EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DYNAMICS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Bagirli Lamiya Badraddin

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.48

УДК: 33.65

Bagirli Lamiya Badraddin

DYNAMICS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Summary

The goal of this article is to highlight the dynamics of the development of human capital, the main priorities of the ongoing work and reforms in this area over the past 14 years. The role of the state in the development of human capital, the concern of the head of state in this direction is emphasized.
The study applied such methods as statistical analysis, a comparative analysis of the dynamics of human resources.
The scientific novelty of the study is a statistical comparative analysis of the growth dynamics in the fields of education, healthcare and other social areas.
It is noted that the development of human capital in the policy of the Azerbaijani state is defined as one of the main tasks of the country's future economic strategy. The development strategy of the non-oil sector of the country's economy is aimed at this direction, and a solid foundation has been laid for sustainable development. It is emphasized that the intellectual and technological potential that drives this system, as well as the economic resources that provide powerful financing to support innovative initiatives in the economy, play a vital role. The study of human capital in Azerbaijan is based on a rich scientific base. It is noted that human resources are concentrated in the concept of human capital and turn into a powerful, driving factor.
In conclusion, it is noted that in order to support the development strategy of human capital, a state investment program should be prepared.
It is noted that it is advisable to adapt a mixed approach to the development of human capital, based on both the private and public sectors. In addition to strengthening the targeted government investment program for the private sector, the private sector should be encouraged through tax and administrative mechanisms based on international experience from many countries. However, it should be noted that, despite all the benefits, allocating funds to the field of education only after careful training and a comprehensive assessment of human capital as a whole.
It is noted that the period for a full assessment may be an average of 3—4 years.
The results show that Azerbaijan has become one of the leading countries in the development of human capital, especially among the CIS countries.

Keywords: human; human capital; progress; education; health care; social development.

References

1. Mustafaev, O. (2014). Mustafayev, O. [Creation of public-business partnership system in education. Journal 'Azerbaijanian teachers'.] Tehsil sahesinde dovlet-biznes partnyorlugu sisteminin yaradilmasi. Azerbaycan muellimi. 7 mart, s.9.
2. (2016). [Strategic Roadmap for National Economy Perspectives of the Republic of Azerbaijan] Azerbaycan Respublikasinin milli iqtisadiyyat perspektivi uzre Strateji Yol Xeritesi / http://edu.gov.az/upload/file/ serencama-elave/2016/strateji-yol-xeritesi.pdf (12.02.2020)
3. Veliev,Ilqar (2018). Veliev, Ilqar [Statistical analysis of the effects of atmospheric pollution on health and life expectancy / Scientific-practical journal "Statistics News". Baku], Atmosferin sirklenmesinin ehalinin saglamligina ve omur uzunluguna tesirinin statistik tehlili/ "Statistika xeberleri" elmi-praktik jurnal. Baki, seh, 104,
4. https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ (12.02. 2020)
5. (2017). [Report of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Azerbaijan for 2017] Azerbaycan Respublikasi Emek ve Ehalinin Sosial Mudafiesi Nazirliyinin 2017-ci il uzre hesabati/ http://sosial.gov.az/uploads/images/image_750x_5c62a9ac5d584.pdf (12.02.2020).
6. https://www.stat.gov.az/ (12.02.2020).
7. Musaev, A. (2014). Musayev, A. [Innovation economy and tax incentives. Baku. Publishing house "Azerbaijan University"], Innovasiya iqtisadiyyati ve vergi stimullasdirmasi. Baki. "Azerbaycan Universiteti" nesriyyati, 184 s.

Багірлі Ламія Бадраддін гизи

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Анотація

Метою статті є висвітлення динаміки розвитку людського капіталу, основних пріоритетів проведеної роботи і реформ у цій галузі за останні 14 років. Підкреслюється роль держави в розвитку людського капіталу, турбота глави держави в цьому напрямі.
У дослідженні було застосовано такі методи, як статистичний аналіз, порівняльний аналіз динаміки людських ресурсів.
Наукова новизна дослідження полягає в статистичному порівняльному аналізі зростання динаміки в сферах освіти, охорони здоров'я та інших соціальних галузях.
Відзначається, що розвиток людського капіталу в політиці азербайджанської держави визначено як одне з основних завдань майбутньої економічної стратегії країни. Стратегія розвитку ненафтового сектору економіки країни націлена на цей напрям, і була закладена міцна основа для сталого розвитку. Підкреслюється, що інтелектуальний і технологічний потенціал, який керує цією системою, а також економічні ресурси, які забезпечують потужне фінансування для підтримки інноваційних ініціатив в економіці, відіграють життєво важливу роль. Дослідженні людського капіталу в Азербайджані заснований на багатій науковій основі. Відзначається, що людські ресурси концентруються в концепції людського капіталу і перетворюються на потужний, рушійний фактор.
У висновку відзначається, що для підтримки стратегії розвитку людського капіталу повинна бути підготовлена державна інвестиційна програма.
Відзначається, що доцільним є адаптація змішаного підходу до розвитку людського капіталу, заснованому як на приватному, так і на державному секторі. На додаток до посилення цільової урядової інвестиційної програми для приватного сектору, слід заохочувати приватний сектор через податкові та адміністративні механізми на основі міжнародного досвіду багатьох країн. Однак слід зазначити, що, незважаючи на всі пільги, виділяти кошти на галузь освіти тільки після ретельного навчання і комплексної оцінки людського капіталу загалом.
Відзначається, що період для повної оцінки може становити в середньому 3—4 роки.
Результати показують, що Азербайджан став однією з провідних країн у розвитку людського капіталу, особливо серед країн СНД.

Ключові слова: людина; людський капітал; прогрес; освіта; охорона здоров'я; соціальний розвиток.

№ 4 2020, стор. 48 - 52

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 351

Відомості про авторів

Bagirli Lamiya Badraddin

PhD student, Azerbaijan Tourism and Management University, Baku, Azerbaijan Republic

Багірлі Ламія Бадраддін гизи

докторант, Азербайджанський Університет Туризму і Менеджменту, м. Баку, Азербайджан

ORCID:

0000-0001-7514-5288

Як цитувати статтю

Badraddin, Bagirli Lamiya (2020), “Dynamics of human capital development in the republic of azerbaijan”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 48–52. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.