EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМОГЕНЕЗ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПСИХОГЕННОМУ ВИМІРІ
О. О. Акімов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.81

УДК: 351

О. О. Акімов

СИСТЕМОГЕНЕЗ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПСИХОГЕННОМУ ВИМІРІ

Анотація

У статті здійснено дослідження системогенезу особистісних компетентностей у психогенному вимірі, оскільки на сьогодні стає актуальним та значущим питання розвитку особистісних компетентностей, у тому числі індивідуальної та групової стійкості в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх психогенних факторів, які перешкоджають ефективному здійсненню державно-управлінської діяльності. Проаналізовано теоретичні та інституційні передумови застосування системогенезу особистісних компетентностей у психогенному вимірі до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників.
Визначено, що системогенезно особистісні компетентності в державно-управлінської діяльності доцільно застосовувати комплексно, як у контексті здійснення державно-управлінської діяльності, так і до її складових елементів. Передумовами до дослідження особистісних компетентностей у психогенному вимірі як підходу розвитку, еволюції основних складових її елементів визначено дослідження таких елементів: державно-службова діяльність (професійна діяльність державних службовців), державно-інституційна діяльність (діяльність органів державної влади). Щодо напрямку дослідження державно-службової діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування особистісних компетентностей до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; особистісні компетентності; психогенний вимір; тенденції розвитку; системогенез; публічне управління; державне управління; державна служба.

Література

1. Словник системного аналізу проблем державного управління. — Київ: вид-во НАДУ при Президентові України, 2006. — С. 71 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_ vydanniy/f4a14404-2b5a-4031-968c-c95c5a50b4c5.pdf.
2. Розпад СРСР. Офіційний сайт
3. Ницше Ф. К генеалогии морали. (1887). Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль. 1990. 407 — 524.
4. Руссо Ж.-Ж. Пед. соч. М.: Т. 1. 27.
5. Гоббс Т. Левиафан. Соченгение. 1965. М.: Т.2.
6. Фрейд А. (1993). Психология "Я" и защитные механизмы. Инфра-М.]. Фрейд З. (1998). Вступ до психоаналізу. К.: Основи, С. 709.
7. Лоренц К. Агрессия. М.: Прогресс.1994. 276.
8. Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъективных отношений. М.: Политиздат. 1988. 335.
9. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб. В 2-х томах. 2003. 432.
10. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб. В 2-х томах. 2002. С. 480.
11. Четвертаков С.А. Иерархия потребностей по Маслоу — общая теория мотивации для социологии. Электронный ресурс .
12. John Dollard, J.W. Doob, N.E. Miller, O.H. Mower, R.R. Sears (1939)."Frustrationand Aggression". Yale University Press.
13. Берковиц Л. (2001). Агресія. К.
14. Сафронов А.Г. Мы атакуем — нас атакуют. Теория и практика психологического айкидо. Електронний ресурс.
15. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. М.: 1976. Т. 4. 153.
16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности СПб.: Питер, 2009, 3-е издание. 608.
17. Молчанова Ю. (2004). Теоретичні основи впровадження психолого-управлінського консультування в державних установах та організаціях. Вісн. НАДУ. № 4. 60 — 67.
18. Луговий В., Князєв В., Куценко В., Литвинов Г. (2001). Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки і підготовки кадрів державного управління в Україні. Вісн. УАДУ. № 4.
19. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник. 1999.944.
20. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 181—188.
21. Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 23. — С. 133—138.
22. Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. С. 68—74.
23. Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. 2019. — № 5. — С. 104—109.
24. Кринична І.П. Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції / І.П. Кринична, О.О. Акімов // Публічна служба: системна парадигма: кол. моногр. / К.О. Ващенко, С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська, Н.Г. Сорокіна [та ін.]; за заг. ред. С.М. Серьогіна. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. — С. 132—143.
25. Акімов О.О. Системогенез професійної діяльності державних службовців / О. О. Акімов // Теорія та практика публічної служби: матеріали наук.-практ. конф., 21 грудня 2018 р., Дніпро / За заг. ред. С.М. Серьогіна. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. — С. 5—7.
26. Акімов О.О. Концепт системогинезу діяльності державних службовців в контексті управління соціальним і гуманітарним розвитком / О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 листопада 2018 р.) / За заг. ред. О.Б. Кірєєвої. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. — С. 14—17.
27. Акімов О.О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2018. — Вип. 2 (20). — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html.
28. Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О.О. Акімов // Публічне урядування. — 2016. — № 1. — С. 189—199.
29. Акімов О.О. Основні принципи державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. — URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571 (дата звернення: 26.02.2020).
30. Акімов О.О. Функціонально-компетенційна складова державно-управлінської діяльності: зміст та джерела наповнення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. — URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1574 (дата звернення: 26.02.2020).

O. Akimov

SYSTEMOGENESIS OF PERSONAL COMPETENCES IN PSYCHOGENIC MEASUREMENT

Summary

The article studies the systemogenesis of personal competencies in a psychogenic dimension, since today the development of personal competencies, including individual and group sustainability under the influence of external and internal psychogenic factors that impede the effective implementation of public administration, is becoming relevant and relevant. The theoretical and institutional prerequisites for the application of the systemogenesis of personal competencies in the psychogenic dimension in public administration are analyzed, in terms of identifying formative factors.
It has been determined that it is advisable to apply systemically-genetically personal competencies in public administration in a comprehensive manner, both in the context of public administration and in its constituent elements. The prerequisites for the study of personal competencies in the psychogenic dimension as an approach to development, the evolution of its main components are studies of such elements as public service activities (professional activities of public servants), state and institutional activities (activities of public authorities). Regarding the direction of the study of public service activities, we proposed to disclose in general the professionalization of public service, the professional competence of public servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. Thus, the systematization of public administration should be considered in the context of such formative factors as: legal factors; functional factors; organizational factors; institutional factors; Competency factors; motivational factors; psychological factors. The problematic issues of the formation of personal competencies in the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Keywords: public administration; personal competencies; psychogenic dimension; development trends; systemogenesis; public administration; public administration; public service.

