EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. Д. Барзилович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.109

УДК: 368.9.06; 369.06

А. Д. Барзилович

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Проникнення тенденцій функціонування світової економічної та соціальної сфери у вітчизняну практику спонукає запозичення позитивних процесів із них. Одним із них виступає практики поширення обов'язкового медичного страхування у розвинутих країнах як гарантії надання високого рівня медичних послуг населенню. Відтак,в Україні неодноразово робились спроби розгорнути медичне страхування в обов'язковій формі, проте на момент дослідження цього досягнути не вдалось. Водночас запровадження медичної реформи показує, що і в напрямі обов'язкового страхування вже зроблено перші кроки, наскільки вони будуть успішні на цьому етапі сказати важко.
З урахуванням вищенаведеного, у науковій статті наведено дослідження рівня фінансування медицини у світі, поруч із порівнянням їх із рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров`я. Окрім того, проведено вивчення поточного стану медичної галузі в Україні. Проаналізовано тенденції зміни обсягів фінансування медицини протягом останніх років, а саме: частку видатків бюджету на охорону здоров'я у Зведеному бюджеті України, а також у ВВП. Окреслено сутність обов'язкового медичного страхування та визначено принципи на яких воно грунтується. Визначено можливі варіанти розгортання страхової медицини та моделей її фінансування в країнах світу, а також проаналізовано можливість адаптації однієї із них до потреб України.
У статті визначено етапи реформування галузі охорони здоров'я на шляху до забезпечення необхідних умов для розвитку обов'язкового медичного страхування у вітчизняній практиці. Окреслено напрями дії органів державної влади на найближчий рік, у напрямі запровадження обов'язкового медичного страхування. Описано реальну ситуацію по запровадженню цього виду страхування станом на момент проведення дослідження, із наведенням коментарів щодо неї Міністерства охорони здоров'я. Визначено ключові проблеми, з якими стикається процес запровадження обов'язкового медичного страхування. Проаналізовано ймовірний обсяг витрат на купівлю полісу обов'язкового страхування, а також напрями розвитку даного виду страхування на найближчу перспективу.

Ключові слова: медицина; страхування; страхова медицина; фінансування; обов'язкове медичне страхування; моделі фінансування медицини.

Література

1. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168 — VIII. Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#n137 (дата звернення 17.02.2020).
2. Зінькова І. Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні. Науковий блог. Національний університет "Острозька Академія": веб-сайт. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/vprovadzhennya-obovyazkovoho-medychnoho-strahuvannya-v-ukrajini/ (дата звернення 18.02.2020).
3. Інформаційне агентство УНІАН. Введення страхової медицини: очільниця МОЗ розповіла коли почнеться робота над впровадженням: веб-сайт. URL:https://www.unian.ua/insurance/10839038-vvedennya-strahovoji-medicini-ochilnicya-moz-rozpovila-koli-pochnetsya-robota-nad-vprovadzhennyam.html (дата звернення 18.02.2020).
4. Міністерство фінансів України. Статистичний збірник. Бюджет України 2018. URL: https://www.mof.gov.ua/storage/file s/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (дата звернення 17.02.2020).
5. Політека. Медичне страхування в Україні: переваги та недоліки в 2019 році: веб-сайт. URL:https://politeka.net/uk/news/society/1162605-medicinskoe-strahovanie-v-ukraine-preimushhestva-i-nedostatki-v-2019-godu (дата звернення 17.02.2020).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101 "Про утворення Національної служби здоров'я України". Верховна Рада України. Офіційний сайт. Нормативні акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-п (дата звернення 17.02.2020).
7. Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Вчені записки університету "КРОК". 2018. Вип. 49. С. 80—92.
8. Торгун О. Чотири моделі страхової медицини. Яку обрала нова влада?: веб-сайт. URL:https://nv.ua/ukr/opinion/strahova-medicina-v-ukrajini-shcho-varto-znati-ostanni-novini-50065848.html2020) (дата звернення 17.02.2020).
9. Федорович І. М.Теоретичні та практичні засади реалізації медичного страхування в Україні Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 23 (2). С. 76—80.

