EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ УМОВ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
А. М. Зелінська, В. К. Солдатов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.63

УДК: 336.13:351.83

А. М. Зелінська, В. К. Солдатов

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ УМОВ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Анотація

Доведено, що урізноманітнення процесів диверсифікації комунальної установи здатне підвищити рівень її платоспроможності та створити умови її самоокупності. Проведений аналіз зовнішнього господарського середовища вказує на низький рівень дієвості регламентної діяльності стоматологічного об'єднання. Діючі відносини в системі фінансування комунальних медичних установ між державою та кінцевими реципієнтами вказують на їх неефективність. Обгрунтовано доцільність техніко-технологічного переоснащення господарської діяльності комунальної установи на умовах платного використання апаратного забезпечення в системі обслуговування пацієнтів. Розглянуто можливі причини стримування розвитку процесів горизонтальної диверсифікації комунальної установи. Вказано на доцільність зміни підходів у формуванні стратегічних програм розвитку медичної сфери Житомирської області. Встановлено зв'язок між результатами горизонтальної диверсифікації комунальної установи, її інвестиційним забезпеченням та рівнем якості наданих послуг. Вказано необхідність щодо можливого інвестиційного забезпечення процесів інформатизації господарської діяльності та охарактеризовано її можлива структура. Вказано на необхідність використання в господарській діяльності комунальної установи прикладних програмних продуктів відповідного профілю, що значно зменшить вплив суб'єктивних чинників на формування результатів діяльності організації та значно підвищить рівень якості наданих послуг.

Ключові слова: диверсифікація господарської діяльності; аналіз середовища; технологічне переоснащення; автоматизовані системи управління; якість медичних послуг; інформаційне забезпечення; господарське середовище; інвестиційне забезпечення техніко-технологічного переоснащення.

Література

1. Багорка М.О., Білоткач І.А. Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах / М.О. Багорка, І.А. Білоткач // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 10. — С. 17—21.
2. Дишлюк Н.І. Планування портфелю диверсифікованої компанії / Н.І. Дишлюк // Збірник наукових праць ПДАТА. — Вип. 13, т. 2. — Камянець-Подільський. 2005. — С. 245—250.
3. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності / В.І. Іващенко, М. А. Болюх. — К.: НІЧЛАВА, 2003. — 204 с.
4. Попова Л.М. Особливості процесу стратегічного планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства / Л.М. Попова // Управління розвитком: зб. наук. статей. — Харків, ХНЕУ, 2006. — №7. — С. 112—117.
5. Цогла О.О. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації підприємства / О.О. Цогла // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 5. — С. 148—152.
6. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. посіб. / З.Е. Шершньова, С.В. Оборська. — К.: КНЕУ, 2002. — 384 с.

A. Zelinskaya, V. Soldatov

MANAGING THE EFFICIENCY OF A UTILITY'S DIVERSIFICATION IN THE CONTEXT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC INVESTMENT CONDITIONS

Summary

The qualification study is dedicated to the substantiation and analysis of diversification processes of the Zhytomyr Dental Medical Association. Approaches to defining the category of "diversification of business activity of enterprises" are systematized. A systematic analysis has been carried out and the main problems identified in managing the effective development of the research object. The need to modernize approaches to effective management of the institution's diversification processes has been proved. The possible economic effect of the horizontal diversification system was proposed and calculated. The necessity of introduction of the automated system of management of economic processes of an institution with involvement of modern electronic systems is proved. It is proved that diversification of the municipal institution's diversification processes can increase its solvency level and create conditions for its self-sufficiency. The conducted analysis of the external economic environment indicates the low level of efficiency of the regular activity of the dental association. Existing relationships in the system of financing public health facilities between the state and final recipients indicate their inefficiency. The feasibility of technical and technological re-equipment of economic activity of a municipal institution on the conditions of paid use of hardware in the system of patient care is substantiated. Possible reasons for holding back the development of processes of horizontal diversification of a municipal institution are considered. It is pointed out the expediency of changing the approaches in the formation of strategic programs for the development of medical sphere in Zhytomyr region. The connection between the results of the horizontal diversification of the municipal institution, its investment support and the level of quality of the services rendered. The necessity for possible investment support of the processes of informatization of economic activity is specified and its possible structure is characterized. It is pointed out the necessity of using in the economic activity of the municipal institution of application software products of the relevant profile, which will significantly reduce the influence of subjective factors on the formation of the results of the organization's activities and will significantly improve the quality of services provided.

Keywords: usiness diversification; environmental analysis; technological re-equipment; automated control systems; quality of medical services; information support; economic environment; investment support for technical and technological re-equipment.

References

1. Bahorka, M.O. and Bilotkach, I.A. (2009), "Diversification as a factor of increasing the efficiency of enterprises in modern conditions", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 17—21.
2. Dyshliuk, N.I. (2005), "Diversified company portfolio planning", Zbirnyk naukovykh prats', PDATA, vol. 13 (2), pp. 245—250.
3. Ivaschenko, V.I. and Boliukh, M.A. (2003), Ekonomichnyj analiz hospodars'koi diial'nosti [Economic analysis of economic activity], NIChLAVA, Kyiv, Ukraine.
4. Popova, L.M. (2006), "Peculiarities of strategic planning process in conditions of diversification of enterprise activity", Upravlinnia rozvytkom, vol. 7, pp. 112—117.
5. Tsohla, O.O. (2007), "Advantages and disadvantages of enterprise diversification strategy", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 148—152.
6. Shershn'ova, Z.E. and Obors'ka, S.V. (2002), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 63 - 70

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

А. М. Зелінська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Zelinskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management of Organizations and Administration. M. P. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5418-2389


В. К. Солдатов

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Soldatov

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M. P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5454-9558

Як цитувати статтю

Зелінська А. М., Солдатов В. К. Управління ефективністю диверсифікації комунальної установи в контексті ефективності умов державного інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 63–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.63

Zelinskaya, A. and Soldatov, V. (2020), “Managing the efficiency of a utility's diversification in the context of the effectiveness of public investment conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 63–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.