EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ)
І. Й. Малий, О. В. Фоя

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.115

УДК: 332.1

І. Й. Малий, О. В. Фоя

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Анотація

За останні два десятиліття активізувались трансформаційні процеси в розвитку національних економік під впливом поглиблення глобалізації, запровадження цифрових технологій та активізації інформаційних війн, фінансових спекуляцій та загостренням протистояння за доступ до світових енергетичних ресурсів, що не могло не позначитись на стабільності та ефективності розвитку суспільства. В статті, на основі ретроспективного аналізу теоретичних підходів та світового досвіду макроекономічної політики, виявлено, з одного боку, глобальну тенденцію постійного зростання частки державного боргу по відношенню до ВВП, а з другого — неоднакові (майже протилежні) соціально-економічні наслідки від використання означених запозичень. Акцентовано увагу не тільки на динаміці обсягів та структурі державних запозичень, а й на інституційних та макроекономічних чинниках зростання боргового тягаря в Україні, які спотворили та повністю локалізували інвестиційну роль державного боргу в економці, до формування замкнутого кола бідності. Зроблено висновок, що сьогодні значна частина країн використовує запозичення задля економічного зростання, інноваційності та посилення національної конкурентоспроможності. Розкрито інституційні рутини боргової політики в Україні. Відсутність верховенства права та цинізм судової системи (високий рівень корупції та проблеми захисту прав власності), домінування тотальної монополізації та неефективність регулювання, флуктація фінансових спекуляцій та нестабільності банківської системи є, на сьогодні, найголовнішими факторами дезінтеграції та стагнації економіки України, що загрожує національній безпеці. На основі оцінювання інституційних змін та динаміки економічного розвитку України за останні два десятиліття запропоновано стратегію зниження боргового тягаря та розроблено напрями корекції інвестиційної політики розвитку економіки на наступний період. Обгрунтування ендогенної парадигми антикризового управління повинно стати важливим напрямом перспективного дослідження реанімації привабливого інвестиційного середовища в Україні, а значить і зниження рівня заборгованості та зростання суспільного добробуту.

Ключові слова: публічне управління; стратегія управління; державний борг; макроекономічна політика; борговий тягар; інвестиції; цінні папери; конкуренція; інституційне середовище.

Література

1. Антикризове управління національною економікою: монографія / [І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін.] / за заг. ред. І. Малого. К.: КНЕУ, 2017. 368 с.
2. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. Київ: КНЕУ, 2000. 248 с.
3. Малий І.Й. Іноземні інвестиції: Наукова доповідь. — К.:, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, Наукове видання, 1999, 45 с.
4. Малий І.Й. Вплив державного боргу на розвиток економіки. — Вчені записки: Наук. збірник. Вип. 2 / Відп.ред. В.С. Савчук.— К.: КНЕУ, 1999. С. 127—134
5. Малий І.Й. Макрорегулювання фінансового сектору: монографія / І.Й. Малий, Т.О. Королюк. — К: КНЕУ, 2015, 303 с.
6. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ: НАНУ, 2009. 864 с.
7. Бідник Н.Б. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями як чинник економічного розвитку держави / Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип.19.3. С. 153—157.
8. Бурковська А.В., Пепуль О.О. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх зв'язок з Україною / Науково-теоретичний журнал "Студентський науковий Вісник" Миколаївського державного аграрного університету. 2009. Вип. 1 (1). С. 305—308.
9. Вахненко Т. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. /Фінанси України. 2006, №11 — С. 143—154.
10. Доліновська О.Я. "Співпраця України з МВФ та перспективи розвитку економіки держави". URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1401 (дата звернення: 04.02.2020).
11. Інформаційна довідка щодо історії співпраці з Міжнародним валютним фондом. Від 23.05.2011.URL: http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=388292&cat_id=353172 (дата звернення: 04.02.2020).
12. "Китай може ліквідувати в Україні інвестиційний голод". / Економіст URL: http://ua-ekonomist.com/4050-kitay-mozhe-lkvduvati-v-ukrayin-nvesticyniy-golod.html (дата звернення: 07.02.2020).
13. Міжнародні фінанси [Текст]: навчальний посібник / [І.І. Д'яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Макаренка та д-ра екон. наук, доц. І.І. Д'яконової. — Київ: "Центр учбової літератури", 2012. — 548 с.
14. Лобас М.Г. Міжнародні фінансові організації та їх значення для економічного розвитку країн. Агроінком: аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. — 2010. № 4—6. — С. 12—14. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agroinkom/agroinkom2009-1-4/agroinkom2009-1-4_12-14.pdf (дата звернення: 05.02.2020).
15.Офіційний сайт Національного банку України URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 04.02.2020).
16. Ращупкіна Ю. Ціна свободи: скільки насправді коштує кредит МВФ. URL: http://krytyka.com/ua/articles/tsina-svobody-skilky-naspravdi-koshtuie-kredyt-mvf#sthash.7gCQgtlW.dpuf (дата звернення: 05.02.2020).
17. Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика. — ВПЦ "Київський університет", 2011. — 415 с.
18. Мінфін "Державний борг України" URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (дата звернення: 07.02.2020).
19. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення: 06.02.2020).
20. Посольство Японії в Україні "Допомога Японії Україні" URL: Режим доступу: https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000336613.pdf (дата звернення: 07.02.2020).
21. Доброчинська А. Плюси та мінуси для інвестицій: огляд законодавства // "Юридична газета" — професійне юридичне видання. 20019. № 20. URL:https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/plyusi-ta-minusi-dlya-investiciy-oglyad-zakonodavstva.html (дата звернення: 20.02.2020).
22. Маркевич К. Хто і як інвестує в Україну / Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. 2019. URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu (дата звернення: 21.02.2020)

