EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ "УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ"
І. В. Антипенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.101

УДК: 351:321

І. В. Антипенко

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ "УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ"

Анотація

Статтю присвячено аналізу концептуалізації поняття "управління політичними ризиком" у науково-дослідницькому дискурсі. Аналізуються сучасні наукові підходи до розуміння термінів "управління ризиком" (risk governance), "ризик-менеджмент" (risk management) та "процес ризик-менеджменту". Зроблено висновок про помилковість підміни змісту поняття "ризик-менеджмент" категорією "процес ризик-менеджменту", що має місце у фахових дослідженнях з ризикології. Особливу увагу приділено інтерпретації терміну "управління ризиками" (risk governance) у зарубіжних урядових документах і посібниках із управління державними ризиками. У результаті аналізу з'ясовано, що цей термін виводиться не з категорії "management", а "governance", тобто "врядування" і нормативної концепції публічного управління, відомої як "добре врядування". На основі проведеного дослідження визначено сутнісний зміст управління політичними ризиками як категорії державно-управлінської науки.

Ключові слова: ризик; політичний ризик; ризик-менеджмент; управління ризиками; управління політичними ризиками; процес ризик-менеджменту.

Література

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 192 с.
2. Ващенко К.О. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко; уклад. М.Т. Солоха. — К.: НАДУ, 2013. — 56 с.
3. Віннічук О.В. Політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства: теоретико-праксеологічний аналіз: монографія / О.В. Віннічук. — Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2013. — 220 с.
4. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. — Київ: КНЕУ, 2004. — 480 с.
5. Гранатуров В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія / В.М. Гранатуров, І.В. Литовченко, С.К. Харічков. — Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. — 164 с.
6. Європейська Стратегія щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/yevropejska-strategiya-shhodo-innovacij-ta-dobrogo-vryaduvannya-na-miscevomu-rivni
7. Загородній А.Г. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання: монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. — Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2010. — 232 с.
8. Колодій А.Ф. Публічне врядування і публічне адміністрування / А.Ф. Колодій // Енциклопедія державного управління: у 8 т. — Т. 8: Публічне врядування / наук. ред. кол.: В.С. Загорський, С.О. Телешун та ін. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. — С. 488—491.
9. Комісія Європейських Співтовариств. Європейське врядування. Біла книга, Брюссель, 25.7.2001 COM(2001) 428 остаточна редакція [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eukraina.com/load/eurointegration/4-1-0-113
10. Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна, сфера, аналітичні інструменти: монографія / В.В. Кривошеїн. — Д.: Інновація, 2009. — 316 с.
11. Макарова В.А. Анализ и оценка экономической эффективности риск-менеджмента / В.А. Макарова // Стратегические решения и риск-менеджмент. — 2015. — № 3. — С. 72—83.
12. Масюк В.М. Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством: дис. … канд. екон. наук: (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 — "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / В.М. Масюк; Національний університет "Львівська політехніка". — Л., 2017. — 272 с.
13. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: навч. посібник / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. — 120 с.
14. Устенко О.Л. Теория экономического риска: монографія / О.Л. Устенко. — К.: МАУП, 1997. — 164 с.
15. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебное пособие / А. Н. Фомичев. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2004. ? 292 с.
16. Чернова Г.В. Управление рисками / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. — М.: Проспект, 2013. — 129 с.
17. Яресько Р.С. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств: дис.... канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 — "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Р.С. Яресько; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2016. — 245 с.
18. A Risk Management Standard [Electronic resource] / IRM, 2002. — Access mode: https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf
19. AS/NZS ISO 31000:2009. Risk management-Principles and guidelines [Electronic resource]. — Access mode: http://www.standards.org.au/search/Results.aspx?k=AS%2FNZS%20ISO%2031000%3A2009
20. Aven T., Renn O. Risk management and governance: concepts, guidelines and applications / T. Aven and O. Renn. — Heidelberg; New York: Springer, 2010. — 276 p.
21. Bhatta G. Public sector governance and risks: a proposed methodology to do risk assessments at the program level / G. Bhatta. — Mandaluyong City, Phil.: Asian Development Bank, 2008. — 52 р.
22. Enterprise Risk Management — Integrated Framework. Executive Summary [Electronic resource] / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), September 2004. — Access mode: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf
23. FERMA:2003. Стандарт риск-менеджмента Федерации европейских ассоциаций по риск-менеджменту [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.dvbi.ru/risk-management/library/Token/ViewInfo/ItemId/6/Стандарт-управления-рисками-FERMA-eng-rus
24. Hubbard D. The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It / D. Hubbard. — Hoboken, N.J.: Wiley, 2009. — 281 р.
25. ISO 31000:2009, Риск Менеджмент — Принципы и руководства [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_stud_31_oct/ISO%2031000-2009.pdf
26. Landman T. Preliminary Survey on Donor Use of Governance Assessments / T. Landman J. Bewsher, E. Carvalho. — Oslo: United Nations Development Programme (UNDP); University of Essex, 2008. — 90 p.
27. Morgan M. G. Communicating risk to the public / M. G. Morgan, B. Fischhoff, A. Bostrom, L. Lave, С. Atman // Environmental Science and Technology. — 1992. — № 26 (11). — Р. 2049—2056.
28. Risk governance: Towards an integrative approach. White Paper №1 [Electronic resource] / O. Renn, P. Graham. — Geneva: IRGC, 2005. — Access mode: https://www.irgc.org/wp-content/uploads/2012/04/IRGC_WP_No_1_Risk_Governance__reprinted_version_3.pdf
29. What is risk-management [Electronic resource]. — Access mode: http://www.marquette.edu/riskunit/riskmanagement/whatis.shtml

