EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.93

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Анотація

Зазначено, що складний механізм інституційних органів, який складався в новітній історії ЄС і відточувався протягом майже півстоліття, забезпечує соціальне й економічне згуртування Співтовариства та вирішення питань, що стосуються соціальної політики та інтеграції в цій сфері. У структурі інститутів ЄС, пов'язаних із соціальним виміром, за останні роки позначилося чимало змін. Нові завдання, що постали перед соціальною політикою в зв'язку з розвитком інтеграції в соціальній сфері та глобалізацією, природно, вимагали вдосконалення механізму виконавчої влади, збільшення її компетенцій або створення нових структур, здатних конструктивно відповісти на виклики часу. Необхідність же забезпечення ефективності їх роботи передбачала наявність відповідної законодавчої бази.
Визначено, що збільшення повноважень інститутів ЄС вносить позитивний внесок у розвиток права Співтовариства в соціальній сфері. Величезну роль відіграє еволюція процедур, зокрема, розширення можливості приймати рішення кваліфікованою більшістю, введене Єдиним європейським актом і підтверджене протоколом до Договору про Європейський Союз, а також визнання значущості європейських колективних договорів. Система комунітарних інститутів, що працюють у соціальній сфері, а також встановлені процедури прийняття соціальних документів, безумовно, є інструментами будівництва соціальної Європи. Основною діючою особою і співрозмовником серед інститутів, що працюють у соціальній сфері є Рада з соціальних питань. Іноді в залежності від обстановки вона збирає по кілька разів на тиждень компетентних міністрів держав-членів. При цьому їй належить право приймати рішення далеко не за всіма соціальними питаннями. Так, проблеми охорони здоров'я знаходяться в компетенції Ради з охорони здоров'я і Ради у справах внутрішнього ринку. Саме з їх ініціативи можуть припинятися або видозмінюватися дії відповідних директив і рішень.

Ключові слова: адаптація соціального захисту; європейські стандарти; механізми державного регулювання; інституційні органи; соціальне й економічне згуртування; соціальна політика.

Література

1. Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018
2. Ковалко Н. Моделі фінансування освіти: яка є дійсно нашою? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/society/modeli-finansuvannya-osviti-yaka-e-dijsno-nashoyu.htm
3. Countries commit to strong action on human capital to drive economic growth. — The World Bank, October 20, 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/20/countries-commit-to-strong-action-on-human-capital-to-driveeconomic-growth
4. Human Capital Report 2016. — World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/ rankings
5. The Global Competitiveness Report 2016—2017. — World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs
6. Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018
7. Ranking of national higher education systems 2017. — U 21. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.universitas21.com/ article/projects/?parentID=152
8. The Global Human Capital Report 2017. — World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files
9. Фінансування освіти у 2017 році зросло, — Гриневич Л.М. — 112.ua, 17 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ua.112.ua/ekonomika/finansuvannia-osvity-u-2017-rotsi-zroslo-hrynevych378370.html

O. Bilozir

FORMATION OF THE MECHANISM OF ADAPTATION OF SOCIAL PROTECTION TO EUROPEAN STANDARDS

Summary

It is noted that the complex mechanism of institutional bodies, developed in the recent history of the EU and refined for almost half a century, provides social and economic cohesion of the Community and resolves issues related to social policy and integration in this field. There have been many changes in the structure of EU institutions related to the social dimension in recent years. The new challenges facing social policy in relation to the development of social integration and globalization, of course, required the improvement of the mechanism of the executive power, the increase of its competencies or the creation of new structures that can respond constructively to the challenges of the times. The need to ensure the effectiveness of their work provided for the existence of an appropriate legal framework.
It is determined that the enhancement of the powers of the EU institutions contributes positively to the development of Community law in the social field. The evolution of procedures, in particular, the empowerment of qualified majority decisions introduced by the Single European Act and confirmed by the protocol to the Treaty on European Union, and the recognition of the importance of European collective agreements, play a huge role. The system of communal institutions operating in the social sphere, as well as the established procedures for adopting social documents, are certainly tools for building a social Europe. The main actor and interlocutor among the institutions working in the social sphere is the Social Affairs Council. Sometimes, depending on the situation, it collects several times a week the competent ministers of the Member States. At the same time she has the right to make decisions not on all social issues. Yes, health issues fall within the competence of the Health Council and the Internal Market Council. It is on their own initiative that the relevant directives and decisions may be suspended or modified.

Keywords: adaptation of social protection; European standards; mechanisms of state regulation; institutional bodies; social and economic cohesion; social policy.

References

1. Pyschulina, O. Yurochko, T. Mischenko, M. and Zhalilo, Ya. (2018), "Human capital development: Towards quality reforms", [Online], available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018 (Accessed 10 Dec 2019).
2. Kovalko, N. (2018), "Educational Financing Models: Which is Ours?", [Online], available at: https://www.obozrevatel.com/society/modeli-finansuvannya-osviti-yaka-e-dijsno-nashoyu.htm (Accessed 10 Dec 2019).
3. The World Bank (2017), "Countries commit to strong action on human capital to drive economic growth", available at: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/20/countries-commit-to-strong-action-on-humancapital-to-drive-economic-growth (Accessed 10 Dec 2019).
4. World Economic Forum (2016), "Human Capital Report 2016", available at: http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/rankings (Accessed 10 Dec 2019).
5. World Economic Forum (2017), "The Global Competitiveness Report 2016—2017", available at: http://www3.weforum.org/docs (Accessed 10 Dec 2019).
6. Human Development Report (2018), "Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update", available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018 (Accessed 10 Dec 2019).
7. Universitas 21 (2017), "Ranking of national higher education systems 2017", available at: http://www.universitas21.com/article/projects/?parentID=152 (Accessed 10 Dec 2019).
8. World Economic Forum (2017), "The Global Human Capital Report 2017", available at: https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files (Accessed 10 Dec 2019).
9. Hrynevych, L. (2017), "The financing of education in 2017 has increased", available at: https://ua.112.ua/ekonomika/finansuvannia-osvity-u-2017-rotsi-zroslo-hrynevych-378370.html (Accessed 10 Dec 2019).

№ 4 2020, стор. 93 - 96

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 28

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Формування механізму адаптації соціального захисту до європейських стандартів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 93–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.93

Bilozir, O. (2020), “Formation of the mechanism of adaptation of social protection to european standards”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 93–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.