EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "ДЕМОКРАТІЯ" В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
І. В. Шкурат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.96

УДК: 321.7+342.25+331.522

І. В. Шкурат

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ "ДЕМОКРАТІЯ" В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті висвітлено питання щодо еволюції поняття "демократія", проаналізовано та узагальнено основні форми та види демократії. Тим самим, автором реалізовано мету дослідження, що полягає в дослідженні розвитку демократії та її ролі в Україні в епоху глобалізації.
Досліджено, що історична природа демократії полягає у тому, що вона є міжформаційним феноменом, який був супутнім становленню, передусім західної цивілізації на всіх етапах її розвитку. Демократія виникає практично на кожній формаційній стадії — у своїй специфічній формі. Встановлено, що у середньому демократії і недемократії забезпечують приблизно однакові темпи зростання загального доходу. Проте відмінність у темпах зростання значно більш поширена серед авторитарних режимів, ніж серед демократій. Обгрунтовано, що для економічного зростання характеристики політичної системи є менш важливими ніж інвестиційна стабільність. Одна з головних причина того, що справедливість має значення для розвитку, полягає у тому, що взаємозалежність і стійкість цих форм нерівності означають, що деякі групи населення мають менше економічних, соціальних і політичних можливостей, ніж їх співгромадяни.

Ключові слова: демократія; суспільство; глобалізація; уряд; влада; управління.

Література

1. Бистрицький Є. Демократія і публічний дискурс. Філософська думка. 2019, № 6. С. 46—63.
2. Воронова І.В. Демократія, право, моральність: співвідношення у сучасних умовах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2017. Вип. 23. С. 27—30.
3. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учеб. для ВУЗов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: "Логос", 1997. 544 с.
4. Гримська М.І. Демократія та питання внутрішньої політики у програмах крайніх правих політичних партій в країнах Європи. Держава і право. Серія: Політичні науки. 2015. Вип. 70. С. 194—205.
5. Методологія державного управління: Слов.-довід. За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. К.: Вид-во НАДУ, 2004. 196 с.
6. Пехник А.В. Дзюбенко Ю.М. Безпосередня демократія як форма реалізації народовладдя в Україні (місцевий рівень). Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 61. С. 275—285.
7. Рукавишников В.О. Конкурентоспособность и демократия. Социологические исследования. 2005. № 2. С. 3—15.
8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. Харків: Консум, 2006. 656 с.
9. Федоренко В.Л. Демократія, демократизація та феномен "електоральної революції" 2019 року в Україні. Право України. 2019. № 11. С. 200—224.
10. Фукуяма Ф. (2004). Строительство государств: пособие для начинающих. Россия в глобальной политике. №3. URL: http://www.globalaffairs.ru/numbers/8/2681.html (дата звернення 20.02.2020).

I. Shkurat

GENESIS OF THE CONCEPT OF "DEMOCRACY" IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Summary

The article discusses the evolution of the concept of "democracy", analyzes and summarizes the main forms and types of democracy. Thus, the author realizes the purpose of the research, which is to study the study of the development of democracy and its role in Ukraine in the age of globalization.
The study used general scientific and special methods: scientific generalization and systematization — to determine the characteristics of the concept of "democracy"; benchmarking — to compare some aspects of democracy development abroad and in Ukraine; systematic analysis — to identify major socio-philosophical problems of democracy; logical synthesis — to explain the results of the study.
The researched that the historical nature of democracy lies in the fact that it is an inter-informational phenomenon that was associated with the formation, first, of Western civilization at all stages of its development. Democracy arises at virtually every formative stage — in its specific form. It detected by the initial phase of each formation. The new phase marked by the emergence of new forms of democracy, as well as the expansion of the democratic process.
The founded that average democracies and democracies provide roughly equal rates of growth in total income. However, differences in growth rates are far more widespread among authoritarian regimes than among democracies. Dictatorships do economic wonders, but they also lead to economic disasters. Democracies, on average, give a stable average rate. The success of countries' political and economic development depends largely on what they invest etc. There is no single recipe for success; each country has its own recipe.
The substantiated that for economic growth, the characteristics of the political system are less important than investment stability. One of the main reasons that justice matters for development is that the interdependence and resilience of these inequalities mean that some populations have fewer economic, social and political opportunities than their fellow citizens do.

Keywords: democracy; society; globalization; government; power; management.

References

1. Bystrytskyi, Ye. (2019), "Democracy and Public Discourse", Filosofska dumka, vol. 6, pp. 46—63.
2. Voronova, I. V. (2017), "Democracy, Law, Morality: Correlation in Modern Conditions", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Pravo, vol. 23, pp. 27—30.
3. Hadzhyev, K. S. (1997), Vvedenye v polytycheskuiu nauku [Introduction to Political Science], Lohos, Moscow, Russia.
4. Hrymska, M. I. (2015), "Democracy and domestic policy issues in the programs of extreme right-wing political parties in European countries", Derzhava i pravo. Seriia: Politychni nauky, vol. 70, pp. 194—205.
5. Luhovoho, V. I. and Kniazieva, V. M. (2004), Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Methodology of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Pekhnyk, A. V. and Dziubenko, Yu. M. (2018), "Direct democracy as a form of realization of democracy in Ukraine (local level)", Aktualni problemy polityky, vol. 61, pp. 275—285.
7. Rukavyshnykov, V. O. (2005), "Competitiveness and democracy", Sotsyolohycheskye yssledovanyia, vol. 2, pp. 3—15.
8. Skakun, O. F. (2006), Teoriia derzhavy i prava: Pidruchnyk [Theory of State and Law], Konsum, Kharkiv, Ukraine.
9. Fedorenko, V. L. (2019), "Democracy, democratization and the phenomenon of "electoral revolution" in 2019 in Ukraine", Pravo Ukrainy, vol. 11, pp. 200—224.
10. Fukuiama, F. (2004), "Building States: A Beginner's Guide", Rossyia v hlobalnoi polytyke, [Online], vol. 3, available at: http://www.globalaffairs.ru/numbers/8/2681.html (Accessed 20 February 2020).

№ 5-6 2020, стор. 96 - 100

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

І. В. Шкурат

к. держ. упр., доцент кафедри політології, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, докторант, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

I. Shkurat

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Political Science of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named by Gregory Skovoroda, Doctoral Student of the Ukrainian state employment service, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8810-2890

Як цитувати статтю

Шкурат І. В. Генезис поняття "демократія" в контексті глобалізаційних процесів: теоретико-методичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 96–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.96

Shkurat, I. (2020), “Genesis of the concept of "democracy" in the context of globalization processes: theoretical and methodological aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 96–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.