EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Д. О. Савенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.81

УДК: 336.7

Д. О. Савенко

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено проблемам формування та розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Мета статті—розробка періодизації становлення і розвитку інфраструктури фінансового ринку з урахуванням ключових правових та організаційних характеристик. У становленні і формуванні інфраструктури фінансового ринку виділено шість основних етапів: 1991—1994, 1995—1999, 2000—2008, 2009—2013, 2014—2018, 2019 — до тепер. Визначено, що інфраструктура фінансового ринку України формувалась в умовах, відмінних від загально світових тенденцій, оскільки її формування відбувалось на спадщині адміністративно-командної економіки в умовах трансформаційних перетворень орієнтовних на ринок. Цим обумовлені труднощі на першому та другому етапах становлення інфраструктури фінансового ринку. Наступні етапи розвитку інфраструктури фінансового ринку характеризуються тенденцією до її очищення від неефективних фінансових установ, упорядкуванням законодавчої бази, яка чітко визначає організаційні та правові основи регулювання фінансового ринку. Сучасний етап розвитку інфраструктури фінансового ринку характеризується тенденцією до гармонізації інституційних умов фінансового ринку України з європейськими ринками.

Ключові слова: фінансовий ринок; інфраструктура; банківський сектор; фондовий ринок; інституційні умови.

Література

1. Чуницька І.І. Розвиток організаційної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку / І. І. Чуницька // Бізнес Інформ. — 2016. — № 11.
2. Рекуненко І.І. Методологічні засади дослідження процесів становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Економіка і держава. 2014. №12. С. 10—13. (с. 11).
3. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І.О. Школьник. — Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС НБУ, 2008. — 348 с.
4. Школьник І.О., Кремень В.М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 97—115.
5. Смагін В. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки: [монографія] / В. Смагін. — К.: КНЕУ, 2008. — 232 с.
6. Коваленко Ю. Інституціалізація фінансового сектору економіки: [монографія] / Ю. Коваленко. — Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. — 608 с.
7. Річні звіти / Нац. комісія, що здійснює держ. регулювання ринків фін. послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html; https://nfp.gov.ua/content/ rzviti-derzhfinposlug.html
8. Лисенко Ж.П. Фінансовий ринок України — стан, тренди та напрями розвитку / Ж.П. Лисенко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". — 2014. — № 6. — Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3126
9. Стрижиченко К. Державне регулювання фінансового ринку в умовах нової економіки: [монографія] / К. Стрижиченко. — Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2013. — 352 с.
10. Столяров В.Ф., Полєтаєв О.О. Тенденції в діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України. Вісник економічної науки України. 2010. № 2. С. 145—151.

D. Savenko

FORMATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the problems of formation and development of financial market infrastructure of Ukraine. The purpose of the article is to elaborate the periodization of the formation and development of financial market infrastructure, taking into account key legal and organizational characteristics. There are six main stages in the development and formation of the financial market infrastructure: 1991—1994, 1995—1999, 2000—2008, 2009—2013, 2014—2018, 2019—till now. It is determined that the infrastructure of the financial market of Ukraine was formed in conditions different from the general global trends, since its formation took place on the legacy of the administrative-command economy in the conditions of transformational market-oriented transformations. This caused difficulties in the first and second stages of the formation of financial market infrastructure, since in the conditions of hyperinflation and unformed legal field, the financial market infrastructure has developed mainly extensively. The next stages of financial market infrastructure development are characterized by a tendency to clear it from inefficient financial institutions, streamlining the legislative framework that clearly defines the organizational and legal bases of financial market regulation.
At these stages, the market was cleared of financial institutions with a non-transparent ownership structure. This measure contributed to the transparency of the Ukrainian financial market. The first stages of financial market infrastructure development were characterized by active development of stock trading. However, in the following stages the activity of stock trading decreased. This has also affected the exchange component of the financial market infrastructure. The current stage of financial market infrastructure development is characterized by a tendency to harmonize the institutional conditions of the financial market of Ukraine with the European markets.

Keywords: financial market; infrastructure; banking sector; stock market; institutional conditions.

References

1. Chunyts'ka, I.I. (2016), "Development of organizational and information components of the financial market infrastructure potential", Biznes Inform, vol. 11.
2. Rekunenko, I.I. (2014), "Methodological bases of research of processes of formation and development of infrastructure of the financial market of Ukraine", Ekonomika i derzhava, vol. 12, pp. 10—13.
3. Shkol'nyk, I.O. (2008), Finansovyj rynok Ukrainy: suchasnyj stan i stratehiia rozvytku [The financial market of Ukraine: current state and strategy of development], VVP "Mriia-1" LTD, UABS NBU, Sumy, Ukraine.
4. Shkol'nyk, I.O. and Kremen', V.M. (2018), "Periodization of financial sector development and financial supervision in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 97—115.
5. Smahin, V. (2008), Formuvannia ta rozvytok finansovoho rynku v umovakh transformatsijnoi ekonomiky [Formation and development of the financial market in a transformational economy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Kovalenko, Yu. (2013), Instytutsializatsiia finansovoho sektoru ekonomiky [Institutionalization of the financial sector of the economy], Natsional'nyj universytet DPS Ukrainy, Irpin, Ukraine.
7. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2020), "Annual reports", available at: (Accessed 10 Jan 2020).
8. Lysenko, Zh.P. (2014), "The financial market of Ukraine - the state, trends and directions of development", Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika", vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3126 (Accessed 10 Jan 2020).
9. Stryzhychenko, K. (2013), Derzhavne rehuliuvannia finansovoho rynku v umovakh novoi ekonomiky [State regulation of the financial market in a new economy], FOP Tkachuk O.V., Berdyansk, Ukraine.
10. Stoliarov, V.F. and Polietaiev, O.O. (2010), "Trends in the activities of financial intermediaries in the securities market of Ukraine", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 145—151.

№ 4 2020, стор. 81 - 85

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 54

Відомості про авторів

Д. О. Савенко

аспірант кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

D. Savenko

postgraduate student, Department of Financial Markets, University of state fiscal service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2332-1416

Як цитувати статтю

Савенко Д. О. Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 81–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.81

Savenko, D. (2020), “Formation and development of financial market infrastructure of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 81–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.