EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПРЕСТИЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА КАДРОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРИ
Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.128

УДК: 35.075:371.15: 351.108.2

Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська

ВПЛИВ ПРЕСТИЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА КАДРОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРИ

Анотація

Престиж державної служби впливає на якість залучення ресурсів до державного управління, а держслужба розглядається як частина державного управління, пов'язана з реалізацією цілей, завдань і функцій держави. Престижність державної служби є вагомим індикатором забезпечення кадрової безпеки державної структури. Вивчення факторів престижу і спроба формування його моделі необхідні для управління процесом підвищення престижу суспільно значущих сфер життєдіяльності, однією з яких є захист національних інтересів. У статті виокремлено та проаналізовано показники, що здійснюють вплив на формування престижу державної служби України та провідних країн. Також для врахування престижу обрано міжнародні індекси, які є результуючими щодо ефективності державного управління, кадрової безпеки та макроекономічного середовища, оскільки відображають можливості та свободу реалізації діяльності. За допомогою кластерного аналізу здійснено класифікацію показників, які характеризують рівень престижності державної служби в різних країнах світу. В результаті чого розглянуто утворення кластерів престижності державної служби в різних країнах світу та представлено практичні рекомендації щодо її підвищення.

Ключові слова: державна служба; кадрова безпека; престиж державної служби; кластерний аналіз; кластери.

Література

1. Podolchak N.Y., Prokopyshyn-Rashkevych L.M., & Karkovska V.J. Coaching as the art of increasing effective implementation of enterprise's managerial potential. Актуальні проблеми економіки. 2014. (8). 147—153.
2. Shpak N., Podolchak N., Karkovska V., & Sroka W. The influence of age factors on the reform of the public service of Ukraine. Central European Journal of Public Policy. 2019. 13 (2). С. 40—52.
3. Барков В. Людська гідність та соціальний престиж Філософська думка. 1999. № 1—2. С. 252—274.
4. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування. Ярослава Мудрого. 2006, 419, c. 380—419.
5. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала: в 2 т. М.: МНИИПУ, Т. 1: Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. 1996. 752 c.
6. Гончарук Н.Т. Розвиток публічної служби України в умовах її реформування та модернізації. Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 09/220 від 06 грудня 2018 року. 2018. 9 c.
7. Горзов А., Долгий О. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. (1). С. 13.
8. Дзендзель С.Ю., Машлій Г.Б. Основні підходи до публічного адміністрування/ С.Ю. Дзендзель, Г.Б. Машлій // Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Львів: ТзОВ "Ліга-Прес", 2018. С. 37.
9. Дикань О.В., Дикань В.В., Глушенко Т.М. Планування і розвиток кар'єри державних муніципальних службовців. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр". 2018. 173—177.
10. Зінченко О.А. Формування інвестиційної привабливості країни в аспекті економічних кластерів як фактор активізації транскордонного партнерства [Текст] / О.А. Зінченко, Д.С. Зінченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2019. № 1 (131). С. 8—19.
11. Карковська В.Я. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. 2013. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22399/1/16-Karkovska-31-32.pdf
12. Карковська В.Я. Управління знаннями: актуалізація державного управління. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 17 жовтня 2018 р. — Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2018. 221 с.
13. Кушніренко І.Ю. Державна кадрова політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. 15. С. 97—100.
14. Ларина Н.И., Макаев А.И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности страны и регионов // ЭКО. 2006. №. 10 (388).
15. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Вильямс, 2002. 960 с.
16. Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції: монографія / за заг. ред. Н.Ю. Подольчака, Я.Я. Пушака та П.В. Ворони, Львів: Ліга-Прес, 2017. 274 с.
17. Скоч А.В. Эффективность кластеризации региональной экономики. Экономические стратегии. 2007. 9 (5—6). 160—167.
18. України З. Про державну службу. Відомості Верховної Ради України. 1993. 52. 490.
19. Указ Президента України (2015). Про стратегію сталого розвитку Україна 2020. 12 січня. 2015. № 5, 2015, Урядовий кур'єр. — № 6.
20. The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2018/?doing_wp_cron=1569833103.1690549850463867187500
21. International civil service effectiveness (incise) index (2019). Blavatnik School of Government, University of Oxford, Radcliffe Observatory Quarter, United Kingdom. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civil-service-effectiveness-index-2019

N. Podolchak, V. Karkovska

THE INFLUENCE OF PRESTIGIOUS GOVERNMENT SERVICE ON STATE SECURITY STAFF

Summary

Throughout the development of society, the concept of public service has traditionally been regarded as a special type of public activity, carried out on a professional basis by employees of public bodies for the purpose of performing functions and tasks. Updating the prestige of the civil service is a prerequisite for successful European integration and good and efficient public administration that meets the requirements of modern times and European standards and principles of good governance.
In today's transformational processes that are taking place in Ukrainian society, the institute of civil service is becoming increasingly important. That is why various aspects of its functioning are analyzed in detail in their works by domestic experts. The issue of increasing the prestige of the civil service is of great practical importance.
The prestige of the civil service influences the quality of attracting resources to the state administration, and the civil service is considered as part of the public administration, connected with the realization of the goals, tasks and functions of the state. The prestige of the civil service is a significant indicator of ensuring the personnel security of the state structure. The study of the factors of prestige and the attempt to formulate its model are necessary to manage the process of raising the prestige of socially important spheres of life, one of which is the protection of national interests. The article identifies and analyzes the indicators that influence the formation of the prestige of the civil service of Ukraine and leading countries. Also, international indices have been selected to take account of prestige, which are a result of the efficiency of public administration, personnel security and macroeconomic environment, as they reflect the possibilities and freedom of activity. Using cluster analysis, the classification of the indicators characterizing the level of prestige of the civil service in different countries of the world was carried out. As a result, the formation of clusters of civil service prestige in different countries of the world is considered and practical recommendations for its enhancement are presented.