I. Antypenko

CONCEPTUALIZATION OF THE CATEGORY "POLITICAL RISK GOVERNANCE"

Summary

This article analyzes the conceptualization of the term "political risk governance" in research discourse. The modern scientific approaches to understanding the terms "risk governance", "risk management" and "risk management process" are analyzed іn the article. As author shows, the base concept that describes management of risks in practical-applied, theoretical and methodical publications devoted to enterprise risk management processes, in modern international risk management standards and scientific researches considering risk as an economic category primarily is revealed through the terms "risk management "and" risk management process". The professional literature, as shown by the analysis conducted by the author, explained the concept of risk management mainly as a process of management entity influence on the control object, which aims at identifying the widest possible range of risks and ways to reduce their negative impact to an acceptable level. At the same time, the article concludes that the category "risk management process" often mistakenly replaces the concept of the risk management concept. Risk management process by itself only defines the risk management structure and technically designed to provide a unified system of continuous and sequential actions to overcome the negative consequences of risky decisions or events.
Interpretation of the term "risk governance" in foreign government documents and manuals has particular attention. The analysis shows that this term does not come from the category of "management", but "governance" and the normative concept of public administration, known as "good governance", which is a fundamental difference from other approaches to understanding the essential nature of managing political risks by the state. Conducted research clarified the essential content of political risk governance as a category of public administration science. The author proposes to understand this category as not only government actions taken to mitigate or prevent the consequences of political risks, but also the interaction of all non-governmental actors involved in this activity, as well as all actions and procedures that constitute the structure of the risk management process.

Keywords: isk; political risk; risk management; risk governance; political risk governance; risk management process.

