EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ: ПРОБЛЕМИ МАКРО- І МІКРОРІВНЯ
О. В. Батрак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.47

УДК: 336.67

О. В. Батрак

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ: ПРОБЛЕМИ МАКРО- І МІКРОРІВНЯ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти діагностики фінансової результативності підприємств з виробництва одягу на макро- і мікрорівні. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, публічна фінансова звітність підприємств швейної галузі за десятирічний період. Під час проведення дослідження використано методи аналізу і синтезу, табличного та графічного відображення даних.
Метою статті є багаторівнева діагностика фінансової результативності швейної промисловості України за даними суб'єктів господарювання і статистичними спостереженнями на рівні національної економіки.
У статті виявлено причинно-наслідкові зв'язки між станом і динамікою фінансових результатів підприємств з виробництва одягу, окрім хутряного, на макро- і мікроекономічному рівні. Встановлено, що у результаті структурних змін змінилися підгалузі — лідери внеску у формування сукупного фінансового результату: якщо на початок аналізованого періоду це було виробництво іншого одягу, то на кінець — виробництво робочого одягу.
Вибірка підприємств з виробництва одягу на мікрорівні у кількості 20 суб'єктів господарювання репрезентативно представляє обрану підгалузь швейної промисловості, як за кодами видів економічної діяльності (виробництво робочого, іншого верхнього, спіднього одягу), так і в територіальному розрізі (половина регіонів України). Представлена вибірка підприємств концентровано виражає стан фінансової кризи в галузі, оскільки протягом десятирічного періоду вона має сукупні кумулятивні збитки і від'ємні фінансові результати за підсумками шести років.
Індивідуальна оцінка підприємств мікрорівня дозволяє зробити позитивний прогноз для тих суб'єктів господарювання, які мають додатні кумулятивні фінансові результати і тенденцію до їх покращення. Негативний прогноз слід поширити на підприємства, які мають кумулятивні збитки, накопичені протягом більше, ніж п'ятирічного періоду, з тенденцією до стабілізації або погіршення фінансових результатів. Втрата вартості є неприйнятною для раціональних власників і потребує запровадження концепції антикризового управління підприємствами швейної промисловості.

Ключові слова: діагностика; фінансова результативність; підприємства; виробництво одягу; макро-; мікрорівень.

Література

1. Усенко О. Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної, легкої промисловості). Міжнародна економічна політика. 2007. Вип. 7. С. 84—129.
2. Чубар М.М. Формування стратегії вітчизняного швейного підприємства-експортера в поточних економічно-правових умовах. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 3. С. 160—167.
3. Чубар М.М. Ринок європейського економічного простору як найбільш пріоритетний для експортної діяльності вітчизняних підприємств-виробників одягу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 5 (1). С. 58—62.
4. Бродюк І.В. Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_24
5. Гончаренко І. Діагностика фінансового стану підприємств легкої промисловості як складової фінансового та конкурентного потенціалу. Економічний аналіз. 2013. Т. 12 (3). С. 80—84.
6. Кравченко Н. Б., Мільченко А. А. Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 1—2. С. 106—111.
7. Волошенко О.О. Прогнозування результатів реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. С. 140—145.
8. Левкулич В.В. Формування витрат, пов'язаних з забезпеченням та покращенням якості продукції на швейних підприємствах. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9 (2). С. 258—265.
9. Драбаніч А.В. Процес оптимізації витрат швейного виробництва на забезпечення планового рівня споживчої якості. Економіка і управління. 2012. № 4. С. 120—126.
10. Бєляєва Н.С. Сумісна оптимізація виробничої програми та витрат на виробництво продукції підприємствами швейної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 2 (1). С. 56—59.
11. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата доступу 01.02.2020).