Keywords: civil service; personnel security; prestige of civil service; cluster analysis; clusters.

References

1. Podolchak, N. Y. Prokopyshyn-Rashkevych, L. M. and Karkovska, V. J. (2014), "Coaching as the art of increasing effective implementation of enterprise's managerial potential", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pp.147—153.
2. Shpak, N. Podolchak, N. Karkovska, V. and Sroka, W. (2019), "The influence of age factors on the reform of the public service of Ukraine", Central European Journal of Public Policy, vol. 13(2), pp. 40—52.
3. Barkov, V. (1999), "Human dignity and social prestige", Filosofs'ka dumka, vol. 1— 2, pp. 252—274.
4. Bytiak, Yu. P. (2006), "Public Service in Ukraine: Problems of Formation, Development and Functioning", Yaroslava Mudroho, vol.419, pp. 380—419.
5. Honcharov, V. V. (1996), V poiskah sovershenstva upravlenija: Rukovodstvo dlja vysshego upravlencheskogo personala [In search of management excellence: A guide for senior management], vol. 1, Opyt luchshih promyshlennyh firm SShA, Japonii i stran Zapadnoj Evropy [Experience of the best industrial firms of the USA, Japan and the countries of Western Europe], MNYYPU, Moscow, Russia.
6. Honcharuk, N. T. (2018), Rozvytok publichnoi sluzhby Ukrainy v umovakh ii reformuvannia ta modernizatsii [Development of the public service of Ukraine in terms of its reform and modernization], Oberih, Kharkiv, Ukraine.
7. Horzov, A. and Dolhyj, O. (2017), "Disciplinary responsibility of civil servants", Naukovyj chasopys Natsional'noi akademii prokuratury Ukrainy, Vol. 1, p. 13.
8. Dzendzel', S. Yu. and Mashlij, H. B. (2018), "Basic approaches to public administration", Publichne upravlinnia ta administruvannia: konkurentni vyklyky suchasnosti: Materialy vseukrains'koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Public Administration and Administration: Competitive Challenges of Today: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference], TzOV "Liha-Pres", L'viv, Ukraine.
9. Dykan', O. V. and Dykan', V. V. Hlushenko, T. M. (2018), Planuvannia i rozvytok kar'iery derzhavnykh munitsypal'nykh sluzhbovtsiv [Planning and career development of public servants], Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine, pp. 173—177.
10. Zinchenko, O. A. (2019), "Formation of the country's investment attractiveness in the aspect of economic clusters as a factor of intensification of cross-border partnership", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu. Seriia Ekonomichni nauky, vol.1 (131), pp. 8—19.
11. Karkovs'ka, V. Ya. (2013), "Features of management of the system of financial and economic security of the enterprise", [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22399/1/16-Karkovska-31-32.pdf (Accessed 24 February 2020).
12. Karkovs'ka, V. Ya. (2018), "Knowledge management: actualization of public administration", Publichne upravlinnia ta administruvannia u protsesakh ekonomichnykh reform: zbirnyk tez dopovidej II Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Public Administration and Administration in the Process of Economic Reforms: Collection of Abstracts of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference],DVNZ "KhDAU", Kherson, Ukraine.
13. Kushnirenko, I. Yu. (2018), "State personnel policy in Ukraine: problems and prospects for development", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Vol.15, pр. 97—100.
14. Laryna, N.Y. and Makaev, A.Y. (2006), "Clustering as a way to increase the international competitiveness of countries and regions", EKO, vol. 10 (388).
15. Malkhotra, N. K. (2002), "Marketing research". Praktycheskoe rukovodstvo. Moscow, Vyl'iams, 960 p.
16. Podol'chaka, N.Yu. Pushaka Ya.Ya. and Vorony P.V. (2017), Publichne administruvannia ta ekonomichna bezpeka v umovakh ievropejs'koi intehratsii [Public administration and economic security in the context of European integration], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
17. Skoch, A. V. (2007), "Clustering efficiency of the regional economy. Economic strategies", Vol. 9 (5—6), pp.160—167.
18. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "About the civil service", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 52.
19. President of Ukraine (2015), Decree "Sustainable Development Strategy Ukraine 2020", Uriadovyj kur'ier, vol. 6.
20. World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Report", [Online], available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2018/?doing_wp_cron=1569833103.1690549850463867187500 (Accessed 28 February 2020).
21. Blavatnik School of Government, University of Oxford, Radcliffe Observatory Quarter (2019), "International civil service effectiveness (incise) index", [Online], available at: https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civil-service-effectiveness-index-2019. (Accessed 28 February 2020).

№ 5-6 2020, стор. 128 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professors, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-0284-9601


В. Я. Карковська

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

V. Karkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0178-4137

Як цитувати статтю

Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я. Вплив престижності державної служби на кадрову безпеку державної структури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 128–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.128

Podolchak, N. and Karkovska, V. (2020), “The influence of prestigious government service on state security staff”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 128–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.