EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄС
В. С. Мурашко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.147

УДК: 351

В. С. Мурашко

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄС

Анотація

Доведено, що під впливом глобалізації у сучасному світі спостерігається загострення виникнення традиційних та нетрадиційних загроз, тому виникає необхідність посилення інституціональної та функціональної ролей військової складової Європейського Союзу як гаранта безпеки не лише для всього європейського регіону, а й для всього світу шляхом:
— впровадження для всіх країн-членів нової загальної Декларації європейської регіональної безпеки;
— взаємне скоординоване співробітництво з різними міжнародними організаціями у галузі міжнародної безпеки;
— формування власної військово-силової структури здатної адекватно реагувати на сучасні загрози й виклики;
— зосередження на розв'язанні регіональних та етнічних конфліктів, скорочення державного бюрократичного апарату;
— перехід з "натоцентризму" на "євроцентризм" тощо.
Обгрунтовано, що нині широко обговорюється формат взаємодії євроатлантичного і євразійського просторів безпеки, розробка шляхів реформування основних безпекових інститутів, таких, як-от: Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Організація Північноатлантичного договору, Європейський Союз. Між інститутами існує співпраця, спрямована на охоплення якомога ширшого кола проблем безпеки та уникнення дублювання функцій суб'єктів забезпечення національної безпеки щодо їх усунення. Зазначено на дієвості системи управління національною безпекою Німеччини, яка знайшла власний підхід до управління безпекою, який має суттєві відмінності від тих систем, що мають місце у країнах з розвинутою президентською владою. Сутність його полягає у тому, що завдання, функції та відповідальність з питань управління безпекою розпорошені по різних управліннях і структурах. У державі існує дуже багато різних надвідомчих рад і комітетів, які не пов'язані один з одним, проте, загалом, вони забезпечують стабільне функціонування усієї системи національної безпеки.

Ключові слова: механізми забезпечення національної безпеки; процеси інституціоналізації; провідні країни ЄС; формування військової єдності.

Література

1. Фоменко С. В. / Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС: від національних інтересів до спільних цінностей / С. В. Фоменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2015. — Вип. 1. — С. 224—242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2015_1_19
2. Bretherton C. The European Union as a Global Actor / C. Bretherton, J. Vogler // Routledge. — London, 2005. — 269 p.
3. Manners I. The Normative Ethics of the European Union / I. Manners // International Affairs. — 2008. — Vol. 84. — № 1. — P. 45—60.
4. Magone J.M. Contemporary European Politics: a Comparative Introduction / J. M. Magone // Taylor and Francis Group. — London, 2010. — 643 p.
5. Marsh S. The International Relations of the European Union / S. Marsh, H. Mackenstein // Routledge. — London, 2014. — 305 p.
6. Smith M.E. Europe's Foreign and Security Policy: the Institutionalization of Cooperation / M.E. Smith // Cambridge University Press. — London, 2004. — 308 p.
7. Pollack M. The new Transatlantic Agenda at Ten: Reflections on an Experiment in International Governance / M. Pollack // Journal of Common Market Studies. — 2005. — Vol. 43. — № 5. — P. 899—919.
8. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наук. доп. / авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка. — К.: НАДУ, 2013. — 120 с.
9. Шаповалова О.І. Європейський Союз — Україна: межі нормативної сили / О.І. Шаповалова // International Review. — 2010. — № 2 (14). — P. 4—10.
10. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі: монографія / О.І. Шнирков. — К.: Видав.-поліграф. центр "Київський ун-т", 2008. — 143 с.
11. Міфтахов Б.Г. Трансформація пріоритетів безпекової політики ФРН в умовах нових викликів та загроз / Міжнародні відносини серія "політичні науки" № 9 (2015).— С.7 http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2765
12. Кобко є.в., Даугулє а.в. Досвід публічно-правового забезпечення національної безпеки країн європи і сша та шляхи його запозичення для україни / Науковий вісник публічного та приватного права. № 4. Т. 2. — 2018. — С.186 http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/38.pdf
13. Пелих А.О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною безпекою євроатлантичних і пострадянських країн // НАДУ / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 25.00.01 — теорія та історія державного управління. Київ. 2017. С. 255.