A. Barzylovych

IMPLEMENTATION OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

Summary

The penetration of the tendencies of the functioning of the world economic and social sphere in the domestic practice prompts borrowing of positive processes from them. One of them is the practice of spreading compulsory health insurance in developed countries as a guarantee of providing a high level of health services to the population. Therefore, Ukraine has repeatedly attempted to extend compulsory health insurance, but failed at the time of the study. At the same time, the introduction of health care reform shows that the first steps have already been taken towards compulsory insurance, which is difficult to say at this stage.
In view of the above, this scientific article presents a study of the level of financing of medicine in the world, along with comparing them with the recommendations of the World Health Organization. In addition, the current state of the medical industry in Ukraine has been studied. Trends in changes in the financing of medicine in recent years, namely the share of health care budget expenditures in the Consolidated Budget of Ukraine as well as in GDP, are analyzed. The nature of compulsory health insurance is outlined and the principles on which it is based. Possible options for the deployment of insurance medicine and models of its financing in the countries of the world are identified, and the possibility of adapting one of them to the needs of Ukraine is analyzed.
At the same time, the article defines the stages of reforming the health care industry on the way to ensuring the necessary conditions for the development of compulsory health insurance in the domestic practice. The directions of action of the state authorities for the coming year, in the direction of the introduction of compulsory health insurance are outlined. The real situation on the introduction of this type of insurance at the time of the study is described, with comments from the Minister of Health. The key issues facing mandatory health insurance are identified. The probable amount of expenses for the purchase of the compulsory insurance policy, as well as the directions of development of this type of insurance in the short term are analyzed.

Keywords: medicine; insurance; insurance medicine; financing; compulsory health insurance; models of financing of medicine.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About the state financial guarantees of health care of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#n137 (Accessed 17 Febr 2020).
2. Zinkova, I. (2014), "Introduction of compulsory health insurance in Ukraine", Naukovyj bloh. Natsional'nyj universytet "Ostroz'ka Akademiia", [Online], available at: https://naub.oa.edu.ua/2014/vprovadzhennya-obovyazkovoho-medychnoho-strahuvannya-v-ukrajini/ (Accessed 18 Febr 2020).
3. UNIAN news agency (2020), "Introduction of insurance medicine: the MOH head told when work on implementation would begin", [Online], available at: https://www.unian.ua/insurance/10839038-vvedennya-strahovoji-medicini-ochilnicya-moz-rozpovila-koli-pochnetsya-robota-nad-vprovadzhennyam.html (Accessed 18 Febr 2020).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Statistical collection. Budget of Ukraine 2018", [Online], available at: https://www.mof.gov.ua/storage/file s/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (Accessed 17 Febr 2020).
5. Politeca (2019), "Health insurance in Ukraine: advantages and disadvantages in 2019", [Online], available at: https://politeka.net/uk/news/society/1162605-medicinskoe-strahovanie-v-ukraine-preimushhestva-i-nedostatki-v-2019-godu (Accessed 17 Febr 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine"About the formation of the National Health Service of Ukraine"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-п (Accessed 17 Febr 2020).
7. Sova, O.Yu. (2018), "The current state and prospects of development of health insurance in Ukraine", Vcheni zapysky universytetu "KROK", vol. 49. pp. 80—92.
8. Torgun, O. (2020), "Four models of insurance medicine. Which elected the new government ?", [Online], available at:https://nv.ua/eng/opinion/strahova-medicina-v-ukrajini-shcho-varto-znati-ostanni-novini-50065848.html2020) (Accessed 17 Febr 2020).
9. Fedorovych, I. M. (2017), "Theoretical and practical principles of realization of health insurance in Ukraine", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 23 (2), pp. 76—80.

№ 5-6 2020, стор. 109 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік, м. Київ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, mc KinderKlinik, Kiev

ORCID:

0000-0002-0330-5147

Як цитувати статтю

Барзилович А. Д. Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 109–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.109

Barzylovych, A. (2020), “Implementation of compulsory medical insurance in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 109–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.