EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЛОБІЗМ В УКРАЇНІ
В. Ф. Загурська-Антонюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.110

УДК: 351:327.5

В. Ф. Загурська-Антонюк

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЛОБІЗМ В УКРАЇНІ

Анотація

Новітні форми модернізації та трансформації сучасних державно-політичних систем безпосередньо узалежнені від інформаційно-комунікативних ресурсів, які стали не лише засобами для зібрання, обробки, поширення інформації, але й стали найбільш масовими способами маніпуляції як особистісною, так і колективною свідомістю. За останнє десятиліття ці ресурси стали маштабно використовуватися для лобіювання різноманітних суспільних інтересів, серед яких провідне місце займають державно-політичні. Новітні комунікативні процеси, завдяки їх пріоритету в усіх видах діяльності, спричинили кардинальні зміни в ціннісно-комунікативних орієнтаціях людей сучасної цивілізації.
Групи інтересів та групи тиску існують упродовж всієї історії людства, відтоді, коли почали складатись системи влади. Проте основоположниками лобізму та офіційного його визнання вважаються політичні групи тиску у США, які використовували такий специфічний спосіб комунікації у взаємодії із законодавцями, починаючи з середини XIX ст.
У сучасних реаліях лобізм є більшою мірою не його класичною моделлю, притаманною усталеній демократії, а інструментом зворотного зв'язку між державою і групами інтересів у суспільстві. У багатьох країнах світу діяльність лобістів легалізовано і вони відіграють значну роль у формуванні державної політики.
Незважаючи на відносну новизну для політичного лексикону терміну "лобізм", це явище існувало і в радянській державно-політичній системі. У цей час сформувалися традиції лобіювання, які були прийняті, практично без змін, новою українською політичною системою. Донедавна саме поняття лобізму в українському суспільстві носило негативний відтінок, а сьогодні лобізм став невід'ємною складовою сучасного політичного технократизму. Тому надзвичайної ваги набуває процес ефективного державного управління інформаційно-комунікативною безпекою в Україні. Тим більше тоді, коли Україна переживає складний період своєї історії — військово-дипломатичний конфлікт з Росією, економічна криза, війна на Донбасі, анексія Криму, складна соціально-політична ситуація усередині країни, діяльність груп тиску — лобі відіграють вийняткову роль. А ключовою формою взаємодії або протидії лобістів є інтернет-простір, де виникають і поширюються різноманітні ідеї різного ступеня складності, чиї образи полегшуються для запам'ятовування за допомогою політичних інтернет-мемів.

Ключові слова: гібридна війна; групи тиску; державне управління; інтернет-меми; інформаційно-комунікативна безпека; лобізм; лобіювання.

Література

1. Богуцький П.П. Право інформаційної безпеки у системі права національної безпеки України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 11—13.
2. Бондаренко І.Д. Інформаційна складова гібридної війни РФ проти України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 13—15.
3. Варенья Н.М. Ідеологічне підгрунтя стратегічних комунікацій як форма протидії інформаційної агресії. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.) [Електронне видання]. Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 18—20.
4. Горовий В.М. Громадське інфотворення у підвищенні ефективності функціонування стратегічних комунікацій України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. С. 29—31.
5. Зущик Ю. Лоббизм в Украине. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/publications/lobbizm-v-ukraine-chastina-ihttp://www.twirpx.com/file/853273/ (дата звернення 2014 р.).
6. Лопата М. Лобіювання: світова практика та українські. URL: http://postua.info/lopata.htm. (дата звернення 2017 р.)
7. Нестерович В.Ф. Основні підходи до визначення поняття "лобіювання". URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc-Gum/Vlduvs/2010_1/10_1_1_6.pdf (дата звернення 2010 р.).
8. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Москва: СмартБук, 2009. 651 с.
9. Терещук В.І. Трансформація домену влади держави під впливом ІКТ. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані". 2010. № 6 (74). C. 170—174.
10. Шестакова О. Информационный лоббизм как особый тип коммуникативных связей. Власть. 2008. № 11. C. 98—101.
11. Joos K. Lobbying in the new Europe. Mode of access. URL: http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527505970_c01.pdf (дата звернення 2016 р.).
12. Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Mode of access. URL: http://www.lobbying.ru/Dokuments/Lobbying%20The%20Art%20of%20Political%20Persuas ion.pdf (дата звернення 2014 р.).

