетинг як інноваційні прийоми просування товарів на ринку / В.А. Свічкарь, В.Ю. Чорномурова // Ефективна економіки. — 2015. — № 2. — Режим доступу: www.economy.nayka.com ua
3. Карпенко Ю.М. Розвиток засобів стимулювання збуту в умовах сучасного ринку / Ю.М. Карпенко // Науковий вісник Полісся. — 2016. — № 4 (8). — С. 335—339.
4. Гуменна О.В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу / О.В. Гуменна, К.О. Гончарова // Наукові записки НаУКМА. — 2018. Т. 3. — № 1. — С. 38—44.
5. Гребінь Н.В. Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу / Н.В. Гребінь // Проблеми сучасної психології. — 2013. — № 21. — С. 80—93.

O. Yevtushevska

COMMERCIALIZATION OF PRODUCTION IN DIFFERENT TYPES OF TRADE

Summary

Peculiarities of commercialization in different types of trade are shown, namely in legal and illegal commerce. Main reasons of an uncontrolled trade are lightened. Social and economic instability, unsuccessful fiscal policy, legal nihilism cause unguided trade. Advantages and disadvantages of some types of uncontrolled trade are shown. In our opinion, main drawbacks of unguided commerce are evasion income taxes, breaking of sanitary-and-hygienic standards, choking up of some urban streets, uncontrolled working relations. But such trade also has its advantages, namely softening of social contradictions, working places creation and a special communication culture. Some people come to unguided markets not only to buy something, but also to communicate and to bargain. Some instruments of commercialization in different types of trade are characterized. Legal commerce allows use wider range of various methods, such as advertising, neuro marketing, brands and trademarks etc. Commercialization of production in unguided trade usually concentrated on verbal advertising, promotional inscriptions, on simple manipulations (some sellers use them). On the uncontrolled markets products often are considered to be natural and healthy ones. Of course, it is not always true. In our opinion, main drawback of such unguided trade is possible breaking of sanitary norms. Main principles of products commercialization in uncontrolled trade are lightened. Positive reputation of tradesman, ability to collaborate with competitors, flexible prices and occasional use of manipulations became informal rules of commercialization under such specific conditions. Legal trade gives wider range of commercialization methods, but some of them can be ineffective, because of organizing mistakes and insufficient market analysis. To our mind, nowadays the most effective ways of commercialization under legal trade are guerrilla marketing and significant brand. As to traditional advertising it can gives rather discordant effect. Most producers try to use suitable distribution channels and make their goods accessible for potential consumers.

Keywords: uncontrolled trade; commercialization; guerrilla marketing; promotional inscriptions; reputation.

References

1. Strashyns'ka, L.V. (2011), "Main principles of merchandising as a way of sales stimulation of production", Visnyk Lvivs'koho natsional'noho universytetu veterenarnoii medytsyny ta biotehnolohii imeni Gzhyts'koho, vol. 13, pp. 286—291.
2. Svichkar', V.A. Chornomurova, V. Iu. (2015), "Partisan and startling as innovative marketing techniques sales promotion", Efektyvna economica, vol.2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3808 (Accessed 15 Jan 2020).
3. Karpenko, Iu.M. (2016), "Development of goods promotion methods on the modern market", Naukovyi visnyk Polissya, vol. 4 (8), pp. 335—339.
4. Humenna, O.V. (2018), "Neuro marketing as an innovative instrument of marketing", Naukovi zapysky NaUKMA, vol. 3, no. 1, pp. 38—44.
5. Hrebin', N.V. (2013), "Essence of manipulation as a mean of hidden psychological influence", Problemy suchasnoi psyholohii, vol. 21, pp. 80—93.

№ 3 2020, стор. 45 - 48

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

О. В. Євтушевська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-4935-5473

Як цитувати статтю

Євтушевська О. В. Комерціалізація результатів господарської діяльності в різних видах торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 45–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.45

Yevtushevska, O. (2020), “Commercialization of production in different types of trade”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 45–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.