EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Н. С. Пугачова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.115

УДК: 342.53

В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Н. С. Пугачова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Анотація

Досліджено теоретичні основи розвитку інституту народного представництва в Україні. Проаналізовано організацію та проведення місцевих референдумів і громадських слухань. Запропоновано напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення народного представництва в органах місцевого самоврядування, шляхи покращення організації та проведення місцевих референдумів, громадських слухань. Зроблено акцент на створенні умов ефективного використання інститутів прямої демократії з метою розвитку об'єднаних територіальних громад та реалізації дієвих інструментів реформ у становленні місцевого самоврядування. Значну увагу в статті приділено зарубіжному досвіду розвитку інститутів народного представництва на локальному рівні, підкреслено, що місцеві референдуми та слухання забезпечують реалізацію принципів народної демократії та розвиток громадської ініціативи.
Визначено, що становлення та розвиток інституціонального забезпечення народного представництва, у формі прямої демократії, в територіальних громадах України є соціально-значущим інститутом підвищення ефективності функціонування механізму місцевого самоврядування. Підкреслено, що інституційно оформлені і законодавчо закріплені місцеві референдуми та слухання сприяють піднесенню громадської ініціативи на місцях, зростанню соціальної активності в ОТГ і залученню кожного громадянина до самоврядного процесу.
Таким чином, ефективне застосування основних форм прямого народного волевиявлення в територіальних громадах через місцеві референдуми та інші засоби безпосередньої участі громадян у керівництві місцевими справами сприятиме прискоренню реформи децентралізації та демократизації українського суспільства. Cтабілізація виборчого процесу і найбільш повне вираження волі електорату можливі під час подальшого розвитку політико-правової культури учасників виборчого процесу, чого можна досягти, дотримуючись загальновизнаних принципів демократичного народовладдя.

Ключові слова: ефективність; інститути; народне представництво; пряма демократія; місцевий референдум; слухання; громада; місцеве самоврядування.

Література

1. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: кол. Монографія / М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін. / За ред.: В.В. Кравченко, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. — К.: Атіка, 2007. — 864 с.
2. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні. Науково-практичний посібник / За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. — К.: "Крамар", 2003. — 396 с.
3. Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року (із змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — ст. 443.
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР // Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про асоціації органів місцевого самоврядування": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 травня 2010 року. — К.: Паливода А.В., 2010. — 88 с.
5. Конституція України від 28 червня 1996 року // Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 верес. 2011 р.: (офіц. текст). — К.: Паливода А.В., 2011. — 56 с. — (Закони України).
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні" від 25 травня 2011 р. № 555 [Електронний ресурс]: законодавча база Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
7. Постанова Центральної виборчої комісії "Про Роз'яснення щодо складання списків громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі" від 10 листопада 2011 року № 135 [Електронний ресурс]: законодавча база Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
8. Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чабаненко, О.Ю. Грищук, Н.В. Колодязна, А. Євгенієва / За ред. Д.С. Ковриженка. — К.: ФАДА, ЛТД, 2007. — 186 с. — Бібліогр.: С. 179—185.
9. Ткачук А. Населення чи Громада? або Як впливати на місцеву владу / А. Ткачук. — К. — 2003. — 72 с.
10. Янчук А.О. Теоретичні засади референдумного пhоцесу в Україні: монографія / А.О. Янчук. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. — 207 с.

V. Yakobchuk, A. Voytenko, N. Puhachova

EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR PEOPLE'S REPRESENTATION IN TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The theoretical foundations of the development of the Institute of People's Representation in Ukraine are investigated. The organization and holding of local referendums and public hearings are analyzed. The directions of improvement of the mechanism of institutional support of the national representation in the bodies of local self-government, ways of improving the organization and holding of local referenda, public hearings are offered. Emphasis is placed on creating the conditions for effective use of direct democracy institutions in order to develop united territorial communities and to implement effective reform tools for local self-government. Considerable attention is paid to the foreign experience of developing local representation institutions at the local level, emphasizing that local referendums and hearings ensure the implementation of the principles of popular democracy and the development of public initiative.
It has been determined that the establishment and development of institutional support for people's representation, in the form of direct democracy, in the territorial communities of Ukraine is a socially significant form of increasing the efficiency of functioning of the mechanism of local self-government. It is emphasized that institutionally designed and legislated local referendums and hearings contribute to raising public initiative on the ground, increasing social activity in the LTE, and involving every citizen in the self-governing process.
Thus, effective use of the basic forms of direct popular will in territorial communities through local referendums and other means of direct participation of citizens in the leadership of local affairs will help accelerate the reform of decentralization and democratization of Ukrainian society. Stabilization of the electoral process and the fullest expression of the will of the electorate are possible with the further development of the political and legal culture of the participants of the electoral process, which can be achieved in accordance with the generally recognized principles of democratic democracy.

Keywords: efficiency; institutions; people's representation; direct democracy; local referendum; hearings; community; local government.

References

1. Kravchenko, V.V. Bajmuratova, M.O. and Batanova, O. V. (2007), Aktual'ni problemy stanovlennia ta rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Actual problems of formation and development of local self-government in Ukraine], Atika, Kyiv, Ukraine.
2. Pukhtyns'koho, M.O. and Tolkovanova, V.V. (2003), Yevropejs'ka khartiia mistsevoho samovriaduvannia ta rozvytok mistsevoi i rehional'noi demokratii v Ukraini [European Charter of local self-government and development of local and regional democracy in Ukraine], Kramar, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About all-Ukrainian and local referendums", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 33.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 24.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 January 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About the approval of the Order of carrying out public hearings concerning the account of public interests during development of projects of town-planning documentation at the local level", available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 30 January 2020).
7. Central Electoral Commission (2011), "Resolution of the Central election Commission "On Clarification of the list of citizens entitled to participate in a local referendum"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 30 January 2020).
8. Chabanenko, O.D. Hryschuk, O.Yu., Kolodiazna, N.V. and Yevheniieva A. (2007), Referendumy v Yevropejs'komu Soiuzi [Referendums in the European Union], FADA, LTD, Kyiv, Ukraine.
9. Tkachuk, A. (2003), Naselennia chy Hromada? abo Yak vplyvaty na mistsevu vladu [Population or community? or how to influence the local government], Kyiv, Ukraine.
10. Yanchuk, A.O. (2010), Teoretychni zasady referendumnoho potsesu v Ukraini [Theoretical foundations of the referendum process in Ukraine], Vydavnycho -polihrafichnyj tsentr "Kyivs'kyj universytet", Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 115 - 121

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2147-7994


А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of Ukraine, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8661-2101


Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

N. Puhachova

assistant of the Department of the Chair of economics theory and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9101-1148

Як цитувати статтю

Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 115–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.115

Yakobchuk, V., Voytenko, A. and Puhachova, N. (2020), “Effectiveness of institutional support for people's representation in territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 115–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.