EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Л. І. Обуховська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.163

УДК: 352.075.2: 332.025.2

Л. І. Обуховська

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація

У статті доведено, що інститут власності повинен бути спрямованим на дотримання паритету матеріальної рівності громадян країни. Форми власності повинні бути різноманітними з тією метою. Вони повинні надати доступ до власності всім верствам населення, а також підприємцям. Власність є системою відносин, яка повинна регулюватися державою з метою надання доступу до неї. Держава повинна створити умови для можливого переходу власності із рук у руки та трансформації однієї форми власності в іншу. Власність є по суті системою відносин у суспільстві і в економіці, але вона ще й впливає на відносини в інших сферах економіки, суспільного життя, розвитку країн;
Визначено, що державне регулювання інститутом власності проводиться на основі запровадження головного інструменту — системи права. Законодавчі та нормативні акти регулюють систему відносин власності. Законодавчі механізми формують систему власності, захищають її та трансформують. Наявність власності є гарантією заможності населення країни.
Доведено, що система власності щільно пов'язана із інститутом соціальної справедливості. Ця теза знаходить відображення в сучасних концепціях корпоративної соціальної відповідальності, соціального партнерства, які стають основою для практичних заходів зменшення нерівності у статках, доходах людей, яке зумовлюється стрімкими процесами концентрації власності в національних економіках.
Встановлено, що серед форм власності найбільш швидкі трансформації в Україні проявляються в сфері комунальної власності. Це пов'язано із проведенням реформи децентралізації та передачею управлінських функцій держави на місця — місцевим органам влади.
Різні підходи у трактуванні сутності комунальної власності, її призначенням та функціями визначаються значною кількістю форм комунальної власності та поширенням сфери застосування.
Зазначено, що під час становлення ринкових відносин та демократичних, ліберальних відносин у сфері державного управління на початку 90-х років структура власності кардинально змінювалася. Вона перетворювалася із державної на інші форми передусім — приватні.

Ключові слова: теоретичні; державне; регулювання; власність; інститут; комунальна.

Література

1. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку [Текст]: Колективна монографія [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.]: За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л.І. — Рівне: Волин. обереги, 2016. — 184 с.
2. Сазонець І.Л., Гладченко А.Ю., Гессен А.Є. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги. Рівне. Волинські обереги, 2016. 352 с.
3. Валіулліна З.В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі. Рівне. 2018. 232 с.
4. Гладченко А.Ю. Інституційне забезпечення діяльності корпорацій в процесі формування глобальної рівноваги. Рівне. 2018. 244 с.
5. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об'єднання територіальних громад / за ред. І.Л. Сазонця. Рівне. 2017. 216 с.
6. Тихончук Л.Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій. Рівне. 2018. 308 с.
7. Зима І.Я. Інституційний вплив на трансформацію державного управління системою охорони здоров'я / за ред. І.Л. Сазонця. Рівне: Волинські обереги, 2019. С. 202—253.
8. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 280/97-ВР від 21.05.1997 р. Електронний ресурс. — URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.02.2020).
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) від 20 червня 2007 року № 5-рп/2007. Електронний ресурс. URL: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/781-komunalna-vlasnist (дата звернення 10.02.2020)
10. Гуськова І.Б. Комунальна власність як ресурс місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 21. С. 144—147.
11. Альшаафі Мохамед Алі, Сазонець О.М. Підвищення ефективності використання потенціалу закладів охорони здоров'я. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26 січня 2019 р.). ЦФЕНД, 2019. С. 60—62.
12. Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області): Автореф. дис.. канд. екон. наук / Н.В. Сментина; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2006. — 19 c.
13. Закон України "Про власність". Електронний ресурс. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (дата звернення 10.02.2020 р).
14. Роз'яснення порядку реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна залежно від форм власності. Електронний ресурс. — ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v32_2323-07?lang=en (дата звернення 10.02.2020).
15. Зюзь Д. Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності. Ефективність державного управління. 2017. № 2 (51). С. 102—110.
16. Гуськова І. Особливості управління комунальною власністю як специфічною формою групової власності. Публічне управління: теорія та практика. 2012. № 4 (12). С. 162—167.