I. Malyi, O. Foia

STRATEGY OF MANAGEMENT NATIONAL DEBT (INVESTMENT ASPECT)

Summary

The synthesis of public management and macroeconomic policy theories, as well as a comparative analysis of the world's experience in debt management, have investigated the critical mass of debt burden in Ukraine's economy because of the lack of investment use of borrowing that threatens Ukraine's economic security. Over the past two decades has intensified the transformation processes in the development of national economies under the influence of deepening globalization, digital technologies and enhancing of information wars, financial speculation and aggravation of confrontation over access to global energy resources, which could not affect the stability and efficiency of the development of society. In the article, on the one hand, the global trend of the permanent growth of the share of public debt relative to GDP, and with another — differently (almost opposite) socio-economic impacts from the use of these borrowings. The attention is focused not only on the dynamics of volume and structure of public borrowing, but also on institutional and macroeconomic factors growth of the debt burden in Ukraine. These factors have distorted and completely localized the investment role of public debt in the economy, and formed a vicious circle of poverty. The article concluded that a significant portion of the country uses its borrowing for economic growth, innovation and enhance national competitiveness. The absence of the rule of law and high levels of corruption and inefficiency of regulation, instability of the banking system is today the main factors of stagnation of Ukraine's economy that threatens national security. The paper proposed a strategy to reduce the debt burden and the developed ways of correction of the investment policy of the economy in the next period. Based on the macroeconomic assessment of the dynamics of economic development of Ukraine over the past two decades, to develop a strategy to reduce the debt trap and recession, with subsequent economic recovery. Justification of the endogenous paradigm of crisis management has become an important direction of future research is the resuscitation of an attractive investment environment in Ukraine and, therefore, reducing the level of debt and an increase in social welfare.

Keywords: public administration; management strategy; public debt; macroeconomic policy; debt burden; investments; securities; competition; institutional environment.

