EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Д. А. Терещенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.103

УДК: 331.556: 338.2

Д. А. Терещенко

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Статтю присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми формування механізмів державного управління розвитком людського капіталу в Україні як складника сучасних концепцій сталого розвитку.
Підкреслено вирішальну роль фінансування процесів, пов`язаних з формуванням і розвитком людського капіталу. Виокремлено основні рівні, напрями і джерела інвестицій у людський розвиток. Доведено особливе значення державних інвестицій та обгрунтовано доцільність багаторівневої підтримки людського капіталу для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Акцентовано увагу на необхідності розробки стратегії розвитку національного людського капіталу, що враховує специфіку функціонування економічних систем, новітніх технологічних укладів, запитів ринку, трендів трансформації світового господарства.
Досліджено наукові підходи до визначення поняття та сутності механізмів державного управління. Розглянуто класифікації механізмів державного управління. Визначено компоненти структури комплексного механізму державного управління формуванням людського капіталу та фактори впливу на ефективність. Проаналізовано їх сутність, призначення та взаємозв'язок. Зазначено, що управління людським капіталом означає спрямовані дії суб'єктів управління на формування і розвиток елементів людського капіталу, що відповідають інноваційним характеристикам.
На основі проведених досліджень констатовано, що розвиток і раціональне використання в процесі відтворення і нагромадження людського капіталу на макро-, мезо- та мікрорівнях є стратегічним пріоритетом держави, що створює надійний фундамент для довгострокового розвитку всіх сфер суспільного життя.
Наголошено, що потреби формування, використання та розвитку людського капіталу передбачають подальше дослідження суб'єктно-об'єктного складу системи управління, формулювання розширеного цільового бачення процесу розвитку на різних ієрархічних рівнях, дослідження чинників формування людського капіталу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, професійне зростання та ін.).

Ключові слова: людський капітал; механізми державного управління; розвиток; формування.

Література

1. Ишмухаметов Н.С. Роль государства в формировании условий устойчивого развития человеческого капитала. Государственное управление. Электронный вестник. 2011. № 28. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk__28._sentjabr_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/ishmukhametov.pdf/
2. Джумаева Р.А., Мухутдинова Т.З. Управление человеческим капиталом — стратегическим фактором развития инновационной хозяйственной системы. Вестник Казанского технологического университета. 2012. 15 (2). С. 84—89.
3. Гонин Д.В. Человеческий капитал как инструмент государственного управления в сфере повышения конкурентоспособности региональной экономики: теоретические аспекты. Управленческое консультирование. 2016. № 12 (96). С. 108—117.
4. Солодухина О.И. Механизм управления процессами формирования и использования человеческого капитала. Общество: политика, экономика, право. 2016. № 5. С. 103—105.
5. Солодухина О.И., Пархомчук М.А. Разработка методики оценки эффективности формирования и использования человеческого капитала. Экономические науки. 2016. № 3. С. 30—33.
6. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посіб. Вид. 2-ге, доп. та перероб. К.: Атіка, 2003. 576 с.
7. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: учебно-методический комплекс. М.: Издательство Юрайт, 2013. 701 с.
8. Акімова Л.М. Концептуальные основы разработки механизма государственного управления обеспечением экономической безопасности Украины. Legea Si viata. 2018. № 11. С. 3—7.
9. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату: метод. рек. / авт. кол.: В.В. Корженко, В.В. Говоруха, О.Ю. Амосов та ін.; за заг. ред. В.В. Корженка. Київ: НАДУ, 2009. 56 с.
10. Акімова Л.М. Роль та місце економічної безпеки в системі державного управління забезпечення національної безпеки України. Публічне урядування: збірник. 2018. № 2 (12). С. 15—29.
11. Самородченко Г. В. Організаційно-економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу. Бізнес Інформ. 2013. № 1. С. 192—195.
12. Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с фр. М.: группа "Прогресс", "Универс", 1993. 192 с.
13. Булеев И.П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием по обработке цветных металлов. Донецк: ИЭП АН Украины, 1993. 225 с.
14. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренкова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб., "Наука", 1999. 246 с.
15. Терещенко Д.А. Розвиток правового механізму державного управління формуванням людського капіталу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 132—139.
16. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
17. Галкин П.В., Светлов И.Е. Стратегия развития человеческого капитала как один из приоритетов современного государственного управления. Вестник университета. 2018. № 1. С. 54—58.
18. Ткаченко А. Концепция человеческого капитала и национальная стратегия развития. Проблемы теории и практики управления. 2017. № 5. С. 94—105.
19. Шинкевич А.И., Малышева Т.В., Зарайченко И.А. Концепция формирования отраслевых инновационных кластеров. Вестник Казан. технол. ун-та. 2011. № 14 (22). С. 299—306.
20. Гонин Д.В. Место и роль человеческого капитала в региональном развитии. Евразийский союз ученых. 2016. № 8 (29). Ч. 3. С. 27—29.

