EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ
В. А. Колесник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.122

УДК: 351

В. А. Колесник

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ

Анотація

У статті розкрито сутність та особливості публічно-правових спорів через виявлення їх процесуального аспекту, а саме формування адміністративних справ, виявлення сфери їх виникнення у публічно-правовому полі, здійснення публічно-правових відносин, особливостей реалізації владних повноважень при виконанні управлінських функцій.
З'ясовано, що процесуальні аспекти розгляду публічно-правових спорів виявляються у площині застосування норм публічного та приватного права, застосування порядку цивільного, адміністративного або господарського судочинства, виявлення процесуальних проблем застосування спорів як ефективного інструменту публічного права.
Характерною процесуальною ознакою публічно-правових спорів визначено сферу їх виникнення, а саме публічно-правові відносини, тобто передбачені нормами публічного права суспільні відносини, що виражаються у взаємних правах та обов'язках їх учасників у різних сферах діяльності суспільства, зокрема пов'язаних з реалізацією публічної влади.
Процесуальні аспекти розгляду публічно-правових спорів визначені через компетенцію адміністративних судів, яка поширюється, зокрема, на спори юридичних та фізичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, а також спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.
Наступними процесуальним аспектом публічно-правового спору визначено сферу виникнення спору з відносин, які можуть бути врегульованими нормами цивільного, господарського чи адміністративного права, та з'ясування чи пов'язані ці відносини зі публічно-правовими відносинами.
У роботі виявлено проблеми процесуального характеру у питаннях розгляду публічно-правових спорів. Зокрема визначено, що процесуальним аспектом публічно-правових спорів є те, що під час вирішення питання про відкриття провадження у справі, суд має з'ясувати, чи є спір приватноправовим або публічно-правовим. Наступна проблема знаходиться у площині застосування адміністративної юрисдикції по відношенню до розгляду публічно-правових спорів.

Ключові слова: публічно-правові відносини; органи публічної влади; публічно-правовий спір; суб'єкт владних повноважень; процесуальні аспекти.

Література

1. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права: автореф. дис.... докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О.В. Кузьменко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 32 с.
2. Хлібороб Н. Є. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Євгенівна Хлібороб; Національний університет "Львівська політехніка". — Львів, 2012. — 22 с.
3. Рябченко О.П. Категорія "публічно-правовий спір": розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій // Вісник Конституційного Суду України. № 4—5. — 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/580/1/541_IR.pdf
4. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
5. Миколенко О.М. Каральна функція адміністративно-деліктного права / О.М. Миколенко // Правова держава. — 2019. — № 33. — С. 71—77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2019_33_12
6. Банчук О.А. Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ — початку ХХ століття: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / О.А. Банчук; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2007. — 214 с.
7. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс, Закон від 18.03.2004 №1618-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
8. Карпа М.І. Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентністний аспекти // Державне будівництво: зб.н аук.пр. ДРІДУ НАДУ. — № 1/2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/3/03.pdf
9. Кірюшин А.А. Розширене тлумачення виключного переліку підстав для представництва прокурорів інтересів держави в суді не відповідає принципу змагальності (ВС/КГС № 923/129/17 від 05.12.2018). 12.03.2019. — Юридичний інтернет-ресурс "Протокол" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://protocol.ua/ua/vs_kgs_rozshirene

V. Kolesnyk

PROCEDURAL ASPECTS OF PARTICIPATION OF AUTHORITIES IN PUBLIC-LEGAL DISPUTES

Summary

The essence and peculiarities of public-legal disputes are revealed in the article through revealing of their procedural aspect, namely formation of administrative cases, revealing the sphere of their occurrence in the public-legal field, realization of public-legal relations, peculiarities of exercising power in the performance of administrative functions.
It has been found that procedural aspects of public-law litigation are manifested in the field of application of public and private law, application of civil, administrative or commercial judicial procedure, and identification of procedural problems of using disputes as an effective tool of public law.
A characteristic procedural feature of pubs of legal disputes is defined by their sphere of origin, namely public-legal relations, that is, by the rules of public law, public relations, which are expressed in mutual rights and obligations of their participants in various spheres of society, in particular related to by the exercise of public authority.
Procedural aspects of litigation are defined through the competence of administrative courts, which extends, in particular, to legal and natural persons with the subject of power to appeal against its decisions (normative acts or legal acts of individual action), actions or omissions, as well as disputes concerning the petition of the subject of power in cases established by law.
The next procedural aspect of a public-law dispute is to determine the scope of the dispute arising from relations that may be governed by the rules of civil, commercial or administrative law, and to determine whether these relations are related to public-law relations.
The problems of procedural nature in the issues of public-law disputes are identified in the work. In particular, it is determined that the procedural aspect of public-law disputes is that, in deciding whether to open proceedings, the court must determine whether the dispute is private or public-law. The next problem lies in the scope of administrative jurisdiction over public-law litigation.

Keywords: public-legal relations; public authorities; public-law dispute; subject of power; procedural aspects.

References

1. Kuz'menko, O.V. (2006), "Administrative process in the paradigm of law", Ph.D. Thesis, Law, Kyiv. nats. un-t vnutr. Sprav, Kyiv, Ukraine.
2. Khliborob, N.Ye. (2012), "Public-legal dispute as a matter of jurisdiction of an administrative court", Ph.D. Thesis, Law, Natsional'nyj universytet "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine.
3. Riabchenko, O.P. (2011), "The category of "public-legal dispute": delineation of constitutional and administrative jurisdictions", Visnyk Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy, vol. 4—5, available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/580/1/541_IR.pdf (Accessed 25 Jan 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "The Code of Administrative Proceedings of Ukraine", available at: .https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (Accessed 25 Jan 2020).
5. Mykolenko, O.M. (2019), "The punitive function of administrative-tort law", Pravova derzhava, vol. 33, pp. 71—77, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2019_33_12 (Accessed 25 Jan 2020).
6. Banchuk, O.A. (2007), "The problem of the distinction between public and private law in the legal opinion of Ukraine of the XIX - early XX century", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), "The Civil Procedural Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (Accessed 25 Jan 2020).
8. Karpa, M.I. (2017), "Civil Servant Status: Functional, Organizational and Competent Aspects", Derzhavne budivnytstvo : zb.n auk.pr. DRIDU NADU, vol. 1, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/3/03.pdf (Accessed 25 Jan 2020).
9. Kiriushyn, A.A. (2019), "Extended interpretation of the exclusive list of grounds for representing state prosecutors in court does not meet the principle of competitiveness", available at: https://protocol.ua/ua/vs_kgs_rozshirene/ (Accessed 25 Jan 2020).

№ 4 2020, стор. 122 - 127

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 44

Відомості про авторів

В. А. Колесник

старший викладач кафедри публічного адміністрування, ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

V. Kolesnyk

Senior Lecturer, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management (IAPM)

ORCID:

0000-0002-3395-9205

Як цитувати статтю

Колесник В. А. Процесуальні аспекти участі суб'єктів владних повноважень у публічно-правових спорах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.122

Kolesnyk, V. (2020), “Procedural aspects of participation of authorities in public-legal disputes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.