EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ВЗАЄМОДІЇ ТА УЧАСТІ УКРАЇНИ В ТРАНСЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.88

УДК: 378.09133.

О. В. Білозір

ПІДХОДИ ДО ВЗАЄМОДІЇ ТА УЧАСТІ УКРАЇНИ В ТРАНСЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ

Анотація

Зазначено, що ERASMUS стартував у 1987 році. Основна мета програми: досягти значного збільшення числа студентів, що проходять інтегрований період навчання в іншій країні з тим, щоб забезпечити Співтовариство необхідними людськими ресурсами, що мають досвід економічної і соціальної діяльності інших країн-членів; розвивати широку і інтенсивну кооперацію між університетами у всіх країнах-членах ЄС; використовувати повною мірою інтелектуальний потенціал університетів Співтовариства шляхом збільшення мобільності академічного персоналу, таким чином підвищуючи якість освіти і підготовки в університетах з метою підвищення конкурентоспроможності Співтовариства на світовому ринку; посилити взаємодію між громадянами в країнах-членах з метою консолідації концепції єдиної Європи; забезпечити підготовку випускників з прямим досвідом співпраці між країнами-членами Співтовариства, таким чином створюючи основу для посилення кооперації в економічній і соціальній сферах на рівні Співтовариства загалом.
Визначено, що найважливіший механізм співпраці — тематичні мережі, що функціонують на двох рівнях, національному та регіональному. Вони, по-перше, стимулювали трансформацію дисциплінарних стратегій вузів з метою підвищення якості та ефективності програм; по-друге, вони внесли вклад у реалізацію більш широкої політичної мети створення європейського суспільства, конкурентоспроможного з культурної, економічної і технічної точки зору; по-третє, вони, безумовно, сприяли формуванню загальноєвропейського простору вищої освіти. Важливим результатом проекту є успішний досвід формування та застосування механізму мережевої взаємодії, заснованого на співпраці дев'яти дослідних кластерів, які об'єднують групи університетів за предметними областями, і їх координацію як всередині кластера, так і в рамках загальної мережі. Взаємодія забезпечується базовим для такої групи університетів вузом і керівником групи, загальна координація забезпечується головним університетом та керівниками проекту. Інструменти включають спільну розробку методології роботи, вироблення змісту основних понять і принципів, цілей і рекомендацій з їх реалізації, графіка виконання робіт, самооцінки, взаємної оцінки і обміну досвідом, колегіального пошуку рішень у ході аналітичних семінарів і консультацій.

Ключові слова: інтегрований період навчання; підхід до взаємодії та участі; державне регулювання; трансєвропейські освітні програми; інформаційні-комунікації; інновації навчального процесу.

Література

1. Білоус О. Проблеми політичної економії глобалізму. Глобалізм як світова система імперіалістичної інтеграції / Україна в глобалізованому світі: зб. наук. праць. НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. К., 2007. 176 с.
2. Гальчинський А. Глобальні трансформації: уроки для України. Політика і час. 2005. № 8. С. 18—28.
3. Джинджоян В.В. Інформатизація в системі управління виробництвом в умовах глобалізації світового економічного простору / В.В. Джинджоян, Н.Є. Конон // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. — Дніпропетровськ: ДНУ. — 2009. — Вип. 248. — Т. І. — С. 22—28.
4. Кузьменко А. М. Особливості сучасної конкуренції "груп впливу і тиску" з публічною владою держав: контроль над спецслужбами (розвідкою і контррозвідкою) — ознака реальної влади. Діалог цивілізацій: місце і роль латентних структур в управлінні світом: зб. наук. пр. Третьої всесвітньої конференції, 28 трав. 2004 р. К.: МАУП, 2005. С. 146—160.
5. Рєзнікова Н. Тенденції та перспективи розвитку світової економіки: регіональний аспект. Персонал. 2006. № 6. С. 20—24.
6. Рукомеда Р.М. До поняття трансформації: сутність та характерні прояви у світовій практиці. Стратегічна панорама. 2002. № 4. С. 5—7.
7. Сазонець І.Л., Гладченко А.Ю., Гессен А.Є. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги. Монографія. Рівне.? Волин. обереги. — 2016. — 352 с.
8. Чувардинський О. Г. Зовнішня політика України в умовах світової економічної інтеграції і глобалізації. Економіка та держава [Міжнар. наук.-практ. журн.]. 2006. Лют. С. 36—40.
9. Gladchenko A., Dzhyndzhoian V., and Sardak S. (2017), "Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis", Modern European Researches, Salzburg, Austria, vol. 2, pp. 44—52.