References

1. Malyj, І. J. Radіonova, І.F. and Emelyanenko, L. M. (2017), Antikrizove upravlіnnya natsіonalnoyu ekonomіkoyu: monografіya [Crisis management of the national economy: a monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Malyj, I.J. (2000), Teoriia rozpodilu suspil'noho produktu: monografіya [Social product distribution theory: a monograph], KNEU, Кyiv, Ukraine.
3. Malyj, I.J. (1999), "Foreign Investments: Scientific Report", Research Institute of the Ministry of Finance of Ukraine, Naukove vydannia, Кyiv, Ukraine.
4. Malyj, I.J. (1999), "Impact of public debt on economic development", Vcheni zapysky: Nauk. Zbirnyk, KNEU, vol. 2 pp.127—134.
5.Malyj, I.J. and Koroliuk, T.O. (2015), Makrorehuliuvannia finansovoho sektoru: monohrafiia [Macro-regulation of the financial sector: a monograph] KNEU, Кyiv, Ukraine.
6.Heiets', V. M. (2009), Suspil'stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economy: phenomenology of interaction and development], NANU, Kyiv, Ukraine.
7. Bidnyk, N.B. (2009), "Cooperation of Ukraine with international financial organizations as a factor of economic development of the country", Naukovyj visnyk NLTU, vol.19.3, pp.153—157.
8. Burkovsjka, A.V. and Pepulj, O.O. (2009), "International financial institutions and their relationship with Ukraine ", Naukovo-teoretychnyj zhurnal "Studentsjkyj nauko-vyj Visnyk" Mykolajivsjkogho derzhavnogho aghrarnogho universytetu, vol. 1 (1), pp. 305—308.
9. Vakhnenko, T. (2006), "International credit in the world monetary and financial system", Finansy Ukrajiny, vol. 11, pp.143—154.
10. Dolinovsjka, O. Ja. (2012),"Ukraine's cooperation with the IMF and prospects for the country's economy", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1401 (accessed 4 February 2020).
11. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2011), "Information background on the history of cooperation with the International Monetary Fund", available at: http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=388292&cat_id=353172 (accessed 4 February 2020).
12. Ukrainian journal Ekonomist (2013), "China can eliminate investment hunger in Ukraine", available at: http://ua-ekonomist.com/4050-kitay-mozhe-lkvduvati-v-ukrayin-nvesticyniy-golod.html (accessed7 February 2020).
13. D'jakonova, I. I. Makarenko, M. I. and Zhuravkaand, F. O. (2012), "Mizhnarodni finansy" [International Finance], Centr uchbovoji literatury, Кyiv, Ukraine.
14. Lobas, M.Gh. (2009), "International financial institutions and their importance for the economic development of countries", Agroinkom, vol. 4—6, pp.12—14, [Online], available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agroinkom/agroinkom2009-1-4/agroinkom2009-1-4_12-14.pdf (accessed 5 February 2020).
15. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), [Online], Available at: http://www.bank.gov.ua (accessed 4 February 2020).
16. Rashhupkina, Ju. (2013), "The price of freedom: how much the IMF loan actually costs", [Online], available at: http://krytyka.com/ua/articles/tsina-svobody-skilky-naspravdi-koshtuie-kredyt-mvf#sthash.7gCQgtlW.dpuf (accessed 5 February 2020).
17.Shpakovych, O. M. (2011), Vplyv aktiv mizhnarodnykh orhanizatsij na vnutrishni pravoporiadky derzhav-chleniv: teoriia i praktyka [The Impact of International Organizations Acts on the Internal Law Enforcement of Member States: Theory and Practice], Publishing and printing center "Kyjivsjkyj universytet", Kyiv, Ukraine.
18. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "State Debt of Ukraine", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (accessed 7 February 2020).
19. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2018), "International Monetary Fund", available at: https://mof.gov.ua/uk/mvf (accessed 6 February 2020).
20. The Embassy of Japan in Ukraine (2018), "DAssistance to Japan Ukraine", available at: https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000336613.pdf (accessed 7 February 2020).
21. Dobrochyns'ka, A. (2019), "Pros and cons for investing: A review of the legislation", Yurydychna hazeta, [Online], available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/plyusi-ta-minusi-dlya-investiciy-oglyad-zakonodavstva.html (accessed 20 February 2020).
22. Markevych, K. (2019), "Who and how invests in Ukraine", Ukrains'kyj tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhen' im. O. Razumkova, [Online], Available at: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu (accessed 21 February 2020).

№ 5-6 2020, стор. 115 - 122

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

I. Malyi

Doctor of Economic Sciences, Professor Head of National Economy and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetma, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9975-5299


О. В. Фоя

аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Foia

postgraduate student at the Head of National Economy and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetma, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4642-8462

Як цитувати статтю

Малий І. Й., Фоя О. В. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект). Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.115

Malyi, I. and Foia, O. (2020), “Strategy of management national debt (investment aspect)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.