EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
М. Р. Височанський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.153

УДК: 342.5, 352/354

М. Р. Височанський

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті проведено аналіз функцій держави перехідного суспільства, які класифіковані залежно від етапу трансформації економічної системи на системо-формівні, системо-стверджувальні та системо-відновлювальні. Системо-формівні функції розглянуто як функції започаткування якісно нової системи, які сформовані відповідно потреб держави та об'єктивно необхідні для її становлення та функціонування. Системо-стверджувальні функції визначено як функції, що спрямовані на формування достатніх умов для фіксування новоствореної системи та не оберненості трансформаційного процесу. Системо-відтворювальними функціями є функції спрямовані на формування умов, що необхідні та достатні для сталого розвитку сформованої системи, а також націлені на її затвердження, зміцнення та розширенням. Зазначені функції розглянуто на прикладі процесу децентралізації влади в Україні, що було розпочато з 2014 року, проводиться у два етапи та заплановано відповідно на 2014—2018 та 2019—2021 роки. Одними із причин, які негативно впливають на проведення реформ в Україні, визначені нестача кадрового персоналу; відсутність дієвої програми для виховання (підготовки) кадрів; відтік перспективної молоді за рубіж; низька мотиваційна складова для працівників державної сфери. У статті звернуто увагу на важливість кадрового планування, яке повинно орієнтуватись на реалізацію довгострокової політики держави, зорієнтованої виключно на майбутнє. Проаналізовано діяльність кадрової служби, що спрямована на виконання завдань держави в рамках державного регулювання. Окреслено коло завдань, що виконує кадрова служба. Наголошено, що державний контроль є одним із важливих етапів державного регулювання, який впливає на якість проведення реформ у державі. Так, він має умовно-примусовий характер відносно планування та безпосереднього виконання дій, що пов'язані з регулюванням; що ж до здійснення подальшої оцінки та аналізу дій, контроль є частиною інформаційної бази. Визначено основною метою реформ досягнення сталого розвитку, що водночас може виступати критерієм їх оцінки та ефективності.

Ключові слова: державне регулювання; децентралізація; функції держави; перехідне суспільство; реформи; влада.

Література

1. Кундицький О.О. До питання про суть державного регулювання економіки Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. Вип. 16.2.2006. C. 302—307.
2. Закон України Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України від 23.03.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (дата звернення 12.03.2020).
3. Децентралізація в Україні. Державні сайти України. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звернення 12.03.2020).
4. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. — К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 251 с.
5. Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 94/2012. С. 10—15.
6. Масловська Л.Ц. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика: Монографія. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 366 с.
7. Бурик З.М. Проблеми та потенціал державного регулювання сталого розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2018. С. 104—108.

M. Vysochanskiy

SEPARATEASPECTS OF THE POWER DECENTRALIZATION PROCESS IN UKRAINE WITHIN THE STATE REGULATION

Summary

The article analyzes the functions of the state of transitional society, which are classified according to the stage of transformation of the economic system into system-forming, system-affirmative and system-restorative. System-forming functions are considered as functions of launching a qualitatively new system, which are formed in accordance with the needs of the state and objectively necessary for its formation and functioning. System-affirmative functions are defined as functions aimed at forming sufficient conditions for fixing a newly created system and not reversing the transformation process. System-reproducing functions are functions aimed at creating conditions that are necessary and sufficient for the sustainable development of the formed system, as well as aimed at its approval, strengthening and expansion. These functions are considered as an example of the process of decentralization of power in Ukraine, which started in 2014, is carried out in two stages and is planned respectively for 2014—2018 and 2019—2021. One of the reasons that negatively influence the reforms in Ukraine is the lack of staff; lack of an effective program for education (training) of personnel; the outflow of prospective young people abroad; low motivational component for public sector employees. The article draws attention to the importance of personnel planning, which should focus on the implementation of a long-term policy of the state, focused solely on the future. The activity of the personnel service aimed at fulfilling the tasks of the state within the framework of state regulation is analyzed. The range of tasks performed by the HR service is outlined. It is emphasized that state control is one of the important stages of state regulation that affects the quality of reforms in the country. Yes, it is conditional on planning and direct implementation of regulatory actions; as for further evaluation and analysis of actions, control is part of the information base. It is defined as the main goal of sustainable development reforms, which can at the same time be a criterion for their evaluation and effectiveness.

Keywords: state regulation; decentralization;functions of the state;transitional society; reforms; power.

References

1. Kunditskiy, O.O. (2006), "To the question of the essence of state regulation of the economy", Naukovij vi`snik Naczi`onal`nogo li`sotekhni`chnogo uni`versitetu Ukrayini. Zbi`rnik naukovo-tekhni`chnikh pracz`, vol. 16.2.2006, pp. 302-307.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On State Forecasting and Development of Programs of Economic and Social Development of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (Accessed 25 Feb 2020).
3. State Sites of Ukraine (2020), "Decentralization in Ukraine", available at: https://decentralization.gov.ua/about (Accessed 25 Feb 2020).
4. Malinovsky, V. Ya. (2005), Slovnyk terminiv i poniat' z derzhavnoho upravlinnia [Dictionary of Terms and Concepts of Public Administration], Tsentr spryiannia instytutsijnomu rozvytku derzhavnoi sluzhby, Kyiv, Ukraine.
5. Scherbyna, V. (2012), "Definitions and types of means of state regulation of economic activity", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky, vol. 94, pp. 10—15.
6. Maslovskaya, L.C. (2003), Stalyj rozvytok produktyvnykh syl rehioniv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Sustainable development of productive forces of regions: theory, methodology, practice], Kyiv. nats. torh,- ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
7. Buryk, Z.M. (2018), "Problems and potential of state regulation of sustainable development of Ukraine" Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104—108.

№ 5-6 2020, стор. 153 - 157

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 396

Відомості про авторів

М. Р. Височанський

головний оперуповноважений, Департамент стратегічних розслідувань, Національна поліція України, м. Київ

M. Vysochanskiy

chief operating officer, Department of Strategic Investigation of the National Police of Ukraine, Kiev

ORCID:

0000-0002-6028-2922

Як цитувати статтю

Височанський М. Р. Окремі аспекти процесу децентралізації влади в Україні в рамках державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 153–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.153

Vysochanskiy, M. (2020), “Separateaspects of the power decentralization process in Ukraine within the state regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 153–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.