V. Zagurska-Antoniuk

PUBLIC ADMINISTRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION SECURITY AND LOBBYING IN UKRAINE

Summary

Modern political systems are experiencing difficult times, which are connected not so much with their local transformations, but with global ones. And the newest forms of modernization and transformation are directly dependent on information and communication resources. They became not only means for gathering, processing, disseminating of information, but also the most massive ways of manipulating of both personal and collective consciousness. Over the past decade, these resources have become widely used to lobby for a variety of public interests, among which the political ones take the lead. The newest communicative processes, due to their priority in all kinds of activities, caused radical changes in the values and communicative orientations of people of modern civilization.
Groups of interests and groups of pressure exist throughout the history of mankind, since the beginning of the formation of a government system. However, the founders of lobbyism are political groups in the United States that have used this specific method of communication in co-operation with legislators since the mid-nineteenth century.
In modern realities, lobbyism is to a greater extent not its classical model, inherent in established democracy, but an instrument of feedback between the state and groups of interests in society. In many countries, the activities of lobbyists are legalized and they play a significant part in shaping policy.
Despite the relative novelty of the term "lobbyism" for the political vocabulary, this phenomenon existed in the Soviet political system as well. At that time, the lobbying traditions were formed, which were adopted, virtually unchanged, by a new political system in Ukraine. Until recently, the very concept of lobbyism in the Ukrainian society had a negative shade, but today lobbyism has become an integral part of modern political technocracy. Especially when Ukraine is experiencing a difficult period of its history — the military-diplomatic conflict with Russia, the economic crisis, the war in the Donbass, the annexation of the Crimea, the complex socio-political situation within the country, the activity of pressure groups — lobbies play an exclusive part. And a key form of interaction or counteraction to lobbyists is the Internet space, where various ideas of varying degrees of complexity arise and spread, whose images are facilitated for memorizing with the help of political internet memes.

Keywords: hybrid war; pressure groups; public administration; internet memes; information and communication security; lobby; lobbying.

References

1. Bohutskyi, P.P. (2019), "Information security law in the system of national security law of Ukraine", Aktualni problemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu derzhavy: zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. konf. [Actual Problems of State Information Security Management: Coll. of theses of sciences. reports of scientific-pract. сonf.], Nats. akad. SBU, Kyiv, Ukraine, 4 april, pp. 11—13.
2. Bondarenko, I.D. (2019), "Information component of Russia's hybrid war against Ukraine", Aktualni problemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu derzhavy: zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. konf. [Actual Problems of State Information Security Management: Coll. of theses of sciences. reports of scientific-pract. сonf.], Nats. akad. SBU, Kyiv, Ukraine, 4 april, pp. 13—15.
3. Varenia, N.M. (2019), "Ideological basis of strategic communications as a form of counteracting information aggression", Aktualni problemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu derzhavy: zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. konf. [Actual Problems of State Information Security Management: Coll. of theses of sciences. reports of scientific-pract. Conf.], Nats. akad. SBU, Kyiv, Ukraine, 4 april, pp. 18—20.
4. Horovyi, V.M. (2019), "Public information in improving the effectiveness of strategic communications of Ukraine", Aktualni problemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu derzhavy: zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. konf. [Actual Problems of State Information Security Management: Coll. of theses of sciences. reports of scientific-pract. сonf.], Nats. akad. SBU, Kyiv, Ukraine, 4 april, pp. 29—31.
5. Zuschik, Yu. (2014), "Lobbyism in Ukraine", available at: http://www.ucipr.kiev.ua/publications/lobbizm-v-ukraine-chastina-ihttp://www.twirpx.com/file/853273/ (Accessed 15 Jan 2020).
6. Lopata, M. (2017), "Lobbying: world practice and Ukrainian realities", available at: http://postua.info/lopata.htm (Accessed 15 Jan 2020).
7. Nesterovych, V.F. (2010), "Basic approaches to the definition of "lobbying", available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc-Gum/Vlduvs/2010_1/10_1_1_6.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
8. Pocheptsov, G. G. (2009), Teoriya kommunikatsii [Communication theory], SmartBuk, Moscow, Russia.
9. Tereschuk, V.I. (2010), "Transformation of the domain of state power under the influence of ICT", Naukovo-teoretychnyi i hromadsko-politychnyi almanah "Hrani", vol. 6 (74), pp. 170—174.
10. Shestakova, O. (2008), "Information lobbyism as a special type of communication", Vlast, vol. 11, pp. 98—101.
11. Joos, K. (2016), "Lobbying in the new Europe", available at: http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527505970_c01.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
12. Zetter, L. (2014), "Lobbying: The Art of Political Persuasion", available at: http://www.lobbying.ru/Dokuments/Lobbying%20The%20Art%20of%20Political%20Persuas ion.pdf (Accessed 15 Jan 2020).

№ 3 2020, стор. 110 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 538

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, associate professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Державне управління інформаційно-комунікативною безпекою та лобізм в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.110

Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “Public administration of information and communication security and lobbying in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.