O. Bilozir

APPROACHES TO INTERACTION AND PARTICIPATION OF UKRAINE IN TRANS-EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMS

Summary

It is noted that ERASMUS started in 1987 with its main objective of the program: to achieve a significant increase in the number of students completing an integrated period of study in another country in order to provide the Community with the necessary human resources with experience in the economic and social activities of other Member States; to develop broad and intensive cooperation between universities in all EU Member States; harness the full potential of Community universities by increasing the mobility of academic staff, thereby enhancing the quality of education and training at universities in order to increase Community competitiveness in the world market; strengthen interaction between citizens in the Member States in order to consolidate the concept of a united Europe; to provide training for graduates with direct experience of cooperation between the Member States, thereby creating the basis for strengthening economic and social cooperation at Community level as a whole.
It is determined that the most important mechanism of cooperation is the thematic networks functioning at two levels, national and regional. First, they stimulated the transformation of the disciplinary strategies of universities in order to improve the quality and effectiveness of programs; secondly, they have contributed to the broader political objective of creating a European society that is culturally, economically and technically competitive; thirdly, they certainly contributed to the creation of a pan-European higher education space. An important result of the project is the successful experience of developing and applying a network interaction mechanism, based on the collaboration of nine research clusters that bring together university groups by subject area, and their coordination both within the cluster and within the overall network. The interaction is ensured by the university and the team leader for the given group of universities, the overall coordination is provided by the main university and project managers. Tools include the joint development of a methodology for work, the development of content of basic concepts and principles, goals and recommendations for their implementation, work schedule, self-assessment, mutual evaluation and exchange of experience, collegial search for solutions during analytical seminars and consultations.

Keywords: integrated period of study; approach to interaction and participation; state regulation; trans-European educational programs; information-communication; innovations of the educational process.

References

1. Bilous, O. (2007), "Problems of Political Economy of Globalism. Globalism as a world system of imperialist integration", Ukraina v hlobalizovanomu sviti [Ukraine in a globalized world], NAN Ukrainy. In-t svitovoi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, Kyiv, Ukraine.
2. Galchinsky, A. (2005), "Global Transformations: Lessons for Ukraine", Polity`ka i chas, vol. 8, pp. 18— 28.
3. Dzhyndzhoian, V. and Konon, N. (2009), "Informatization in the production management system in the conditions of globalization of the world economic space", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 248, no. I, pp. 22—28.
4. Kuzmenko, A. (2004), "Features of modern competition of "groups of influence and pressure" with the public power of the states: control over special services (intelligence and counterintelligence) — a sign of real power", Dialoh tsyvilizatsij: mistse i rol' latentnykh struktur v upravlinni svitom. Zbirnyk nauk. prats'. Tret`oyi vsesvitn`oyi konferenciyi [Dialogue of civilizations: the place and role of latent structures in governing the world. Proceedings of the Third World Conference], MAUP, Kyiv, Ukraine, May 28, pp. 146—160.
5. Reznikova, N. (2006), "Trends and Prospects for the Development of the World Economy: Regional Aspect", Personal, vol. 6, pp. 20—24.
6. Rukomeda, R. (2002), "To the concept of transformation: essence and characteristic manifestations in world practice", Stratehichna panorama, vol. 4, pp. 5—7.
7. Sazonets, I. Gladchenko, A. and Hessen, A. (2016), Sotsial'no-ekonomichni determinanty hlobal'noi rivnovahy [Socio-economic determinants of global equilibrium], Volin. Amulets, Rivne, Ukraine.
8. Chuvardinsky, O. (2006), "Foreign Policy of Ukraine in the Conditions of World Economic Integration and Globalization", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 36—40.
9. Gladchenko, A. Dzhyndzhoian, V. and Sardak, S. (2017), "Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis", Modern European Researches, Salzburg, Austria, vol. 2, pp. 44—52.

№ 3 2020, стор. 88 - 92

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 397

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 88–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.88

Bilozir, O. (2020), “Approaches to interaction and participation of Ukraine in trans-european educational programs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 88–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.