EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОГЛИБЛЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ГРОМАДЯН ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Т. В. Запорожець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.97

УДК: 35.07:004

Т. В. Запорожець

ПОГЛИБЛЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ГРОМАДЯН ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Анотація

У статті здійснено аналіз стану цифрових компетенцій громадян та вироблено пропозиції щодо забезпечення їх готовності до використання сучасних цифрових можливостей. Обгрунтовано, що нові технології докорінно змінюють бізнес та державно-управлінські процеси, а сучасні інформаційні системи та цифрові платформи є базисом у розвитку нових глобальних ринків, основною характеристикою яких стає перехід від лінійних технологічних ланцюжків до багатосторонніх партнерств на основі нових принципів міжнародного розподілу праці і мережевої економіки. Використання цих технологій відкриває нові можливості для економічного процвітання, соціальної інтеграції та екологічної стійкості, мобілізує людський капітал, здійснює цифрову трансформацію усіх сфер публічного управління та спонукає поглиблювати цифрові компетенції громадян, створюючи передумови для розвитку інтелектуального суспільства.

Ключові слова: цифрові технології; цифрові трансформації; цифрове суспільство; цифрові компетенції громадян; цифрові компетенції публічних службовців.

Література

1. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналіт. зап. / [В.С. Куйбіда, О.М. Петроє, Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук]. — Київ: НАДУ, 2019. — 28 с.
2. Digital Transformation Initiative (DTI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/digital-transformation
3. Виклики і ризики // Безпековий огляд ЦДАКР № 4 (91). — Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.cacds.org.ua
4. Future Work Skills 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uqpn.uq.edu.au/files/203/ LIBBY%20MARSHALL%20future_work_skills_2020_full_research_report_final_1.pdf
5. Доклад о человеческом развитии 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/ annual-reports/human-developmentreport-2016.html
6. Східне Партнерство — Концентруючись на ключових пріоритетах та конкретних досягненнях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eap-csf.org.ua/wpcontent/uploads/2017/02/PDF1_Ukr.pdf
7. The Digital Competence Framework 2.0 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
8. Digital Education Policies in Europe and Beyond [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://publications.jrc.ec.europa.eu/ repository/bitstream/JRC109311/jrc109311_digedu pol_2017-12_final.pdf
9. Europass — інструмент для оцінювання цифрової компетентності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
10. Овладение цифровыми знаниями для использования существующих и новых технологий с особым акцентом на гендерной и молодежной проблематике: доклад Генерального секретаря. Комиссия по науке и технике в целях развития. Двадцать первая сессия, Женева, 14—18 мая 2018 г. Пункт 3 b) предварительной повестки дня. Организация Объединенных Наций.
11. Концепця розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018— %D1%80/stru
12. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF
13. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки / Г.Т. Карчева, Д.В. Огородня, В.А. Опенька // Фінансовий простір. — 2017. — № 3 (27). — С. 13—21.
14. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — К., 2018. — 252 с.

