EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ПРЕДМЕТ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
В. А. Колесник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.141

УДК: 351.95

В. А. Колесник

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ПРЕДМЕТ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Анотація

У статті розкрито проблематику дискреційної компетенції органів державної влади. Зокрема запропоновано розглядати публічно-правовий спір як один із можливих способів виявлення та реалізацій дискреційних повноважень органами державної влади. У статті визначено дискреційні повноваження органів державної влади як предмет розгляду публічно-правових спорів.
З'ясовано, що дискреційні повноваження входять як складові елементи у дискреційну компетенцію, яка реалізовується через дискреційну владу. Виявлення теоретичних та методологічних розробок щодо розкриття такої схеми дало можливість обгрунтувати сутність дискреційних повноважень, яка розкривається у спосіб їх закріплення в оціночних поняттях, відносно-визначеній нормі, альтернативній нормі, нормі із невизначеною гіпотезою.
Характеризуючи суб'єкта владних повноважень як одну із сторін публічно-правового спору, приведено дві сфери правовідносин, у яких виникають публічно-правові конфлікти: внутрішньо-компетенційна сфера правовідносин, тобто такі, які формуються між органами публічної влади та особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; правовідносини між органами державної влади, з однієї сторони, та фізичними та юридичними особами, з іншої сторони. Визначено, що з позиції реалізації дискреційних повноважень перша група правовідносин є менш уразливою, оскільки вплив на статусні характеристики суб'єктів владних повноважень мінімальний, адже кожен з них володіє певною владною компетенцією, користується узагальненою регламентацією прав та обов'язків.
У статті виявлено змістову складову дискреційних повноважень органів державної влади, яка виступає предметом розгляду публічно-правових спорів. Розкрито передумови спорів, які проявляються з позиції внутрішньо-компетенційної сфери правовідносин. З'ясовано, що інша сфера правовідносин, яка визначена як відносини між суб'єктами владних повноважень, з однієї сторони, та фізичними та юридичними особами, з іншої сторони, встановлює більш жорсткі вимоги до механізму використання дискреційних повноважень.

Ключові слова: органи державної влади; публічно-правовий спір; дискреційні повноваження; публічні правовідносини.

Література

1. Баранік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://4vuz.com.ua/book_28.html
2. Карпа М.І. Межі компетенції суб'єктів публічної служби: особливості визначення. // Державне управління та місцеве самоврядування (текст): зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ, 2017. — Вип. 2 (33). — С. 109—116.
3. Карпа М.І. Компетенційний підхід до розвитку публічної служби: концептуальні аспекти // Ефективність держ. управління (текст): зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. — Вип. 4 (53).— 2017. — С. 143—153.
4. Перепелюк В. Науковий висновок щодо меж дискреційного повноваження суб'єкта владних повноважень та судового контролю за його реалізацією. веб-сайту Верховного Суду Верховний суд України. — https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/naukovi_visnovki/nauk_visnovok_01_03_2018
5. Желтобрюх І.Л. Розсуд в податковому правозастосуванні: автореф. дис. … канд.. юрид. наук; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 21 с.
6. Авер'янов В.Б. Дискреційна влада. Юридична енциклопедія: в 6 т. т. 4: Н — П / НАН України. Ін-т держави і права імені В.М. Корецького; голова редкол. Ю.С. Шемшученко; редкол.: М.П. Зяблюк, В.П. Горбатенко. — [б. м.]: Вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2002.
7. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 1998.
8. Советский энциклопедический словарь / Издательство "Советская энциклопедия", 1990, Москва, издание четвертое, исправленное и дополненное, председатель редакционного совета А.М. Прохоров.
9. Толковый словарь обществоведческих терминов. Н.Е. Яценко. 1999.
10. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера.
11. Закурін М.К. " Дискреція — дія на власний розсуд. Поняття та прояв" https://ks.arbitr.gov.ua/sud5024/8/8/721/
12. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
13. Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дис. … канд.. юрид. наук; Національний університет державної податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 187 с., 104 с.
14. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17
15. Рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007 у справі N 1-6/2007 за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади) / Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27, ст. 180.
16. Офіційний веб-сайт Судова Влада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://court.gov.ua/archive/437962

