EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
А. О. Касич, O. O. Підкуйко, І. М. Коротенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.35

УДК: 336.71(477)

А. О. Касич, O. O. Підкуйко, І. М. Коротенкова

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглядаються особливості функціонування державних банків та їх вплив на розвиток національної економіки. У банківській системі окрім державних банків функціонують ще і банки за участю держави. Узагальнення ролі державних банків та масштабів їх впливу здійснено з урахуванням висновків провідних вчених та зроблено висновок щодо важливості виконання ними своїх основних функцій у бідних країнах. Ключові характеристики діяльності державних банків було згруповано у розрізі їх функціонального призначення, змісту операційної стратегії, важливості фінансової стабільності та якості управління. Проведено аналіз результативності діяльності та ролі державних банків в Україні. Зауважено, що в Україні відбулось підвищення рівня монополізації та консолідації на ринку банківських послуг, що має ряд позитивних характеристик, однак загалом цей процес має дискусійний характер. Негативним в Україні також був досвід створення Банку розвитку, який функціонував як Український банк реконструкцій та розвитку. Вивчення зарубіжного досвіду створення та забезпечення функціонування таких банків свідчить про їх важливість, особливо в контексті фінансування інноваційних проектів. Окреслено головні цілі функціонування державних банків в Україні задля забезпечення позитивних вторинних ефектів їх діяльності у реальному секторі економіки, конкретизовано напрями спеціалізації окремих державних банків.

Ключові слова: державний банк; банк з державною участю; характеристики; функції; антициклічна роль; фінансова стабільність.

Література

1. Гарбар Є.С. Альтернативні шляхи капіталізації банку під час значного дефіциту грошових ресурсів. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 2. Т. 2. С. 35—39.
2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
3. Ковриженко Л.О. Державні банки: міжнародний досвід та перспективи для України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 2 (1). С. 126—128.
4. Костогриз В.Г. Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2018. Вип. 1. С. 335—341.
5. Оніщенко В.В. Аналіз діяльності державних банків в Україні. Вісник СумДУ. Серія "Економіка". 2012. № 2. C. 186—192.
6. Оніщенко В. В. Банки з державною участю в банківській системі України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит. Суми: ДВНЗ "АБС НБУ", 2012. C. 333.
7. Річний фінансовий звіт за 2016—2017 роки. Офіційний сайт ПАТ "ПриватБанк". URL: www.privatbank.com.ua
8. Сайт Міністерства фінансів. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/2019/
9. Солодовнік О. О. Позиціювання державних банків на ринку банківських послуг України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27 (2). С. 110—114.
10. Bian B., Haselmann R., Viga V., Weder di Mauroc B. 2017. Government Ownership of Banks and Corporate Innovation, 50 p.
11. Bruck, N. 1998. The Role of Development Banks in the Twenty-First Century. Journal of Emerging Markets 3: 39—67.
12. Ernani T., and Zeidan R. 2016. The life-cycle of national development banks: The experience of Brazil's BNDES, The Quarterly Review of Economics and Finance, 62, 97—104.
13. La Porta R., Lоpez-de-Silanes F. and Shleifer A. 2002. Government Ownership of Banks. Journal of Finance 57: 265—301.
14. Musacchio A., Lazzarini S., Makhoul P. and Simmons E. 2017. The Role and Impact of Development Banks. A Review of their Founding, Focus, and Influence. Brandeis International Business School, 84 p.
15. Public development banks: towards a better model. 2017. A Eurodad discussion paper co-sponsored by Afrodad and Latindadd, 32 р.
16. Sapienza, P. 2004. The Effects of Government Ownership on Bank Lending. Journal of Financial Economics 72: 357—384.
17. Stiglitz J. 1994. The Role of the State in Financial Markets. Proceedings of the World Bank Annual Conference on Economic Development 1993. Washington, DC, United States: World Bank.