О. Batrak

DIAGNOSTICS OF FINANCIAL EFFICIENCY OF CLOTHING PRODUCTION ENTERPRISES: UNITY OF MACRO AND MICRO LEVEL

Summary

The subject of the research is theoretical foundations, methodological bases and practical aspects of diagnostics of financial performance of clothing manufacturing enterprises at the macro and micro levels. Methodological and informational basis of the work are scientific works, materials of periodicals, Internet resources, public financial statements of the enterprises of the garment industry for a ten-year period. The study used methods of analysis and synthesis, tabular and graphical display of data. The purpose of the article is a multilevel diagnostic of the financial performance of the garment industry of Ukraine according to the data of economic entities and statistical observations at the level of the national economy.
The purpose of the article is a multilevel diagnostic of the financial performance of the garment industry of Ukraine according to the data of economic entities and statistical observations at the level of the national economy.
The article identifies cause and effect relationships between the state and dynamics of financial performance of clothing manufacturing companies, except for fur, at the macro and microeconomic levels. It is established that as a result of structural changes the sub-sectors — leaders of contribution to the formation of the cumulative financial result have changed: if at the beginning of the analyzed period it was the production of other clothes, then at the end — the production of working clothes.
The sample of micro-level apparel enterprises in the number of 20 economic entities represents the selected sub-sector of the garment industry, both by economic activity codes (production of workwear, other outerwear, underwear) and by territorial section (half of Ukraine's regions). The sample of enterprises is a concentrated expression of the state of the financial crisis in the industry, because over the 10-year period it has cumulative losses and negative financial results for six years.
Individual assessment of micro-level enterprises makes a positive outlook for those entities that have positive cumulative financial results and tend to improve. The negative outlook should be extended to enterprises that have cumulative losses accumulated over more than five years, with a tendency to stabilize or deteriorate their financial results. The loss of value is unacceptable to rational owners and requires the introduction of a crisis management concept for the garment industry.

Keywords: diagnostics; financial efficiency; enterprises; clothing production; macro; microlevel.

References

1. Usenko, O. (2007), "Evaluation of the results of the FTA between Ukraine and the EU for the manufacturing industries (mechanical engineering, chemical, light industry)", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 7, pp. 84—129.
2. Chubar, M. M. (2014), "Formation of the strategy of domestic garment exporting enterprise on the conveyor of economic and legal conditions", Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 160—167.
3. Chubar, M. M. (2014), "The market of the European Economic Area as the most priority for export activities of domestic garment manufacturing companies", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5 (1), pp. 58—62.
4. Brodiuk, I. V. (2015), "Integration of garment enterprises of Ukraine into the European economic space", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_24 (Accessed 1 February 2020).
5. Honcharenko, I. (2013), "Diagnosis of financial status of light industry enterprises as a component of financial and competitive potential", Ekonomichnyi analiz, vol. 12 (3), pp. 80—84.
6. Kravchenko, N. B. and Milchenko, A. A. (2014), "Solving the problem of financing the process of greening garment production", Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, vol. 1—2, pp. 106—111.
7. Voloshenko, O. O. (2015), "Forecasting the results of the implementation of the strategy of environmentally oriented development of light industry enterprises", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4, pp. 140—145.
8. Levkulych, V. V. (2012), "Formation of costs associated with providing and improving the quality of products at garment enterprises", Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy, vol. 9 (2), pp. 258—265.
9. Drabanich, A. V. (2012), "The process of optimizing the cost of garment production to ensure the planned level of consumer quality", Ekonomika i upravlinnia, vol. 4, pp. 120—126.
10. Bieliaieva, N. S. (2014), "Joint optimization of the production program and the cost of production of products by the garment industry", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 2(1), pp. 56—59.
11. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 1 February 2020).

№ 5-6 2020, стор. 47 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 198

Відомості про авторів

О. В. Батрак

асистент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. Batrak

Assistant of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0003-1386-4169

Як цитувати статтю

Батрак О. В. Діагностика фінансової результативності підприємств з виробництва одягу: проблеми макро- і мікрорівня. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.47

Batrak, О. (2020), “Diagnostics of financial efficiency of clothing production enterprises: unity of macro and micro level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.