D. Tereshchenko

FORMATION OF GOVERNMENT REGULATION MECHANISMS WITH HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Summary

The article is concerned with solution of the current scientific problem in formation of government control mechanisms with human capital development in Ukraine, as the part of contemporary concepts of sustainable development.
The critical role of financing of the processes, connected to formation and development of the human capital, is highlighted. The basic levels, trends and resources of investments in the human capital are emphasized. Particular significance of the state investments is proved, and reasonability of multilevel support of the human capital for promotion of competitiveness of the national economics is explained. It is placed the emphasis on the necessity of strategizing the development of the national human capital that takes into consideration the specificity of performance of the economic systems, the most recent technological modes, market needs, trends in transformation of the world economy.
The scientific approaches to definition of the concept and entity of government control mechanisms are examined. The classification of government control mechanisms is studied. The structure components of the complex mechanism of government control with human capital formation and the impact factors on efficiency are specified. Their entity, purpose and interrelation are analyzed. It is stated that the human capital management implies the directed actions of management entities at formation and development of the human capital elements, corresponding to innovative characteristics.
On the basis of the conducted researches, it is stated that the development and rational use in the process of reproductive performance and accumulation of the human capital on macro-, meso— and micro-levels are a strategic priority of the state, that forms the secure foundation for long-term development of all areas of the society.
It is noted that the demands in formation, use and development of the human capital involve the further researches of the agent-object structure of the control system, formulation of the extended dedicated perspective of the development process at the various hierarchy levels, research of the factors of human capital formation (education, public health service, social protection, professional advancement and others).

Keywords: human capital; government control mechanism; development; formation.

References

1. Yshmukhametov, N. S. (2011), "The role of the state in shaping the conditions for sustainable development of human capital", Hosudarstvennoe upravlenye. Elektronnyi vestnyk, vol. 28, available at: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk__28._sentjabr_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/ishmukhametov.pdf/ (Accessed 14 Aug 2019).
2. Dzhumaeva, R. A. and Mukhutdynova, T. Z. (2012), "Human capital management — a strategic factor in the development of an innovative economic system", Vestnyk Kazanskoho tekhnolohycheskoho unyversyteta, vol. 15 (2). pp. 84—89.
3. Honyn, D. V. (2016), "Human capital as an instrument of public administration in improving the competitiveness of the regional economy: theoretical aspects", Upravlencheskoe konsultyrovanye, vol. 12 (96), pp. 108—117.
4. Solodukhyna, O. Y. (2016), "The mechanism for managing the processes of formation and use of human capital", Obshchestvo: polytyka, ekonomyka, pravo, vol. 5, pp. 103—105.
5. Solodukhyna, O. Y. and Parkhomchuk, M. A. (2016), "Development of a methodology for assessing the effectiveness of the formation and use of human capital", Еkonomycheskye nauky, vol. 3, pp. 30—33.
6. Malynovskyi, V. Ya. (2003), Derzhavne upravlinnia [Governance], 2nd ed, Atika, Kyiv, Ukraine.
7. Okhotskyi, E. V. (2013), Teoryia y mekhanyzmy sovremennoho hosudarstvennoho upravlenyia [Theory and mechanisms of modern public administration], Yurait, Moscow, Russia.
8. Akimova, L. M. (2018), "Conceptual basis for the development of a mechanism for public administration of ensuring economic security of Ukraine", Legea Si viata, vol. 11, pp. 3—7.
9. Korzhenko, V. V. Hovorukha, V. V. Amosov, O. Yu. ta in. (2009), Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho upravlinnia: formuvannia poniatiinoho aparatu [Theoretical and methodological principles of public administration: formation of the conceptual apparatus], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Akimova, L. M. (2018), "The role and place of economic security in the public administration system of national security of Ukraine", Publichne uriaduvannia, vol. (12), pp. 15—29.
11. Samorodchenko, H.V. (2013), "Organizational and economic mechanism of formation and efficient use of human capital", Biznes Inform, vol. 1, pp. 192—195.
12. Kulman, A. (1993), Ekonomycheskye mekhanyzmy [Economic mechanisms], Hruppa "Prohress", "Unyvers", Moscow, Russia.
13. Buleev, Y. P. (1993), Formyrovanye orhanyzatsyonno-еkonomycheskoho mekhanyzma upravlenyia predpryiatyem po obrabotke tsvetnykh metallov [Formation of the organizational and economic mechanism for managing a non-ferrous metal processing enterprise], YEP AN Ukrayny, Donetsk, Ukraine.
14. Dobrynyn, A. Y. Diatlov, S. A. and Tsyrenkova, E. D. (1999), Chelovecheskyi kapytal v tranzytyvnoi ekonomyke: formyrovanye, otsenka, effektyvnost yspolzovanyia [Human capital in a transitive economy: formation, assessment, use efficiency], SPb., "Nauka", Saint-Petersburg, Russia.
15. Tereshchenko, D. A. (2019), "Development of the legal mechanism of public administration of the formation of human capital in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 132—139.
16. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. Mykhnenko, A. M. ta in. (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Halkyn, P. V. and Svietlov, Y. E. (2018), "Human capital development strategy as one of the priorities of modern public administration", Vestnyk unyversyteta, vol. 1, pp. 54—58.
18. Tkachenko, A. (2017), "Human capital concept and national development strategy", Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 5, pp. 94—105.
19. Shynkevych, A. Y. Malysheva, T. V. and Zaraichenko, Y. A. (2011), "The concept of the formation of industry innovation clusters", Vestnyk Kazan. tekhnol. un-ta., vol. 14 (22), pp. 299—306.
20. Honyn, D. V. (2016), "Place and role of human capital in regional development", Evrazyiskyi soiuz uchenykh, vol. 8 (29), pp. 27—29.

№ 4 2020, стор. 103 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

Д. А. Терещенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА), м. Харків

D. Tereshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of management and public administration Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0003-0633-0097

Як цитувати статтю

Терещенко Д. А. Формування механізмів державного управління розвитком людського капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.103

Tereshchenko, D. (2020), “Formation of government regulation mechanisms with human capital development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.