EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДОСВІД КРАЇН ЄС
В. А. Никифорак, С. І. Тодорюк, І. М. Антохова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.5

УДК: 334.722.338.242

В. А. Никифорак, С. І. Тодорюк, І. М. Антохова

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДОСВІД КРАЇН ЄС

Анотація

Статтю присвячено удосконаленню нормативно-правового забезпечення у сфері соціального підприємництва в Україні, розкрито досвід законодавчої бази країн Євросоюзу у сфері соціального підприємництва. Проаналізовано правове забезпечення соціального підприємництва Великої Британії, Данії, Латвії, Італії, Польщі, Фінляндії. У Великій Британії не прийнято жодного окремого закону, який би винятково регулював сферу СП. Саме тому єдиної правової форми для організації діяльності соціального підприємництва у Великобританії не існує, проте законодавство офіційно визнає інститут соціального підприємництва, а статус соціального підприємства може надаватися різним фірмам і компаніям. Cоціальне підприємництво у Данії регулюється директивою ЄС про державні закупівлі (Directive 2014/24/EU). У Законі йдеться про те, що соціальні підприємства можуть бути зареєстровані як такі, що отримали офіційну печатку про внесення їх до списку "зареєстрованих соціальних підприємств" від влади Данії. У Латвії, Saeima (Парламент Латвії) прийняв Закон "Про соціальні підприємства" № 212 (6039), який ввійшов у дію з 1.04.2018 р. Метою Закону є сприяння поліпшенню якості життя суспільства та працевлаштуванню груп населення, які ризикують соціальним відчуженням. Італія стала першою країною, яка після 1990 р. розпочала на державному рівні використовувати термін "соціальне підприємництво" та затвердила спеціальну організаційно-правову форму для СП — соціального кооперативу. У 1991 році тут прийнятий Закон 381/1991 "Про соціальні кооперативи". У Польщі, за даними Єврокомісії, законодавство про соціальне підприємництво знаходиться все ще на стадії розробки. Проте функціонує законодавчо визначена організаційно-правова форма, затверджена Законом "Про соціальні кооперативи". У Фінляндії сфера соціального підприємництва регулюється Законом "Про Соціальні Підприємства" (1351/2003), який увійшов у дію 1.01.2004, з подальшою поправкою Act No. 409 of 2007 to amend the Social Enterprises Act (No. 1351 of 2003). У цих країнах вже розроблено, впроваджено у дію нормативно-правові акти щодо соціального підприємництва. Наголошено на тому, що важливо запозичити зі правової системи країн Євросоюзу для українських підприємств, а при розробці вітчизняного законодавства треба приділити увагу напрямам державної підтримки соціальних підприємств. Сформовано умови надання прямого та непрямого державного фінансування, участі у конкурсах для здобуття грантів. Доведено, що обов'язковим елементом Закону повинні стати фіскальні переваги та пільги для соціальних переваг, їх чітке пояснення та можливості застосування.

Ключові слова: соціальне підприємництво; соціальні підприємства; нормативно-правове забезпечення соціального підприємництва; організаційно-правові форми соціального підприємництва; інститут соціального підприємництва; статус соціальних підприємств; соціальний кооператив; соціальне призначення.

Література

1. Act on Social Enterprises in Finland (1351/2003). ISN:FIN-2003-L-7393.
URL: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20031351.pdf (Дата звернення: 17.10.2019).
2. Act on Social Enterprises in Italia No 155/2006. URL: http://www.oecd.org/cfe/leed/37508649.pdf (Last accessed on 15 October 2019).
3. Borzaga C., Carini C., Carpita M., Lori M. The Relevance and Economic Sustainability of the Social Economy in Italy. Euricse Working Papers. 2015. Vol. 81/15. P. 21—27.
4. Ciepielewska-Kowalik A., Pielinski B., Starnawska M., Szymanskа A. Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context. ICSEM Working Paper. 2015. No. 11. P. 38—52.
5. Nicolls A. The legitimacy of social entrepreneurship: reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. Entrepreneurship Theory and Practice. 2010. Vol. 34, 4. P. 611— 633.
6. Saeima 2017. Social Enterprise Law, Latvijas, 212 (6039). URL: https://likumi.lv/ta/en/en/id/294484 (Дата звернення 18.11.2019).
7. Social enterprises and their ecosystems in Europe: country report Denmark: completedby Hulgard L., Chodorkoff L. 2019. URL: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21200&langId=en (Дата звернення 26.10.2019).
8. Veigure A., Zorina A. The Potential for Developing a Social Impact Investment Market in Latvia. Executive Thesis: SSE Riga. 2017. P. 4—51.
9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15 (Дата звернення: 18.06.2019).
10. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 05.07.2012 №5073-VI (Редакція станом на 06.11.2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 (Дата звернення: 22.08.2019).
11. Закон України "Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 № 4572-VI (Редакція станом на 22.07.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (Дата звернення: 19.08.2019).
12. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 27.07.2010 № 875-XII (Редакція станом на 09.08.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (Дата звернення: 2.09.2019).
13. Проект Закону України "Про соціальні підприємства" від 11 березня 2013р. №2508.URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG1XO00A.html (Дата звернення: 22.11.2019).
14. Проект Закону України Про внесення зміни до статті 154 Податкового кодексу України (щодо державної підтримки соціальних підприємств): від 11 березня 2013 р. № 2509. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG1XP00A.html (Дата звернення: 24.11.2019).

