EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Т. В. Поснова, С. Л. Циганкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.71

УДК: 336.221.22

Т. В. Поснова, С. Л. Циганкова

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття "бюджетно-податкова політика", визначено, що основою фіскальної політики є бюджет, досліджено динаміку виконання державного бюджету України та основні макроекономічні показники виконання державного бюджету в динаміці, порівняно рівень державних видатків іноземних країн у різних галузях економіки. Бюджетно-податкова політика є одним з найважливіших інструментів економічної політики держави і реалізується шляхом визначення основних цілей, завдань, якісних та кількісних параметрів у формуванні доходів і видатків бюджету, управління державним боргом. Створення ефективної бюджетно-податкової системи є невід'ємною складовою процесу розбудови ефективної системи державного управління, ринкової економіки й відкритого суспільства. Бюджетно-податкова політика забезпечує ключові економічні функції держави — фіскальну, економічного регулювання та вирівнювання доходів і видатків. Досліджено роль бюджетно-податкової політики, розглянуто особливості здійснення фіскальної політики за допомогою сфери видатків та доходів, узагальнено найголовніші функції та принципи бюджетно-податкової політики, обгрунтовано необхідну кількість податків та зборів, що мають справлятися з урахуванням державних витрат, розглянуто проблеми та перспективи нинішньої фіскальної політики, а також об'єкти впливу та негативні наслідки реалізації бюджетно-податкової політики, зазначено критерії ефективності фіскальних інструментів. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо ефективності ведення бюджетно-податкового регулювання.

Ключові слова: бюджетно-податкова політика; доходи і видатки бюджету; ефективність фіскального регулювання; державний бюджет; функції державно-податкової політики; проблеми фіскальної політики; шляхи вдосконалення бюджетно-податкової політики.

Література

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 442 с.
2. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: навч. посіб. — К.: КНЕУ. — 2005. — 508 с.
3. Лук'яненко І., Сидорович М. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики: монографія. — Київ, НаУКМА. — 2014. — 229 с.
4. Міжнародний портал статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.statista.com/
5. Моніторинг "Фінансовий тиждень" 23—31 січня 2019 року: Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/articles/3293
6. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/anot/2755-17/sp:wide-
7. Про державний бюджет України на 2019 рік // Закон України від 23.11.2018 р., № 2629-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
8. Старостенко Г.Г., Онишко С.В., Поснова Т.В. Національна економіка: навч. посібник. — К.: Ліра-К, 2016. — 432 с.

T. Posnova, S. Tsygankova

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF BUDGETARY POLICY AND WAYS OF IMPROVEMENT

Summary

The article analyzes the "fiscal policy" theoretical aspects of the concept, determines that the basis of fiscal policy is the budget, investigates the dynamics of implementation Ukraine's state budget and the main macroeconomic indicators of the state budget implementation in dynamics, compared to the level of foreign countries' public expenditures in different sectors of the economy. Fiscal policy is one of the most important instruments of the state economic policy and is implemented by defining the main goals, objectives, qualitative and quantitative parameters in the formation of revenues and expenditures of the budget, public debt management. Creating an effective fiscal system is an integral part of the process of building a government effective system, a market economy and an open society. The fiscal policy ensures the key economic functions of the state — fiscal, economic regulation and equalization of income and expenditure. The article shows that the role and place of fiscal regulation in the state system of the economy regulation depends on three basic factors: the role of the state in regulating economic processes, the sensitivity of the economic environment to changes in the sphere of fiscal relations and that part of the national product, through which the state mediated movement many fiscal instruments. The role of fiscal policy is investigated, the peculiarities of the implementation of fiscal policy with the help of expenditures and revenues are examined, the main functions and principles of fiscal policy are summarized, the necessary amount of taxes and fees to be considered, and the problems are examined policy, as well as the objects of influence and negative consequences of the implementation of fiscal policy, the criteria for the effectiveness of fiscal instruments. According to the results of the study, measures were proposed on the implementation effectiveness of fiscal regulation, in particular, optimization of the budget deficit structure; — repayment of debts and transfer of borrowed funds for investment purposes.

Keywords: fiscal policy; revenues and supplements to the budget; effectiveness of fiscal regulation; state budget; functioning of state-appropriate policy; problems of fiscal policy; ways of budget entry into the existing budget.

References

1. Bazilins'ka, O. (2005), Makroekonomika [Macroeconomics], Tsentr navchal'noyi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Kutsenko, T. (2005), Byudzhetno-podatkova polityka [Budget and Tax Policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Luk'yanenko, I. and Sydorovych, M. (2014), Byudzhetno-podatkova polityka Ukrayiny: novi vyklyky [Budget and tax policy of Ukraine: new challenges], NaUKMA, Kyiv, Ukraine.
4. International portal of statistics (2019), available at: https://www.statista.com/ (Accessed 4 Jan 2020).
5. National Institute for Strategic Studies (2019), "The Monitoring "Financial Week", available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/3293 (Accessed 7 Jan 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Тax code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/anot/2755-17/sp:wide- (Accessed 8 Jan 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine " On the State Budget of Ukraine for 2019", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (Accessed 8 Jan 2020).
8. Starostenko, H. Onyshko, S. and Posnova, T. (2016), Natsional'na ekonomika [National Economics], Lira-K, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 71 - 75

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

Т. В. Поснова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет ДФС України, м. Ірпінь

T. Posnova

PhD (Economics), Associate professor of the department of economic theory, University of state service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0003-2038-7743


С. Л. Циганкова

бакалавр кафедри податкової політики, Університет ДФС України, м. Ірпінь

S. Tsygankova

Bachelor of Tax Policy Department, University of state service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0002-2351-1829

Як цитувати статтю

Поснова Т. В., Циганкова С. Л. Особливості здійснення бюджетно-податкової політики та шляхи її вдосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 71–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.71

Posnova, T. and Tsygankova, S. (2020), “Peculiarities of implementation of budgetary policy and ways of improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 71–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.