References

1. NADU under the President of Ukraine (2006), "A glossary of a systemic problem concerning management", [Online], available at: http://academy.gov.ua/ NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/f4a14404-b5a-4031-968c-c95c5a50b4c5.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
2. znaimo.com.ua (2020), "The collapse of the USSR", available at: http://znaimo.com.ua (Accessed 25 Feb 2020).
3. Nytsshe F. (1990), K henealohyy moraly. (1887). Nytsshe F. Sochynenyia v 2 t. [To the genealogy of morality. (1887). Nietzsche F. Works in 2 volume], Mysl', Moscow, Russia.
4. Russo, Zh.-Zh.(1960), Ped.soch. [Pedagogical works], Moscow, Russia.
5. Hobbs, T. (1965), Levyafan [Leviathan], Moscow, Russia.
6. Frejd, A. (1993), Psykholohyia "Ya" y zaschytnye mekhanyzmy [Psychology "I" and defense mechanisms], Ynfra-M, Moscow, Russia.
7. Lorents, K. (1994), Ahressyia [Aggression], Prohress, Moscow, Russia.
8. Kahan, M.S. (1988), Myr obschenyia. Problema mezhsub'ektyvnykh otnoshenyj [The world of communication. The problem of intersubjective relations], Polytyzdat, Moscow, Russia.
9. Maslou, A. (2003), Dal'nye predely chelovecheskoj psykhyky [The far reaches of the human psyche], St.Petersburg, Russia.
10. Maslou, A. (2002), Motyvatsyia y lychnost' [Motivation and personality], St.Petersburg, Russia.
11. Chetvertakov, S.A. (2018), "Maslow's hierarchy of needs — a general theory of motivation for sociology", available at: http://sergeychet.narod.ru/motiv.html (Accessed 25 Feb 2020).
12. Dollard, J. Doob, J.W. Miller, N.E. Mower, O.H. and Sears. R.R. (1939), Frustrationand Aggression, Yale University Press, New Haven, USA.
13. Berkovyts, L. (2001), Ahresiia [Aggression], Kyiv, Ukraine.
14. Safronov, A.H. (2008), "We attack - they attack us. Theory and practice of psychological aikido", available at: http://www.psychology-online.net/articles/doc-930.html (Accessed 25 Feb 2020).
15. Arystotel'. (1976), Sochynenyia [Works], Moscow, Russia.
16. Kh'ell, L. and Zyhler, D. (2009), Teoryy lychnosty [Theories of personality], Pyter, St.Petersburg, Russia.
17. Molchanova, Yu. (2004), "Theoretical bases of introduction of psychological-managerial consulting in state institutions and organizations", Visn. NADU, vol. 4, pp. 60—67.
18. Luhovyj, V. Kniaziev, V. Kutsenko, V. and Lytvynov, H. (2001), "Problems and priorities for improving the selection, placement and training of public administration in Ukraine", Visn. UADU, vol. 4.
19. Ozhehov, S.Y. and Shvedova, N.Yu. (1999), Tolkovyj slovar' russkoho iazyka [Explanatory dictionary of the Russian language], Azbukovnyk, Moscow, Russia.
20. Akimov, O.O. (2014), "Psychological aspects of corruption in public administration", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181-188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 19 Jan 2020).
21. Akimov, O. (2018), "The concept of the system genesis of the professional activities of public servants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133—138.
22. Akimov, O. (2018), "Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68—74.
23. Akimov, O. (2019), "The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104—109.
24. Krynychna, I.P. and Akimov, O.O. (2017), "Competent approach to professional activity of public servants in the context of European integration", Publichna sluzhba: systemna paradygma [Public service: a systemic paradigm], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, pp. 132-143.
25. Akimov O.O. (2018), "Systemogenesis of the professional activities of public servants". Materials of scientific and practical. conf. [Theory and practice of public service], Dnipro, Ukraine, 21 December.
26. Akimov, O.O. (2018), "The concept of a systemic system of civil servants in the context of social and humanitarian development management". Materials of the KhII region. scientific and practical. conf. by international participation. [Problems of managing social and humanitarian development], Dnipro, Ukraine, 30 November.
27. Akimov, O.O. (2018), "Socio-psychological component in the systemogenesis of the professional activities of public servants", Public Administration: Theory and Practice, [Online], Issue. 2 (20). available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html (Accessed 19 Jan 2020).
28. Akimov, О.О. (2016), "Professional competencies of public servants the factor of modernization of education", Public administration, vol. 1, pp. 189—199.
29. Akimov, O.O. (2019), "The main principles of public administration in the systemogenesis dynamics", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571 (Accessed 26 Feb 2020).
30. Akimov, O. (2020), "Functional-competent component of state-management activity: content and sources of filling", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1574 (Accessed 26 Feb 2020).

№ 5-6 2020, стор. 81 - 88

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 81–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.81

Akimov, O. (2020), “Systemogenesis of personal competences in psychogenic measurement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 81–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.