EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. Л. Зікій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.59

УДК: 338.486.2:005.591.4

Н. Л. Зікій

ПЕРЕДУМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано діяльність туристичних підприємств, їх динаміку, визначено основні причини скорочення кількості суб'єктів господарювання. Розглянуто основні фактори, які перешкоджають ефективному функціонуванню туристичних підприємств і виявлено, що найвпливовішими гальмівними факторами виявилися: недостатній попит, фінансові обмеження та нестача робочої сили. Досліджено сайти 64 туристичних операторів та 101 туристичного агентства, проаналізовано їх наявність, функціональність, актуальність розміщеної інформації, відповідність сучасним умовам та вимогам. У результаті цього виявлено, що керівники туроператорів досить велику увагу приділяють електронному простору, а керівники турагентств — навпаки: 15.8% досліджених підприємств не мають власних сайтів, а в 16.8% — актуальність сайту втрачена. Досліджено, якими соціальними мережами користуються в своїй діяльності туристичні оператори та туристичні агентства. Виявлено, що найпоширенішою із досліджених соціальних мереж є Facebook. На основі даних звітів "Про туристичну діяльність" за 2014—2018 роки по основним показникам діяльності на прикладі 6 туроператорів за допомогою методу економіко-математичного моделювання, а саме кореляційно-регресійного аналізу, визначено результативну та факторні величини. В якості результативної виділено доход від надання туристичних послуг, а факторними величинами визначено кількість обслугованих туристів, обсяг операційних витрат та середньооблікова кількість штатних працівників. Встановлено конкретний вплив кожного фактору на діяльність підприємств, а також характер зв'язку між результативною та факторними ознаками та здійснено вимір тісноти зв'язку між ними. Визначено, що найвпливовішими факторами на формування обсягу доходу є кількість обслугованих туристів та середньооблікова кількість працівників. Побудовано економіко-математичні моделі, які характеризуються високим рівнем статистичної достовірності. Тому такі моделі мають практичне значення для підприємств туристичного бізнесу щодо вирішення гострих питань у розвитку та прогнозуванні їхньої діяльності.

Ключові слова: туристичні оператори; туристичні агентства; фактори; кореляційно-регресійний аналіз; економіко-математичні моделі.

Література

1. Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2019-%D0%BF
2. Бурнашов І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183853;jsessionid=CBACCE6697D400A116E060E
3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 224 с.
4. Кальченко О.М. Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: Економіка. — 2013. — Вип. 3. — С. 94—101.
5. Мельниченко С. Туристичні підприємства: виклики реальності / С.В. Мельниченко, Н.Л. Зікій // Вісник КНТЕУ. 2019. № 3 (125). С. 70—84.
6. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму: моногр. / Г.І. Михайліченко. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 608 с.
7. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: моногр. / Т.І. Ткаченко. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 537 с.
8. Цьохла С.Ю. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". — 2009. — Т. 22 (61), № 2. — С. 373—380.
9. Шаповал В., Герасименко Т. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу. URL: http://ev.nmu.org.ua/docs/2016/3/EV20163_079-086.pdf
10. Офіційний сайт Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/opd_ek/posl/posl_15_18.xlsx
11. Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publtur_u.htm
12.Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm
13. Офіційний сайт ТОВ "Анімар Україна". URL: http://www.animar.com.ua/
14. Офіційний сайт ТОВ "Mouzenidis Travel". URL: https://www.mouzenidis.com/uk-ua/
15. Офіційний сайт ПП "Любосвіт". URL: https://lyubosvit.com.ua/
16. Офіційний сайт ТОВ "Adria Hit". URL: http://www.adriahit.com/
17. Офіційний сайт ТОВ "Арістея". URL: https://aristeya.com.ua/
18. Офіційний сайт ТОВ "Дрім Тревел". URL: https://dreamtravel.ua