V. Murashko

PECULIARITIES OF INSTITUTIONALIZATION OF THE PROCESSES OF FORMATION OF NATIONAL SECURITY MECHANISMS IN THE LEADING EU COUNTRIES

Summary

It is proved that under the influence of globalization in the modern world there is an exacerbation of the emergence of traditional and unconventional threats, so there is a need to strengthen the institutional and functional roles of the military component of the European Union as a guarantor of security not only for the entire European region, but also for the whole European region:
— implementation of a new Common European Regional Security Declaration for all Member States;
— mutual coordinated cooperation with various international organizations in the field of international security;
— formation of its own military-force structure capable of responding adequately to modern threats and challenges;
— focusing on resolving regional and ethnic conflicts, reducing the state bureaucracy;
transition from "natocentrism" to "Eurocentrism" and the like.
It is justified that the format of the Euro-Atlantic and Eurasian security space interaction is being widely discussed now, the ways of reforming the main security institutions, such as: the United Nations Security Council, the North Atlantic Treaty Organization, the European Union, are being discussed. There is cooperation between the institutions aimed at addressing as wide a range of security issues as possible and avoiding duplication of the functions of national security entities to address them. The effectiveness of the national security management system of Germany, which has found its own approach to security management, which differs substantially from those existing in countries with advanced presidential power, is pointed out. Its essence is that the tasks, functions and responsibilities of security management are spread across different departments and structures. However, there are many different supervisory boards and committees in the country that are not related to each other, but in general, they ensure the stable functioning of the entire national security system.

Keywords: national security mechanisms; institutionalization processes; leading EU countries; formation of military unity.

References

1. Fomenko, S.V. (2015), "The EU's common foreign and security policy: from national interests to common values", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 224—242, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2015_1_19 (Accessed 25 Feb 2020).
2. Bretherton, C. and Vogler, J. (2005), The European Union as a Global Actor, Routledge, London, UK.
3. Manners, I. (2008), "The Normative Ethics of the European Union", International Affairs, Vol. 84, no. 1, pp. 45—60.
4. Magone, J.M. (2010), Contemporary European Politics: a Comparative Introduction, Taylor and Francis Group, London, UK.
5. Marsh, S. and Mackenstein, H. (2014), The International Relations of the European Union, Routledge, London, UK.
6. Smith, M.E. (2004), Europe's Foreign and Security Policy: the Institutionalization of Cooperation, Cambridge University Press, London, UK.
7. Pollack, M. (2005), "The new Transatlantic Agenda at Ten: Reflections on an Experiment in International Governance", Journal of Common Market Studies, vol. 43, no. 5, pp. 899—919.
8. Kovbasiuk, Yu.V. Vaschenko, K.O. and Surmin, Yu.P. (2013), Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta ievropejs'ka intehratsiia Ukrainy [Modernization of public administration and European integration of Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Shapovalova, O.I. (2010), "European Union-Ukraine: the limits of regulatory power", International Review, vol. 2 (14), pp. 4—10.
10. Shnyrkov, O.I. (2008), Yevropejs'kyj Soiuz u hlobal'nomu innovatsijnomu prostori [The European Union in the global innovation space], Vydav.-polihraf. tsentr "Kyivs'kyj un-t", Kyiv, Ukraine.
11. Miftakhov, B.H. (2015), "Transformation of the priorities of the German security policy in the face of new challenges and threats", Mizhnarodni vidnosyny seriia "politychni nauky", vol. 9, p. 7, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2765 (Accessed 25 Feb 2020).
12. Kobko, Ye.V. and Dauhulye, A.V. (2018), "Experience of public and legal support of national security of the countries of Europe and the USA and ways of its borrowing for Ukraine", Naukovyj visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 4, no. 2, available at: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/38.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
13. Pelykh, A.O. (2017), "Military-political models of states in the management of national security of Euro-Atlantic and post-Soviet countries", NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 5-6 2020, стор. 147 - 152

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 182

Відомості про авторів

В. С. Мурашко

старший викладач кафедри публічного адміністрування, аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

V. Murashko

Senior Lecturer of the Department of Public Administration, postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kiev

ORCID:

0000-0002-8668-2043

Як цитувати статтю

Мурашко В. С. Особливості інституціоналізації процесів формування механізмів забезпечення національної безпеки у провідних країнах єс. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 147–152. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.147

Murashko, V. (2020), “Peculiarities of institutionalization of the processes of formation of national security mechanisms in the leading eu countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 147–152. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.147

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.