EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ ЗА РАХУНОК АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ
С. Г. Ханін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.72

УДК: 330.34:332.142

С. Г. Ханін

ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ ЗА РАХУНОК АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ

Анотація

У статті досліджуються сучасні теорії модернізації продуктивних сил регіонів за рахунок активізації та використання екзогенних факторів. З'ясовано, що у сучасних дослідженнях акцентується увага саме на дослідженні продуктивних сил регіонів, оскільки сучасні теорії розвитку продуктивних сил і регіональної економіки доводять, що сталий розвиток країн базується саме на регіональному аспекті. Значення регіонів для досягнення цілей сталого розвитку набуває актуальності оскільки регіони спроможні більш ефективно використовувати свої переваги, що базуються на використанні ендогенних ресурсів та активізації внутрішнього потенціалу. Обгрунтовано, що модернізація продуктивних сил регіонів базується на розвитку людського потенціалу та інноваційному розвитку засобів виробництва. Проведене дослідження сучасних теорій модернізації продуктивних сил регіонів дає можливість зазначити, що прихильники різних наукових течій акцентують увагу на модернізації розвитку продуктивних сил регіонів. Водночас регіони визначаються рушійною силою розвитку країн, що стають вагомими акторами на світовому ринку в сучасних умовах глобалізаційних викликів. У результаті дослідження з'ясовано, що ендогенними чинниками модернізації економіки регіонів можуть виступати: малі та середні підприємства; інноваційна діяльність та інформаційні ресурси; щільністю взаємозв'язку між інституціями; система суспільних цінностей, які представляється як частина об'єктивної реальності; регіональні кластери; гнучкість локалізованих виробничих систем; методи організації промислового виробництва; трудові відносини та зміни в оплати праці; створення висококонкурентних анклавів тощо.

Ключові слова: модернізація; продуктивні сили регіонів; ендогенні чинники; розвиток; теорія; концепція; економіка регіонів.

Література

1. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе. Логос. 2003. № 6 (40). С. 67—116.
2. Тоффлер Э. Третья волна. науч. ред., авт. предисл. П. С. Гуревич. Москва, АСТ, 2010. 784 с.
3. Тульчинська С.О., Кириченко С.О., Тульчинський Р.В. Детермінанти розвитку соціальної інфраструктури регіонів в умовах становлення нового регіоналізму. Київ, 2018. 198 с.
4. Тульчинський Р.В. Державно-приватне партнерство як детермінанта становлення нового регіоналізму в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2017 (дата звернення 20.04.2019 р.).
5. Тульчинський Р.В. Загрози розвитку регіональних господарських систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=8&y=2017 (дата звернення 22.03.2018 р.).
6. Amin A., Thrift N. Living in the global. Globalization, institutions, and regional development in Europe. Oxford, 1995. Р. 1—19.
7. Hettne B., Soderbaum F., Stalgren P. EU as global actor in the South. Swedish Institute for European policy studies. 2008. № 8. URL: http://theorytalks.fileave.com/EU%20as%20global%20actor.pdf (дата звернення 06.11.2018).
8. Keating M., The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change (Edward Elgar, 1998), Р. 242.
9. McCombie J., Pugno M., Soro B. (2002). Productivity growth and economic performance: essays on Verdoorn's Law. Houndmills: Palgrave. 296 p.
10. Sabel F. Charles, Zeitlin Jonathan, World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization Cambridge: Cambridge University Press, 2002, "Studies in Modern Capitalism", p. 524.
11. Setterfield М. A. A model of Kaldorian traverse: cumulative causation, structural change and evolutionary hysteresis. Edward Elgar Publishing. 2002, 233 p.
12. Storper M. The regional world: territorial development in a global economy. New York, Guilford Press, 1997. 326 p.
13. Storper M. The resurgence of regional economies, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies. European urban and regional studies. 1995, v. 2. Р. 191—221.