V. Nykyforak, S. Todoriuk, I. Antokhova

IMPROVEMENT OF LEGISLATIVE SUPPORT OF UKRAINE IN THE SOCIAL ENTERPRISE: EXPERIENCE OF EU COUNTRIES

Summary

The article is devoted to the improvement of regulatory support in social entrepreneurship in Ukraine, it describes the experience of the legislative base of the EU countries in social entrepreneurship. The legal support of social entrepreneurship of Great Britain, Denmark, Latvia, Italy, Poland, Finland has been analyzed. In the UK, there has not been adopted any law that would exclusively regulate social entrepreneurship. Due to this, there is no unified legal form for doing social enterprise business in the UK, but the legislation formally recognizes the institution of social enterpreneurship, and the status of a social enterprise can be granted to various firms and companies. Social entrepreneurship in Denmark is governed by the EU Public Procurement Directive (Directive 2014/24 / EU). The Law states that social enterprises may be registered as having received an official seal of entry into the list of "registered social enterprises" by the Danish authorities. In Latvia, Saeima (Parliament of Latvia) adopted the Law on Social Enterprises No. 212 (6039), which came into force on 1 April 2018. The purpose of the Act is to promote the quality of life of society and the employment of population groups at risk of social ostracism. Italy became the first country to use the term "social entrepreneurship" at the state level after 1990 and approved a special legal form for a joint venture — a social cooperative. In 1991, Law 381/1991 "About Social Cooperatives" was adopted here. In Poland, according to the European Commission, legislation on social entrepreneurship is still under development. However, a statutory organizational and legal form approved by the Law on Social Cooperatives operates. In Finland, social entrepreneurship is governed by the Law on Social Enterprises (1351/2003), which came into force on 1 January 2004, as amended by Act No. 409 of 2007 to amend the Social Enterprises Act (No. 1351 of 2003). These countries have already developed and implemented regulations on social entrepreneurship. It is emphasized what it is important to take into consideration from the legal system of the EU countries for Ukrainian enterprises, and in the development of domestic legislation, attention should be paid to the directions of state support for social enterprises. The conditions for the provision of direct and indirect state funding, participation in tenders for grants have been formed. It has been proved that fiscal benefits and benefits for social welfare benefits, their clear explanation and possibilities of application should become a mandatory element of the Law.

Keywords: social entrepreneurship; social enterprises; regulatory support of social entrepreneurship; organizational and legal forms of social entrepreneurship; institute of social entrepreneurship; status of social enterprises; social cooperative; social purpose.

References

1. Finlex (2003), "Act on Social Enterprises in Finland (1351/2003)", available at: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20031351.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
2. Fici, A. (2006), "Act on Social Enterprises in Italia No 155/2006", available at: http://www.oecd.org/cfe/leed/37508649.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
3. Borzaga, C. Carini, C. Carpita, M. and Lori, M. (2015), "The Relevance and Economic Sustainability of the Social Economy in Italy", Euricse Working Papers, Vol. 81/15. рр. 21—27.
4. Ciepielewska-Kowalik, A. Pielinski, B. Starnawska, M. Szymanskа, A. (2015), "Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context", ICSEM Working Paper, Vol. 11. рр. 38—52.
5. Nicolls, A. (2010), "The legitimacy of social entrepreneurship: reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field", Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 34, 4. рр. 611— 633.
6. Saeima (2017), "Social Enterprise Law, Latvijas, 212 (6039)", available at: https://likumi.lv/ta/en/en/id/294484 (Accessed 15 Jan 2020).
7. Hulgard, L. and Chodorkoff, L. (2019), "Social enterprises and their ecosystems in Europe: country report Denmark", available at: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21200&langId=en (Accessed 15 Jan 2020).
8. Veigure, A., Zorina, A. (2017), "The Potential for Developing a Social Impact Investment Market in Latvia", Executive Thesis: SSE Riga, рр. 4—51.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15 (Accessed 15 Jan 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About charity and charities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 (Accessed 15 Jan 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About public associations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (Accessed 15 Jan 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the basics of social protection of persons with disabilities in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (Accessed 15 Jan 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The project of Law of Ukraine "About social enterprises", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG1XO00A.html (Accessed 15 Jan 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The project of Law of Ukraine "About social enterprises", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG1XO00A.html (Accessed 15 Jan 2020).

№ 4 2020, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 676

Відомості про авторів

В. А. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Nykyforak

PhD in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0002-4113-2005


С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Todoriuk

PhD in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0003-4399-5952


І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

I. Antokhova

PhD in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0002-7766-3596

Як цитувати статтю

Никифорак В. А., Тодорюк С. І., Антохова І. М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення України у сфері соціального підприємництва: досвід країн єс. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.5

Nykyforak, V., Todoriuk, S. and Antokhova, I. (2020), “Improvement of legislative support of Ukraine in the social enterprise: experience of eu countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.