EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПЕРАЦІЙ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТУ КОНЦЕСІЇ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
А. П. Дикий, В. В. Ковальчук, О. Д. Крикун, С. М. Петрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.135

УДК: 657:351

А. П. Дикий, В. В. Ковальчук, О. Д. Крикун, С. М. Петрик

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПЕРАЦІЙ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТУ КОНЦЕСІЇ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті опрацьовано сучасний стан управління державним майном, який характеризується значним зниженням його продуктивності у зв'язку із зношеністю. Метою статті є визначення облікового відображення операцій з модернізації об'єкту концесії. Варто зауважити, що саме потреба в модернізації є власне метою формування та реалізації проекту державно-приватного у формі концесії. Серед дієвих способів відновлення та підвищення рівня споживчих властивостей і працездатності основних засобів виділяють поліпшення об'єктів, що пов'язане з істотно меншими інвестиційними витратами у порівнянні із новим будівництвом, та обмін зношеного обладнання на більш сучасне та продуктивне. В процесі дослідження нами було обгрунтовано напрями розвитку бухгалтерського обліку операцій з модернізації необоротних активів, що отримані в концесію. Запропоновані нами аналітичні розрізи в повній мірі враховують специфіку досліджуваного об'єкту, а саме витрат на модернізацію об'єкту концесії. На основі зазначеного запропонували підхід до відображення капітальних витрат за умови, що концесія визнається нематеріальним активом або фінансовим активом. У статті було обгрунтовано напрями розвитку бухгалтерського обліку операцій з модернізації необоротних активів, що отримані в концесію (право концесіонера стягувати плату з користувачів громадських послуг; беззастережне контрактне право концесіонера на отримання грошових коштів або іншого фінансового активу від концесіодавця (або за його вказівкою) за модернізацію інфраструктури; отримання концесіонером компенсації понад величину вартості надання послуг експлуатації інфраструктури). Особливості запропонованих підходів полягають у тому, що враховувано усі можливі підходи до відображення об'єкту концесії. Також було запропоновано виділяти аналітичний рахунок 154 "Створення нематеріального активу в результаті виконання умов концесійного договору". Зважаючи на специфіку визнання об'єкту концесії в бухгалтерському обліку, а саме: в складі необоротних активів підприємства-концесіонера; як фінансовий актив; як нематеріальний актив; частково як нематеріальний актив та частково як фінансовий актив.

Ключові слова: облікове відображення; об'єкт концесії; модернізація; концесія; бухгалтерський облік.

Література

1. Кучірка М.В. Фінансовий та податковий облік витрат на ремонт основних засобів, джерела їх відшкодування та амортизація // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка 2010.— С. 75—80.
2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: наказ Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2003 рокую. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua
3. Миронова Ю.Ю., Попова А.М. Облік витрат з поліпшення основних засобів на підприємстві // Економіка і регіон. 2014. № 6. С. 93—98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_6_17
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 "Основні засоби". URL: http://www.zakon.rada.kiev.ua.
5. Плахтій Т.Ф. Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/12986.pdf
6. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" № 92 від 27.04.2000 року. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua

A. Dykyi, V. Kovalchuk, O. Krykun, S. Petryk

INFORMATION MODEL OF OPERATIONS ON MODERNIZATION OF THE CONCESSION OBJECT AS A FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP REALIZATION

Summary

The article deals with the current state of the management of state property, which is characterized by a significant decrease in its productivity due to wear and tear. The purpose of the article is to determine the accounting of operations to modernize the concession object. It is worth noting that the need for modernization is the very purpose of forming and implementing a public-private project in the form of a concession. Effective ways of restoring and enhancing the level of consumer properties and working capital of fixed assets are the improvement of facilities associated with significantly lower investment costs compared to new construction and the replacement of worn-out equipment for more modern and productive ones. In the course of the research we have substantiated the directions of development of accounting of operations for modernization of non-current assets received in concession. The analytical sections we offer take full account of the specifics of the object being investigated, namely the cost of upgrading the concession object. Based on the above, an approach to reflecting capital expenditures was proposed, provided that the concession is recognized as an intangible asset or a financial asset. The article substantiated the directions of accounting development of operations for the modernization of non-current assets received in concession (right of the concessionaire to collect payment from users of public services; unconditional contractual right of the concessionaire to receive money or other financial asset from the concessionaire (or for its modernization) receiving compensation from the concessionaire in excess of the cost of providing infrastructure operation services). The features of the proposed approaches are that all possible approaches to the display of the concession object are taken into account. It was also proposed to allocate the analytical account 154 "Creation of intangible asset as a result of fulfillment of the conditions of the concession agreement". Considering the specificity of recognition of the object of concession in accounting, namely: as a part of non-current assets of the concessionaire; as a financial asset; as an intangible asset; partly as an intangible asset and partly as a financial asset.

Keywords: accounting; concession object; modernization; concession; accounting.

References

1. Kuchirka, M.V. (2010), "Financial and tax accounting of fixed asset repair costs, sources of compensation and depreciation", Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu: Serija: Ekonomika, pp. 75—80.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Guidelines for accounting for fixed assets", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 25 Feb 2020).
3. Myronova, Ju.Ju., and Popova, A.M. (2014), "Cost accounting for the improvement of fixed assets at the enterprise", Ekonomika i region, vol. 6. pp. 93-98, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_6_17 (Accessed 25 Feb 2020).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "International Financial Reporting Standard 16 "Property, Plant and Equipment", available at: http://www.zakon.rada.kiev.ua.
5. Plahtij, T.F. (2017), "Cost accounting for fixed assets repair and modernization: accounting and tax implications", available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/12986.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 Feb 2020).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Accounting Standard (Standard) 7 "Fixed Assets", available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 25 Feb 2020).

№ 5-6 2020, стор. 135 - 140

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 173

Відомості про авторів

А. П. Дикий

к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

A. Dykyi

PhD in Economics, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-5819-0236


В. В. Ковальчук

к. е. н., Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

V. Kovalchuk

PhD in Economics, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-6503-7005


О. Д. Крикун

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Krykun

postgraduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6986-3360


С. М. Петрик

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

S. Petryk

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9942-1937

Як цитувати статтю

Дикий А. П., Ковальчук В. В., Крикун О. Д., Петрик С. М. Інформаційна модель операцій з модернізації об'єкту концесії як форми реалізації державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.135

Dykyi, A., Kovalchuk, V., Krykun, O. and Petryk, S. (2020), “Information model of operations on modernization of the concession object as a form of public-private partnership realization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.135

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.