S. Hanin

THEORIES OF MODERNIZATION OF THE PRODUCTIVE FORCES OF THE REGIONS BY ACTIVATING THE INVOLVEMENT OF EXOGENOUS FACTORS

Summary

The article explores current theories of modernization of productive forces of regions at the expense of activation and use of exogenous factors. It is found that the current research focuses specifically on the study of productive forces of the regions, since modern theories of the development of productive forces and the regional economy prove that the sustainable development of countries is based on the regional aspect. The importance of regions for achieving the Sustainable Development Goals is becoming more relevant as regions are able to make more effective use of their benefits based on the use of endogenous resources and the enhancement of internal potential. The policy of European countries is aimed at providing an institutional environment that promotes the development of the regions, unites the efforts and interests of all subjects of regional economic systems. It is substantiated that the modernization of the productive forces of the regions is based on the development of human potential and innovative development of the means of production. But, today, the modernization of productive forces cannot happen only because of this, but also requires the development of consistent strategic measures aimed at activating endogenous factors of the regions, organizational measures to introduce more advanced methods of production organization, innovation and technological re-equipment of production in accordance with current trends and opportunities, retraining personnel, improving her skills. In combination, these factors are capable of providing a synergistic effect and driving the modernization change of the productive forces of the regions. The conducted research of the modern theories of modernization of productive forces of regions gives the opportunity to point out that supporters of different scientific trends focus on modernization of development of productive forces of regions. At the same time, regions are determined by the driving force for the development of countries that are becoming important players in the world market in the current conditions of globalization challenges. The study found that endogenous factors for the modernization of the regional economy may be: small and medium-sized enterprises; innovation and information resources; the density of interconnections between institutions; a system of social values that is presented as part of objective reality; regional clusters; flexibility of localized production systems; methods of organization of industrial production; labor relations and changes in remuneration; creating highly competitive enclaves and more.

Keywords: modernization; productive forces of regions; endogenous factors; development; theory; concept; economy of regions.

References

1. Kiting, M. (2003), "New Regionalism in Western Europe", Logos, vol. 6, no. 40, pp. 67—116.
2. Toffler, Je. (2010), Tret'ja volna [The third wave], AST, Moskva, Russia.
3. Tul'chyns'ka, S.O. Kyrychenko, S.O. and Tul'chyns'kyj, R.V. (2018), Determinanty rozvytku sotsial'noi infrastruktury rehioniv v umovakh stanovlennia novoho rehionalizmu [Determinants of development of social infrastructure of regions in the conditions of formation of new regionalism], Kyiv, Ukraine.
4. Tul'chyns'kyj, R.V. (2017), "Public-private partnership as a determinant of the emergence of new regionalism in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2017 (Accessed 20 April 2019).
5. Tul'chyns'kyj, R.V. (2017), "Threats of development of regional economic systems in the conditions of formation of new regionalism in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=8&y=2017. (Accessed 22 March 2018).
6. Amin, A. and Thrift, N. (1995), "Living in the global. Globalization, institutions, and regional development in Europe", Oxford, pp. 1—19.
7. Hettne, B., Soderbaum, F. and Stalgren, P. (2008), "EU as global actor in the South. Swedish Institute for European policy studies", vol. 8, available at: http://theorytalks.fileave.com/EU%20as%20global%20actor.pdf (Accessed 6 November 2018).
8. Keating, M. (1998), The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change, Edward Elgar, New York, USA.
9. McCombie, J. Pugno, M. and Soro, B. (2002), Productivity growth and economic performance: essays on Verdoorn's Law. Houndmills, Palgrave.
10. Sabel, F.C. and Zeitlin, J. (2002), World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
11. Setterfield, М. (2002), A model of Kaldorian traverse: cumulative causation, structural change and evolutionary hysteresis. Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK.
12. Storper, M. (1997), The regional world: territorial development in a global economy. Guilford Press, New York, USA.
13. Storper, M. (1995), "The resurgence of regional economies, ten years later: the regionas a nexus of untraded interdependencies", European urban and regional studies, vol. 2, pp. 191—221.

№ 5-6 2020, стор. 72 - 75

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 246

Відомості про авторів

С. Г. Ханін

викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

S. Hanin

Lecturer in the Department of Management and AdministrationInternational Scientific and Technical University named after Academician Yuriy Bugai

ORCID:

0000-0003-1520-9504

Як цитувати статтю

Ханін С. Г. Теорії модернізації продуктивних сил регіонів за рахунок активізації використання екзогенних факторів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 72–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.72

Hanin, S. (2020), “Theories of modernization of the productive forces of the regions by activating the involvement of exogenous factors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 72–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.