V. Kolesnyk

DISCRETIONAL AUTHORITIES OF GOVERNMENT AUTHORITIES AS A SUBJECT TO PUBLIC LEGAL DISPUTES

Summary

In the article the problem of discretionary competence of public authorities is exposed. In particular, it is proposed to consider the public-legal dispute as one of the possible ways of revealing and exercising discretionary powers by public authorities. The article defines the discretionary powers of public authorities as the subject of consideration of public law disputes.
Discretionary powers have been found to be constituent elements of discretionary competence, which in turn is exercised through discretionary power. The discovery of theoretical and methodological developments regarding the disclosure of this scheme revealed the essence of the discretionary powers, which is revealed in the way of their fixation in evaluative concepts, relative-definite norm, alternative norm, norm with uncertain hypothesis.
Describing the subject of power as one of the parties to a public-law dispute, two areas of legal relations in which public-legal conflicts arise are presented: the internal-competence sphere of legal relations — that is, those formed between public authorities and persons empowered to perform functions state or local government; legal relations between public authorities, on the one hand, and individuals and legal entities, on the other. It has been determined that from the point of view of exercising discretionary powers, the first group of legal relations is less vulnerable, since the influence on the status characteristics of the subjects of power is minimal, since each of them has a certain power of competence, has a general regulation of rights and obligations.
The article reveals the substantive component of the discretionary powers of public authorities, which is the subject of public-law disputes. The prerequisites of disputes that emerge from the point of view of the intra-competence sphere of legal relations are revealed. The other area of legal relations is defined by the relations between the authorities on the one hand, and individuals and legal entities on the other, which sets stricter requirements for the mechanism of use of discretionary powers.

Keywords: public authorities; public law dispute; discretionary powers; public relations.

References

1. Baranik, RV (2013), "Judicial, law enforcement and human rights bodies of Ukraine", available at: http://4vuz.com.ua/book_28.html (Accessed 25 Feb 2020).
2. Karpa, M.I. (2017), "Competences of public service entities: specifics of definition", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia (tekst): zb.nauk.pr. DRIDU NADU, vol. 2 (33), pp. 109—116.
3. Karpa, M.I. (2017), "Competent approach to the development of public service: conceptual aspects", Efektyvnist' derzh.upravlinnia (tekst): zb.n auk.pr. LRIDU NADU, vol. 4 (53), pp. 143—153.
4. Perepeliuk, V. (2018), "Scientific conclusion on the limits of the discretionary power of the subject of power and judicial control over its implementation", available at: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/naukovi_visnovki/nauk_visnovok_01_03_2018 (Accessed 25 Feb 2020).
5. Zheltobriukh, I.L. (2016), "Discretion in tax enforcement", Ph.D. Thesis, Law, Derzhavnyj vyschyj navchal'nyj zaklad "Kyivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Het'mana", Kyiv, Ukraine.
6. Aver'ianov, V.B. (2002), "Discretionary power", Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], Vyd-vo "Ukrains'ka entsyklopediia" imeni M.P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
7. Shemshuchenko, Yu.S. (1998), Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], Ukr. entsykl., Kyiv, Ukraine.
8. Prokhorov, A.M. (1990), Sovetskyj entsyklopedycheskyj slovar' [Soviet Encyclopedic Dictionary], Yzdatel'stvo "Sovetskaia entsyklopedyia", Moscow, Russia.
9. Yatsenko, N.E. (1999), Tolkovyj slovar' obschestvovedcheskykh termynov [Explanatory dictionary of social science terms], Lan', St.Petersburg, Russia.
10. Fasmer, M. (1958), Etymolohycheskyj slovar' russkoho iazyka [Etymological dictionary of the Russian language], Universitеtsverlag Winter, Heidelberg, FRG.
11. Zakurin, M.K. (2009), "Discretion - acting at our discretion. Concept and manifestation", available at: https://ks.arbitr.gov.ua/sud5024/8/8/721/ (Accessed 25 Feb 2020).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "The Code of Administrative Proceedings of Ukraine", available at: .https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (Accessed 25 Feb 2020).
13. Lahoda, O.S. (2007), "Administrative procedure: theory and practice of application", Ph.D. Thesis, Law, Natsional'nyj universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, Irpin', Ukraine.
14. Ministry of Justice of Ukraine (2017), "On approval of the Methodology of conducting anti-corruption expertise", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17 (Accessed 25 Feb 2020).
15. Constitutional Court of Ukraine (2007), "Decision of May 16, 2007 № 1-rp / 2007 in case N 1—6 / 2007 on the constitutional submission of the High Council of Justice on the official interpretation of the provisions of part five of Article 20 of the Law of Ukraine "On the Judiciary of Ukraine" (case of dismissal of an administrative judge posts)", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 27.
16. The Judiciary of Ukraine (2018), "The Supreme Court provided clarification on the content of judicial discretion in criminal proceedings", available at: https://court.gov.ua/archive/437962 (Accessed 25 Feb 2020).

№ 5-6 2020, стор. 141 - 146

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

В. А. Колесник

старший викладач кафедри публічного адміністрування, ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

V. Kolesnyk

Senior Lecturer, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management (IAPM)

ORCID:

0000-0002-3395-9205

Як цитувати статтю

Колесник В. А. Дискреційні повноваження органів державної влади як предмет розгляду публічно-правових спорів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 141–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.141

Kolesnyk, V. (2020), “Discretional authorities of government authorities as a subject to public legal disputes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 141–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.