References

1. Balabanov Y.T. (1996), Rysk-menedzhment [Risk management], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
2. Vaschenko, K.O. (2013), Ekspertno-analitychne zabezpechennia derzhavnoi polityky [Expert-analytical support of state policy], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Vinnichuk, O.V. (2013), Politychni ryzyky v umovakh demokratychnoi transformatsii suspil'stva: teoretyko-prakseolohichnyj analiz [Political risks in the conditions of democratic transformation of society: theoretical and praxis analysis], Kam'ianets'-Podil's'kyj, Ukraine.
4. Vitlins'kyj, V.V. and Velykoivanenko, H.I. (2004), Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in Economics and Entrepreneurship], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Hranaturov, V.M. Lytovchenko, I.V. and Kharichkov, S.K. (2003), Analiz pidpryiemnyts'kykh ryzykiv: problemy vyznachennia, klasyfikatsii ta kil'kisni otsinky [Business risk analysis: problems of definition, classification and quantification], Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen' NAN Ukrainy, Odesa, Ukraine.
6. irgo.org.ua (2020), "A European Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level", available at: http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/yevropejska-strategiya-shhodo-innovacij-ta-dobrogo-vryaduvannya-na-miscevomu-rivni (Accessed 25 Feb 2020).
7. Zahorodnij, A.H. and Pylypenko, L.M. (2010), Ryzyky audytors'koi diial'nosti: metodyka vyiavlennia j otsiniuvannia [Risks of audit activity: methodology of detection and evaluation], Vyd-vo ZUKTs, L'viv, Ukraine.
8. Kolodij, A.F. (2011), "Public administration and public administration", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. T. 8: Publichne vriaduvannia [Encyclopedia of Public Administration: in 8 volumes - Vol. 8: Public Governance], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine, pp. 488—491.
9. European Commission (2001), "European governance. White book", available at: http://eukraina.com/load/eurointegration/4-1-0-113 (Accessed 25 Feb 2020).
10. Kryvoshein, V.V. (2009), Politychna ryzykolohiia: epistemolohichnyj status, predmetna sfera, analitychni instrumenty [Political risk: epistemological status, subject, sphere, analytical tools], Innovatsiia, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
11. Makarova, V.A. (2015), "Analysis and assessment of the cost-effectiveness of risk management", Stratehycheskye reshenyia y rysk-menedzhment, vol. 3, pp. 72—83.
12. Masiuk, V.M. (2017), "Identification and assessment of risks and threats as factors of crisis management of machine-building enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Natsional'nyj universytet "L'vivs'ka politekhnika", L'viv, Ukraine.
13. Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2003), Ryzyk-menedzhment [Risk management], IVTs "Vydavnytstvo "Politekhnika", Kyiv, Ukraine.
14. Ustenko, O.L. (1997), Teoryia ekonomycheskoho ryska [The theory of economic risk], MAUP, Kyiv, Ukraine.
15. Fomychev, A.N. (2004), Rysk-menedzhment [Risk management], Yzdatel'sko-torhovaia korporatsyia "Dashkov y K0", Moscow, Russia.
16. Chernova, H.V. and Kudriavtsev, A.A. (2013), Upravlenye ryskamy [Risk Management], Prospekt, Moscow, Russia.
17. Yares'ko, R.S. (2016), "Risk management of investment projects of energy companies", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Nats. tekhn. un-t Ukrainy "Kyiv. politekhn. in-t", Kyiv, Ukraine.
18. IRM (2002), "A Risk Management Standard", available at: https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
19. AS/NZS (2009), "ISO 31000:2009. Risk management-Principles and guidelines", available at: http://www.standards.org.au/search/Results.aspx?k=AS%2FNZS%20ISO%2031000%3A2009 (Accessed 25 Feb 2020).
20. Aven, T. and Renn, O. (2010), Risk management and governance: concepts, guidelines and applications, Springer, New York, USA.
21. Bhatta, G. (2008), Public sector governance and risks: a proposed methodology to do risk assessments at the program level, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Phil.
22. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2004), "Enterprise Risk Management — Integrated Framework. Executive Summary", available at: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
23. FERMA (2003), "A risk management standard", available at: https://www.dvbi.ru/risk-management/library/Token/ViewInfo/ItemId/6/Standart-upravlenyia-ryskamy-FERMA-eng-rus (Accessed 25 Feb 2020).
24. Hubbard, D. (2009), The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It, Wiley, Hoboken, N.J., USA.
25. ISO 31000:2009 (2009), "Risk Management - Principles and Guides", available at: http://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_stud_31_oct/ISO%2031000-2009.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
26. Landman, T. Bewsher, J. and Carvalho, E. (2008), Preliminary Survey on Donor Use of Governance Assessments, United Nations Development Programme (UNDP); University of Essex, Oslo.
27. Morgan, M. Fischhoff, G.B. Bostrom, A. Lave, L. and Atman, S. (1992), "Communicating risk to the public", Environmental Science and Technology, vol. 26 (11), pp. 2049—2056.
28. Renn, O. and Graham, P. (2005), "Risk governance: Towards an integrative approach", IRGC White Paper, vol. 1, available at: https://www.irgc.org/wp-content/uploads/2012/04/IRGC_WP_No_1_Risk_Governance__reprinted_version_3.pdf (Accessed 28 Feb 2020).
29. Marquette University (2020), "What is risk-management", available at: http://www.marquette.edu/riskunit/riskmanagement/whatis.shtml (Accessed 25 Feb 2020).

№ 5-6 2020, стор. 101 - 108

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 502

Відомості про авторів

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9520-4353

Як цитувати статтю

Антипенко І. В. Концептуалізація категорії "управління політичними ризиками". Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 101–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.101

Antypenko, I. (2020), “Conceptualization of the category "political risk governance"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 101–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.