T. Zaporozhets

DEEPENING CITIZENS' DIGITAL COMPETENCIES AS A CONDITION OF ENSURING THEIR READINESS TO USE DIGITAL OPPORTUNITIES

Summary

The article analyzes the state of digital competences of citizens and proposes to ensure their readiness to use modern digital capabilities. It is substantiated that the modern era of innovation and rapid development of advanced technologies (cloud technologies, development of Big Data collection and analysis tools, crowdsourcing, biotechnology, drones, 3D printing, Bitcoin cryptocurrencies and Blockchain technologies, artificial intelligence, etc.) is radically changing the economy and society.. New technologies are fundamentally changing business and government processes, and modern information ecosystems are the basis for the emergence and development of new global markets, the main characteristic of which is the transition from linear technology chains to multilateral partnerships based on new principles of international division of labor and network economy. The use of these technologies opens new opportunities for economic prosperity, social integration and environmental sustainability, mobilizes human capital, digitally transforms all spheres of public administration and creates the preconditions for the development of an intelligent society.
The development of digital skills is one of the most important conditions for the development of any country's digital market because it is directly or indirectly linked to all spheres of society and economy. Digital skills are considered to be the starting point for the development of all other priorities in the field of harmonization of the EU and EaP digital markets identified during the Ministerial Meeting at the Digital Community.
Digital competencies are a set of knowledge, abilities, character traits and behaviors that are necessary for a person to use digital technology to achieve their goals in their personal or professional life. Digital competence should be understood not only as knowledge related to technical skills, but also as knowledge that is more focused on the cognitive, social and emotional aspects of work and life in the digital environment.
Therefore, Ukraine should, on the one hand, be an example of successful innovation for citizens, non-profit organizations and businesses, and on the other hand, provide an enabling environment for innovation that is impossible without the public administration's perception of the reality of the modern digital economy.

Keywords: digital technologies; digital transformations; digital society; digital competencies of citizens; digital competencies of public servants.

References

1. Kujbida, V.S. Petroie, O.M. Fedulova, L.I. and Androschuk H.O. (2019), Tsyfrovi kompetentsii iak umova formuvannia iakosti liuds'koho kapitalu [Digital competences as a condition for shaping the quality of human capital], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Digital Transformation Initiative (DTI) (2019), available at: http://reports.weforum.org/digital-transformation (Accessed 15 Feb 2020).
3. Center for Army, Conversion and Disarmament Studies (2018), "Challenges and risks", Bezpekovyj ohliad TsDAKR, vol. 4 (91), available at: www.cacds.org.ua (Accessed 15 Feb 2020).
4. Davies, A. Fidler, D. and Gorbis, M. (2011), "Future Work Skills 2020", available at: https://uqpn.uq.edu.au/files/203/LIBBY%20MARSHALL%20future_work_skills_2020_full_research_report_final_1.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
5. UNDP in Ukraine (2016), "Human Development Report 2016", available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/annual-reports/human-developmentreport-2016.html (Accessed 15 Feb 2020).
6. National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum (2017), "Eastern Partnership - Focusing on key priorities and concrete achievements", available at: http://eap-csf.org.ua/wpcontent/uploads/2017/02/PDF1_Ukr.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
7. European Commission (2019), "The Digital Competence Framework 2.0", available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework (Accessed 15 Feb 2020).
8. European Commission (2017), "Digital Education Policies in Europe and Beyond", available at: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109311/jrc109311_digedu pol_2017-12_final.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
9. European Commission (2019), "Europass - a tool for assessing digital competence", available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework (Accessed 15 Feb 2020).
10. UN (2018), "Mastering digital knowledge to use existing and new technologies with a particular focus on gender and youth: report of the Secretary-General", UN, Commission for Science and Technology for Development. Twenty-first session, Geneva, Switzerland, 14—18 may.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Concept of development of digital economy and society of Ukraine for 2018-2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 15 Feb 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Regulation on the Ministry of Education and Science of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF (Accessed 15 Feb 2020).
13. Karcheva, H.T. Ohorodnia, D.V. and Open'ka, V.A. (2017), "The digital economy and its impact on the development of national and international economies", Finansovyj prostir, vol. 3 (27), pp. 13—21.
14. Liashenko, V.I. and Vyshnevs'kyj, O.S. (2018), Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy iak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020, стор. 97 - 102

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 898

Відомості про авторів

Т. В. Запорожець

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій,Національна академія державного управління при Президентові України

T. Zaporozhets

PhD in Public Administration, Doctor's Degree applicant, of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1914-9481

Як цитувати статтю

Запорожець Т. В. Поглиблення цифрових компетенцій громадян як умова забезпечення їх готовності до використання цифрових можливостей. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.97

Zaporozhets, T. (2020), “Deepening citizens' digital competencies as a condition of ensuring their readiness to use digital opportunities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.