EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
В. О. Паутов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.170

УДК: 343.9

В. О. Паутов

РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті висвітлено питання щодо діяльності органів державної влади протидії корупції, проаналізовано та узагальнено основні чинники, які сприяють корупції. Тим самим, автором реалізовано мету роботи, що полягає в дослідженні поняття "корупція" та ролі державних органів щодо запобігання її в українському суспільстві в контексті забезпечення національної безпеки.
Досліджено, що корупція як соціальне явище притаманна інституту держави від виникнення першої держави. В Україні власне феномен корупції та засобів протидії корупції досить часто поставав предметом політичної боротьби. На державному рівні протягом двадцяти років постійно приймалися закони, концепції та програми щодо протидії корупції.
Обгрунтовано, що задачі антикорупційної боротьби мають статус загальнодержавних та пріоритетних, адже ефективно протидіяти цьому негативному суспільному явищу можна тільки, якщо будуть створені та реалізовані належні механізми організаційно-правової підтримки реформ, спрямованих на запобігання корупційним проявам у владних структурах та активне долучення до цього процесу громади.
Визначено, що поширення корупції зберігає свої масштаби, а методи подолання корупції в Україні залишаються малоефективними. Причиною цьому є недостатня суспільна реакція на системність проявів корупції, відсутність абсолютно негативного сприйняття громадянами корупції в державі. Для України низька ефективність протидії корупції в попередні роки обумовлена тим, що корупція (як характерний прояв неусталеного механізму публічного управління, особливо в країнах з перехідною економікою) досить часто є звичайним атрибутом публічного управління.
Проаналізовано, що появі і поширенню в економічному, політичному та соціально-структурному сегменті суспільства корупції як соціального явища сприяли певні причини, що стало реальною загрозою для національної безпеки. Проте більша частина її наслідків накладає свій відбито на реальне соціальне життя, впливає на його рівень, ступінь захищеності населення, забезпеченості прав і свобод громадянина. Корупція є явищем, що починає своє існування разом із державою, тому, однозначно, приборкати її так само тяжко, як перемогти явище злочинності.

Ключові слова: корупція; суспільство; уряд; влада; управління; національна безпека.

Література

1. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: вибр. наук. праці. К.: НІСД, 2016. 528 с.
2. Квеліашвілі І.М. Концепція національної безпеки: інтерпретація базових понять. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. 2009. № 1. С. 13—19.
3. Лазаренко С.Ж. Корупція як результат системної неефективності державного управління. Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. 2014. № 24. С. 149—151.
4. Новак А. Теоретичні основи дослідження протидії корупційним проявам у системі публічного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 1. С. 29—36.
5. П'ясецька-Устич С.В. Феномен корупції в Україні (політико-економічний аналіз). Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 14. 2016. С. 20—25.
6. Серьогін С.С. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади. Університетські наукові записки. 2009. № 4. С. 284—289.
7. Інформаційна сторінка вебпорталу Головно управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Суб'єкти у сфері запобігання та протидії корупції. URL: https://www.pfu.gov.ua/lg/873-sub-yekty-u-sferi-zapobigannya-ta-protydiyi-koruptsiyi (дата звернення 27.02.2020).
8. Телешун С.О. Корупція. Енциклопедичний словник з державного управління [уклад.: Ю.В. Ковбасюк, В.П. Трощинський, Ю.П. Сурмін та ін.]. К.: НАДУ, 2010. С. 349—350.
9. Шевчук І.В. Корупційна складова як чинник дестабілізації та загроза економічній безпеці України. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1192 (дата звернення 27.02.2020).

V. Pautov

THE ROLE OF ANTI-CORRUPTION BODIES IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

Summary

The article covers the issues related to the activity of the state authorities against corruption, analyzes and summarizes the main factors contributing to corruption. Thus, the author realized the purpose of the work, which is to investigate the concept of "corruption" and the role of state bodies in preventing it in Ukrainian society in the context of ensuring national security.
It was research that corruption, as a social phenomenon has been inherent in the institution of the state since the emergence of the first state. In Ukraine, the phenomenon of corruption and the means of combating corruption has often been the subject of political struggle. At the state level, laws, concepts and programs were adopt for twenty years to combat corruption.
It was substantiate that the tasks of anticorruption struggle have the status of national and priority, because it is only possible to split infinite this negative social phenomenon if proper mechanisms of organizational and legal support for reforms aimed at preventing corruption in the authorities in the process of corruption were create and implement.
It is determined that the spread of corruption is still widespread, and that the methods of combating corruption in Ukraine remain ineffective. The reason for this is insufficient public reaction to the systematic manifestation of corruption, the absence of negative perception of corruption by the citizens in the state. For Ukraine, the low effectiveness of counteracting corruption in previous years is because to the fact that corruption (as a characteristic manifestation of an unsettled mechanism of public administration, especially in countries with economies in transition) is often a common attribute of public administration.
It was analyze that the emergence and spread of corruption in the economic, political and socio-structural segment of society as a social phenomenon contributed to certain causes, which became a real threat to national security. However, most of its consequences impose its reflection on the real social life, affecting its level, degree of protection of the population, security of rights and freedoms of the citizen. Corruption is a phenomenon that begins to coexist with the state, so, unambiguously, curbing it is as difficult as defeating the phenomenon of crime.

Keywords: corruption; society; government; power; management; National security.

References

1. Vlasiuk, O. S. (2016), Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky [National Security of Ukraine: The Evolution of Domestic Policy], NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Kveliashvili, I. M. (2009), "The concept of national security: interpretation of basic concepts", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 13—19.
3. Lazarenko, S. Zh. (2014), "Corruption as a result of systemic inefficiency of public administration", Investytsii: praktyka ta dosvid : nauk.-prakt. Zhurn, vol. 24, pp. 149—151.
4. Novak, A. (2016), "Theoretical bases of research on counteraction to corruption manifestations in the system of public administration", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 29—36.
5. Piasetska-Ustych, S. V. (2016), "The phenomenon of corruption in Ukraine (political and economic analysis)", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 14, pp. 20—25.
6. Serohin, S. S. (2009), "Mechanisms of prevention and counteraction of corruption in public authorities", Universytetski naukovi zapysky, vol. 4, pp. 284—289.
7. Information portal of the web portal Main Department of the Pension Fund of Ukraine in Luhansk region (2020), "Subjects in the field of preventing and combating corruption", available at: https://www.pfu.gov.ua/lg/873-sub-yekty-u-sferi-zapobigannya-ta-protydiyi-koruptsiyi. (Accessed 27 February 2020).
8. Teleshun, S. O. (2010), Koruptsiia. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Corruption. Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Shevchuk, I. V. (2017), "Corruption component as a factor of destabilization and threat to economic security of Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1192 (Accessed 27 February 2020).

№ 5-6 2020, стор. 170 - 174

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

В. О. Паутов

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

V. Pautov

postgraduate student of Public Administration and administration of the Ukrainian state employment service training institute, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0587-6293

Як цитувати статтю

Паутов В. О. Роль органів протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 170–174. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.170

Pautov, V. (2020), “The role of anti-corruption bodies in the national security system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 170–174. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.170

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.