EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
К. М. Наумчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.134

УДК: 351.88

К. М. Наумчук

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан розвитку державної антикорупційної політики. В процесі дослідження було визначено чинники, які мають прямий вплив на стан розвитку всієї України, а також на окремі її сфери. Дослідження присвячені становленню та розвитку корупції як основному надбанню нації, що вимагає значних часових та матеріальних втрат. Історичні особливості розвитку корупції в Україні дозволяють зрозуміти, що явище корупції не може існувати на порожньому місці, отримання статусу незалежної держави сприяло зародженню перших корупційних проявів. Прийнявши до уваги всі сучасні умови, які склались у середині нашої країни, усвідомлюємо необхідність та важливість формування, розробки та реалізації державної антикорупційної політики. Першочерговим завданням є дослідження та розробка дієвих механізмів боротьби з корупцією на рівні держави, з врахуванням аналізу результатів боротьби з корупцією в сусідніх країнах та пошук можливостей їх застосування в нашій державі. З незначних зловживань корупція переросла у загальнонаціональну проблему, яка докорінно змінила процеси функціонування економічної, політичної та соціальної сфери. Події, які відбуваються на території України протягом останніх років свідчать, що нове антикорупційне законодавство приймалось з врахуванням натиску громадського суспільства на органи державної влади, без усвідомлення його реальної необхідності.

Ключові слова: корупція; боротьба з корупцією; антикорупційна політика; держава; нація; зловживання.

Література

1. Підбережник Н. Антикорупційна політика в країнах західної Європи: досвід для України Збірник наукових праць. — 2013. — Вип. 37 "Eфективність державного управління" http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efdu_2013_37_18.pdf
2. Борисов В., Кальман О. Громадянське суспільство та питання подолання корупції. Вісник Академії правових наук України. Право. Харків, 2005. Вип. 2 (41). С. 168—173.
3. Збірник наукових праць Національної академії СБ України. 2014. № 52. С. 99—106.
4. Індекс сприйняття корупції. Електронний ресурс, режим доступу: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
5. Клочков В. Суть та заходи боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава.
6. Лашкет С. Протидія корупції в Україні: сучасний стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Національної академії СБ України. 2014. № 52. С. 99—106.
7. Молдован Е.С., http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10mesmia.pdf
8. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Київ: Відомості Верховної Ради України, 2014. № 49. Ст. 2056.
9. Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід / Т.В. Ільєнок // Юридична наука. — 2013. — № 2. — С. 71—77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_2_11
10. Франчук В.І. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: монографія /Франчук В.І., Коміссарчук Ю.А., Прокопенко В.Ю. та ін.; кер. авт. кол. І.О. Ревак. — Л.: ЛьвДУВС, 2011. — 220 с.
11. Хмара О., Волошина А. Антикорупційна політика в Україні: доповідь від платформи громадянського суспільства. URL: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/csp-ua-anticorruptionreport_ukr.pdf

К. Naumchuk

PECULIARITIES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE ANTI-CORRUPTION POLICY

Summary

The article deals with the current state of development of the state anti-corruption policy. The study identified factors that have a direct impact on the state of development of the whole of Ukraine, as well as its individual spheres, since in the process of functioning of all components of the phenomenon of corruption is inevitable, since corruption has always been present where the state exists. The research focuses on the emergence and development of corruption as a major asset of the nation, which requires considerable time and material losses. The historical features of the development of corruption in Ukraine make it clear that the phenomenon of corruption cannot exist on an empty place, obtaining the status of an independent state — contributed to the emergence of the first corruption manifestations.
Taking into account all the current conditions in the middle of our country, we are aware of the necessity and importance of forming, developing and implementing the state anti-corruption policy. The primary task is to research and develop effective mechanisms for combating corruption at the state level, taking into account the analysis of the results of the fight against corruption in the neighboring countries and looking for opportunities for their application in our country. From minor abuse, corruption has grown into a nationwide problem that has fundamentally changed the functioning of the economic, political and social spheres.
The events that have been taking place on the territory of Ukraine over the last years show that the new anti-corruption legislation was adopted taking into account the pressure of civil society on the state authorities, without realizing its real necessity. In creating a state anti-corruption policy, in most cases, they use approaches that combine preventive and universal methods. Due to the combination, sufficient legislative preconditions are created for an effective state mechanism of formation and implementation of the state anti-corruption fight, which makes the research topic relevant.

Keywords: сorruption; anti-corruption; anti-corruption policy; state; nation; abuse.

References

1. Pidberezhnyk, N. (2013), "Anti-corruption policy in Western Europe: experience for Ukraine", Efektyvnist' derzhavnogo upravlinnja, vol. 37, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efdu_2013_37_18.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
2. Borysov, V. and Kal'man, O. (2005), "Civil society and the issue of combating corruption", Visnyk Akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny. Pravo. Harkiv, vol. 2 (41), pp. 168—173.
3. Lasket S. (2014), "Anti-corruption in Ukraine: current status, problematic issues and their solutions", Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'noi' akademii' SB Ukrai'ny, vol. 52, pp. 99—106.
4. Transparency International Ukraine (2019), "Corruption Perceptions Index — 2018", available at: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/ (Accessed 15 Feb 2020).
5. Klochkov, V. (2005), "The essence and measures to combat corruption", Prokuratura. Ljudyna. Derzhava, vol. 7, pp. 88—94.
6. Lashket, S. (2014), "Combating Corruption in Ukraine: Current Status, Issues, and Solutions", Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'noi' akademii' SB Ukrai'ny, vol. 52, pp. 99—106.
7. Moldovan, E.S. (2010), "Areas of Prevention and Counteraction of Corruption in the Civil Service: Moral and Ideological Aspects", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10mesmia.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, vol. 49.
9. Il'jenok, T.V. (2013). "Fighting Corruption: An International Experience", Jurydychna nauka, vol. 2, pp. 71—77, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_2_11 (Accessed 01 Feb 2020).
10. Franchuk, V.I. Komissarchuk, Ju.A. and Prokopenko, V.Ju. (2011), Koruptsiia: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia [Corruption: Theoretical and methodological foundations of the study], L'vDUVS, L'viv, Ukraine.
11. Hmara, O. and Voloshyna, A. (2016), "Anticorruption Policy in Ukraine: A Report from the Civil Society Platform", available at: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/csp-ua-anticorruptionreport_ukr.pdf (Accessed 15 Feb 2020).

№ 4 2020, стор. 134 - 138

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 372

Відомості про авторів

К. М. Наумчук

аспірант, Державний університет "Житомирська політехніка"

К. Naumchuk

postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-4195-5124

Як цитувати статтю

Наумчук К. М. Особливості формування та реалізації державної антикорупційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 134–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.134

Naumchuk, К. (2020), “Peculiarities of formation and implementation of state anti-corruption policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 134–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.134

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.