EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРОДОВОЛЬСТВОМ
В. Є. Гринишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.65

УДК: 351.746.1

В. Є. Гринишин

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРОДОВОЛЬСТВОМ

Анотація

Важливим індикатором ефективної імплементації стратегії забезпечення продовольчої безпеки України є рівень самозабезпечення продовольством. У статті обгрунтовано, що формування загальнодержавної стратегії детермінується аналізом продовольчої безпеки її адміністративно-територіальних одиниць, результати якого є платформою для ідентифікації регіонів, в яких має місце надлишок власного продовольства, та регіонів, що потребують закупівлі харчових продуктів ззовні. Це є основою збалансування попиту й пропозиції продовольства за регіонами.
За результатами кластерного аналізу зроблено висновок про те, що для регіонів України характерна неоднорідність за показниками стану та динаміки самозабезпечення продовольством; найбільш проблемною є Луганська область та адміністративні області, що увійшли до першого кластера; з позиції самозабезпечення практично всіма видами продуктів харчування та сільськогосподарської сировини найефективнішими є області п'ятого кластера та Київська область; для регіонів другого та четвертого кластерів характерні, з одного боку, відносно високі значення коефіцієнтів самозабезпечення продуктами продовольства, але, з іншого — відносно високі темпи їх середньорічного скорочення.
Проведено ранжирування областей за інтегральним коефіцієнтом самозабезпечення, який грунтується на розрахунку а) коефіцієнта самозабезпечення окремо м'ясом та молоком, б) коефіцієнта забезпечення усіма основними видами продовольства, в) інтегрального коефіцієнта динаміки самозабезпечення продовольчими продуктами. Зроблено висновок про те, що адміністративні області України характеризуються високим рівнем варіації показників стану та динаміки самозабезпечення продовольством. Виявлено, що області з найбільшими обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, з одного боку, мають найбільшу спроможність самостійно забезпечити населення продовольством, однак, з іншого — у них низька продуктивність земельних ресурсів. Це свідчить про існування потенціалу нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в областях з найбільшими площами сільськогосподарських угідь за рахунок збільшення рівнів урожайності.

Ключові слова: продовольча безпека; продовольство; самозабезпечення; кластеризація; сталий розвиток.

Література

1. Алєксєєва Я. Наукові засади визначення продовольчої безпеки. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 100—107.
2. Залізнюк В. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №. 2. С. 128—133.
3. Киш Л.М. Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. С. 59—63.
4. Одінцов М.М., Одінцов О.М. Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки. Ефективна економіка. 2011. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=509. (дата звернення: 21.09.2019).
5. Пасхавер Б.Й. Продовольче самозабезпечення населення України. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 5—10.
6. Рудич А. Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої безпеки регіонів України. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2017. Т. 27. № 4. С. 75—82.
7. Скидан О.В. Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів. Економіка України. 2009. № 11. С. 53—64.
8. Урба С.І. Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 106—111.
9. Юрченко Ю., Антошкін В. Соціально-економічна оцінка деструктивних факторів продовольчого самозабезпечення. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 4—13.
10. Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L. Рroviding the food security of Ukraine. Сучасні питання економіки і права: Зб. наук. пр. 2017. Вип. 1—2 (5, 6). Сер.: екон. науки. С. 173—178.

V. Hrynyshyn

CLUSTER ANALYSIS OF FOOD SELF-SUFFICIENCY OF REGIONS

Summary

The level of food self-sufficiency is an important indicator of the effective implementation of the strategy of ensuring food security of Ukraine. It is substantiated that the formation of the national strategy is determined by the analysis of food security of its administrative divisions, the results of which are a platform for identifying regions where there is excess of their own food and regions that require purchasing food from outside. This is the basis for balancing food supply and demand by regions.
According to the results of the cluster analysis, it is concluded that the regions of Ukraine are characterized by heterogeneity in the indicators of the state and dynamics of food self-sufficiency. The Luhansk region and the administrative regions that were included in the first cluster are the most problematic. The regions of the fifth cluster and the Kyiv region are the most effective in regard to self-sufficiency in virtually all types of food and agricultural raw materials. The regions of the second and fourth clusters are characterized, on the one hand, by relatively high values of food self-sufficiency, on the other hand, by relatively high rates of their average annual decline.
The regions are ranked according to the integral self-sufficiency ratio, which is based on the calculation of a) self-sufficiency ratio of meat and milk separately, b) coefficient of supply with all major types of food, and c) integral ratio of the dynamics of food self-sufficiency. It is concluded that the administrative regions of Ukraine are characterized by a high level of variation in the indicators of the state and the dynamics of food self-sufficiency. It was found out that the regions with the highest volumes of agricultural production, on the one hand, have the greatest ability to provide food to the population on their own, on the other hand, they have low productivity of land resources. This indicates that there is a potential for increasing the volumes of agricultural production in the regions with the largest agricultural land areas at the expense of increased yield levels.

Keywords: food security; food; self-sufficiency; clustering; sustainable development.

References

1. Alieksieieva, Ya. (2015), "The scientific basis for determining food security", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 42, pp. 100—107.
2. Zalizniuk, V. (2019), "Assessment of the indicators of food security of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 128-133.
3. Kysh, L.M. (2018), "Ukraine's Food Security: Topical Issues of Food Quality and Availability", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 27, pp. 59—63.
4. Odintsov, M.M. and Odintsov, O.M. (2011), "Self-sufficiency as an indicator of food security", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=509 (Accessed 10 Jan 2020).
5. Paskhaver, B.J. (2018), "Food self-sufficiency of the population of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 5—10.
6. Rudych, A. (2017), "Assessment of the dynamics and trends of food security indicators in the regions of Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 27, no. 4, pp. 75—82.
7. Skydan, O.V. (2009), "Ukraine's food sector in the face of globalization challenges", Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 53—64.
8. Urba, S.I. (2017), "Theoretical and methodological principles of state food security assessment", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 25, no. 1, pp. 106—111.
9. Yurchenko, Yu. and Antoshkin, V. (2019), "Socio-economic assessment of destructive factors of food self-sufficiency", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4—13.
10. Tkachuk, V. Yaremova, M. and Tarasovych, L. (2017), "Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr. Ser.: ekon. Nauky, vol. 1—2 (5, 6), pp. 173—178.

№ 4 2020, стор. 65 - 71

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 365

Відомості про авторів

В. Є. Гринишин

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

V. Hrynyshyn

external doctoral student, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-3719-377X

Як цитувати статтю

Гринишин В. Є. Кластерний аналіз самозабезпечення регіонів України продовольством. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.65

Hrynyshyn, V. (2020), “Cluster analysis of food self-sufficiency of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.