N. Zikiy

GROUNDS FOR THE RESTRUCTURING OF TOURISM ENTERPRISES

Summary

The article analyzes the activity of tourism enterprises, their dynamics, identifies the main reasons for the reduction in the number of economic entities. The main factors are considered that obstruct for the effective functioning of tourism enterprises. It`s found that the most influential inhibiting factors were: insufficient demand, financial constraints and shortage of labor. The sites of 64 travel operators and 101 travel agencies were investigated, their availability, functionality, relevance of information posted, compliance with current conditions and requirements were analyzed. As a result, it was found that tour operators pay a lot of attention to the electronic space, and travel agency managers — on the contrary: 15.8% of the surveyed enterprises do not have their own sites, and the sites of 16.8% enterprises become out of date. It is investigated what kind of social networks travel operators and travel agencies use in their activities. It has been found that Facebook is the most common of the explored social networks. Based on the data of the tourist activity reports for the years 2014—2018 on the main indicators of activity on the example of 6 touroperators using the method of economic and mathematical modeling, namely correlation-regression analysis, determined the effective and factor values. The effective value was income from the provision of tourist services, and the factor values were determined the number of served tourists served, the amount of operating expenses and the average number of full-time employees. It was established the specific influence of each factor on the activity of the enterprises and the nature of the relationship between the effective and factor values and it was measured the close relationship between them. It is determined that the most influential factors in the formation of the volume of income are the number of served tourists and the average number of employees. Economic and mathematical models are constructed, which are characterized by high level of statistical reliability. Therefore, these models are of practical importance for tourism businesses to address pressing issues in the development and forecasting of their activities.

Keywords: tourist operators; travel agencies; factors; correlation-regression analysis; economic-mathematical models.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "On amendments to the License conditions for conducting tour operator activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2019-%D0%BF (Accessed 10 February 2020).
2. Burnashov, I. (2013), "Problems and prospects of tourism development in Ukraine at the present stage", available at: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183853;jsessionid=CBACCE6697D400A116E060E (Accessed 20 January 2020).
3. Diadechko, L.P. (2007), Ekonomika turystychnoho biznesu [Economy of tourism business], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine
4. Kal'chenko, O.M. (2013), "Assessment of factorsinfluence for development enterprises of tourist sphere", Naukovyj visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia, Seriia 1: Ekonomika, vol. 3, pp. 94—101.
5. Mel'nychenko, S.V. and Zikii, N.L. (2019), " Tourism enterprises of Ukraine: challenges of reality", Visnyk KNTEU, vol. 3 (125), pp. 70—84
6. Mykhajlichenko, H.I. (2012), Innovatsijnyj rozvytok turyzmu: monohr. [Innovative tourism development: monograph], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
7. Tkachenko, T. I. (2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohr. [ Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: monograph], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
8. Ts'okhla, S.Yu. (2009), Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonal'noho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho. Seryia "Ekonomyka y upravlenye". vol. 22 (61), no. 2 pp. 373—380
9. Shapoval, V. and Herasymenko T. (2016), "Factors and principles of increasing efficiency of tourism complex companies", Ekonomichnyj visnyk, [Online], vol. 3, available at: http://ev.nmu.org.ua/docs/2016/3/EV20163_079-086.pdf (Accessed 20 February 2020).
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Expectations of service companies on prospects of development of their business activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/opd_ek/posl/posl_15_18.xlsx (Accessed 20 January 2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Tourism", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publtur_u.htm (Accessed 20 January 2020).
12. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Statistical Bulletin "Tourism in Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm (Accessed 20 January 2020).
13. Animar Ukraina (2020), available at: http://www.animar.com.ua/ (Accessed 25 February 2020).
14. Mouzenidis Travel (2020), available at: https://www.mouzenidis.com/uk-ua/ (Accessed 25 February 2020).
15. Liubosvit (2020), available at: https://lyubosvit.com.ua/ (Accessed 25 February 2020).
16. Adria Hit (2020), available at: http://www.adriahit.com/ (Accessed 25 February 2020).
17. Aristeia (2020), available at: https://aristeya.com.ua/ (Accessed 25 February 2020).
18. Drim Trevel (2020), available at: https://dreamtravel.ua/ (Accessed 25 February 2020).

№ 5-6 2020, стор. 59 - 65

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 215

Відомості про авторів

Н. Л. Зікій

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет

N. Zikiy

postgraduate student of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-9781-7479

Як цитувати статтю

Зікій Н. Л. Передумови реструктуризації туристичних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.59

Zikiy, N. (2020), “Grounds for the restructuring of tourism enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.