L. Obukhovska

THEORETICAL PREREQUISITES OF STATE REGULATION OF THE COMMUNAL PROPERTY INSTITUTE

Summary

The article proves that the property institute should be aimed at maintaining the parity of material equality of citizens of the country. Forms of ownership should be varied for this purpose. They must give access to property to all sections of the population, as well as to entrepreneurs. Property is a system of relations that must be regulated by the state in order to give access to it. The state must create conditions for the possible transfer of ownership from hand to hand and transformation of one form of ownership into another. Property is essentially a system of relations in society and in the economy, but it also affects relations in other spheres of economy, social life, and development of countries;
It is determined that state regulation of the property institute is carried out on the basis of introduction of the main tool — the system of law. Legislative and regulatory acts regulate the system of property relations. Legislative mechanisms shape the property system, protect it and transform it. Ownership is a guarantee of the wealth of the country's population;
The ownership system has been proven to be closely linked to the social justice institute. This thesis is reflected in the modern concepts of corporate social responsibility, social partnership, which become the basis for practical measures to reduce inequality in wealth, income of people, which is caused by rapid processes of concentration of property in national economies.
It is established that among the forms of ownership the most rapid transformations in Ukraine are manifested in the sphere of communal property. This is related to the implementation of decentralization reform and the transfer of governmental functions to local authorities.
Different approaches to the interpretation of the essence of communal property, its purpose and functions are determined by a large number of forms of communal property and the extension of its scope.
It was noted that during the formation of market relations and democratic, liberal relations in the sphere of public administration in the early 90-ies the ownership structure changed dramatically. It was transformed from state to other forms — primarily private.

Keywords: theoretical; state; regulation; property; institute; communal.

References

1. Beztelesna, L.I. and Sazonets, I.L. (2016), Sotsialnyi kontsept suspilnykh ta ekonomichnykh protsesiv natsionalnoho rozvytku [The social concept of social and economic processes of national development], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
2. Sazonets, I.L. Hladchenko, A.Yu. and Hessen, A.Ye. (2016), Sotsialno-ekonomichni determinanty hlobalnoi rivnovahy [Socio-economic Determinants of Global Equilibrium], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
3. Valiullina, Z.V. (2018), Kontseptualizatsiia diialnosti korporatsii v informatsiino-instytutsiinomu seredovyshchi [Conceptualizing Corporate Activity in an Information-Institutional Environment], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
4. Hladchenko, A.Yu. (2018), Instytutsiine zabezpechennia diialnosti korporatsii v protsesi formuvannia hlobalnoi rivnovahy [Institutional support of corporations in the process of global equilibrium formation], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine.
5. Sazonets, I.L. (2017), Naukovi osnovy ta implementatsiia svitovykh praktyk mistsevoho samovriaduvannia i obiednannia terytorialnykh hromad [Scientific bases and implementation of world practices of local self-government and unification of territorial communities], Rivne, Ukraine.
6. Tykhonchuk, L.Kh. (2018), Instytutsiino-ekonomichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia mizhnarodnoi diialnosti korporatsii [Institutional and economic principles of state regulation of international activity of corporations], Rivne, Ukraine.
7. Zyma, I.Ya. (2019), Mekhanizmy instytutsiinoi transformatsii derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia [Mechanisms of institutional transformation of public health management], Rivne, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Feb 2020).
9. Constitutional Court of Ukraine (2007), Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional complaint of the open joint-stock company Kirovogradoblenergo on the official interpretation of the provisions of part eight of Article 5 of the Law of Ukraine "On restoration of solvency of a debtor or bankruptcy" (case of creditors of enterprises of communal ownership), available at: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/781-komunalna-vlasnist (Accessed 25 Feb 2020).
10. Huskova, I.B. (2013), "Communal property as a local government resource", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 144—147.
11. Alshaafi Mokhamed Ali and Sazonets, O.M. (2019) "Improving the capacity utilization of healthcare facilities", Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky, obliku, menedzhmentu, finansiv ta prava [Current status and prospects of economic development, accounting, management, finance and law], Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Materials International. Research Practice conf.], TsFEND, Poltava, Ukraine, January 26, pp. 60—62.
12. Smentyna, N.V. (2006), "Effectiveness of municipal property management based on the implementation of valuation activities (for example, cities of Odessa region)", Ph.D. Thesis, Odes. derzh. ekon. un-t., Odesa, Ukraine.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "On Property", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (Accessed 25 Feb 2020).
14. Ministry of Justice of Ukraine (2007), "Clarification of the procedure for registration of property rights for real estate objects, depending on the forms of ownership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v32_2323-07?lang=en (Accessed 25 Feb 2020).
15. Ziuz', D. (2017), "Genesis of the property institute and the role of the state in the transformation of property relations", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (51), pp. 102—110.
16. Hus'kova, I. (2012), "Features of municipal property management as a specific form of group ownership", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 4 (12), pp. 162—167.

№ 5-6 2020, стор. 163 - 169

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 165

Відомості про авторів

Л. І. Обуховська

медичний директор комунального підприємства,"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

L. Obukhovska

Medical director of the Municipal Enterprise, "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

ORCID:

0000-0002-2471-9277

Як цитувати статтю

Обуховська Л. І. Теоретичні передумови державного регулювання інституту комунальної власності. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 163–169. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.163

Obukhovska, L. (2020), “Theoretical prerequisites of state regulation of the communal property institute”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 163–169. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.163

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.