А. Kasych, O. Pidkuiko, I. Korotenkova

THE ROLE OF STATE BANKS IN DEVELOPMENT NATIONAL ECONOMY

Summary

The article deals with peculiarities of functioning of state banks and their influence on the development of the national economy. In addition to state-owned banks, the state-owned banks also operate in the banking system. The generalization of the role of state-owned banks and the extent of their impact has been made taking into account the conclusions of leading scientists and the conclusion is drawn about the importance of fulfilling their basic functions in poor countries. The importance of state-owned banks in times of crisis was especially relevant, as their key functions allowed for a number of important financial and economic effects, including filling in gaps in the supply and demand of credit resources, fulfilling a countercyclical role, and promoting economic stability. The key characteristics of state-owned banks' activities were grouped in terms of their functional purpose, content of the operating strategy, importance of financial stability and quality of management. Among the key issues explored are: the leverage of banks on economic development through corporate innovation financing through government loans; cyclical development of state banks and function of development banks. The analysis of the performance of the activity and the role of state-owned banks in Ukraine. It is noted that in Ukraine there has been an increase in the level of monopolization and consolidation in the banking market, which has a number of positive characteristics, but in general this process is debatable. Also negative in Ukraine was the experience of establishing a Development Bank, which functioned as the Ukrainian Bank for Reconstruction and Development. Studying the foreign experience of setting up and operating such banks proves their importance, especially in the context of financing innovative projects. The main goals of functioning of state-owned banks in Ukraine to provide positive secondary effects of their activity in the real sector of economy are outlined, directions of specialization of individual state-owned banks are specified.

Keywords: state bank; bank with state participation; characteristics; functions; countercyclical role; financial stability.

References

1. Harbar, Е.S. (2015), "Alternative ways to capitalize a bank in the face of significant cash shortages", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, no. 2, pp. 35—39.
2. The Official site of Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On Banks and Banking". available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/2121-14 (Accessed 15 Feb 2020).
3. Kovryzhenko, L.O. (2016), "State banks: international experience and prospects for Ukraine", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1 (2), pp. 126—128.
4. Kostohryz, V.H. and Khutorn, M.E. (2018), "State banks in the system of ensuring the financial stability of the banking sector of Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 1, pp. 335—341.
5. Onischenko, V.V. (2012), "Analysis of the activity of state-owned banks in Ukraine", Visnyk SumDU. Seriia "Ekonomika", vol. 2, рр. 186-192.
6. Onischenko, V.V. (2012), "Banks with state participation in the banking system of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, DVNZ "ABS NBU", Sumy, Ukraine.
7. The official site of PAT "PryvatBank" (2018), "Annual Financial Report 2016—2017", available at: vvv.privatbank.tsom.ua (Accessed 15 Feb 2020).
8. The official site of Ministry of Finance (2019), available at: https://indekh.minfin.tsom.ua/ua/banks/stat/tsount/2019/ (Accessed 15 Feb 2020).
9. Solodovnik, O.O. and Stepanenko, K.R. (2017), "Positioning of state-owned banks in the Ukrainian banking services market", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 27 (2), pp. 110—114.
10. Bian, B. Haselmann, R. Viga V. and Weder di Mauroc, B. (2017), "Government Ownership of Banks and Corporate Innovation", available at: https://pdfs.semanticscholar.org/14e7/a0f75d4e24b5c3ed82143db8a9d64c8dd2b0.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
11. Bruck, N. (1998), "The Role of Development Banks in the Twenty-First Century", Journal of Emerging Markets 3: 39—67.
12. Ernani, T. and Zeidan, R. (2016), The life-cycle of national development banks: The experience of Brazil's BNDES, The Quarterly Review of Economics and Finance, 62, 97—104.
13. La Porta, R. Lоpez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. 2002. Government Ownership of Banks. Journal of Finance 57: 265—301.
14. Musacchio A., Lazzarini S., Makhoul P. and Simmons E. 2017. The Role and Impact of Development Banks. A Review of their Founding, Focus, and Influence. Brandeis International Business School, 84 p.
15. Public development banks: towards a better model. 2017. A Eurodad discussion paper co-sponsored by Afrodad and Latindadd, 32 р.
16. Sapienza, P. 2004. The Effects of Government Ownership on Bank Lending. Journal of Financial Economics 72: 357—384.
17. Stiglitz, J. (1994), "The Role of the State in Financial Markets", Proceedings of the World Bank Annual Conference on Economic Development 1993, World Bank, Washington, DC, United States.

№ 4 2020, стор. 35 - 40

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 49

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-7019-1541


O. O. Підкуйко

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

O. Pidkuiko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design


І. М. Коротенкова

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

I. Korotenkova

student of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0002-3516-5775

Як цитувати статтю

Касич А. О., Підкуйко O. O., Коротенкова І. М. Роль державних банків у розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.35

Kasych, А., Pidkuiko, O. and Korotenkova, I. (2020), “The role of state banks in development national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.