EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ
І. М. Петрів

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.175

УДК: 354.075.1(477)

І. М. Петрів

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ

Анотація

У статті досліджено діяльність органу конституційної юстиції як частини механізму державного управління в Україні та окремих державах Східної Європи. Приділено увагу результатам діяльності конституційної юстиції в системі органів державної влади та аналізу існуючого законодавства з цього питання. Зазначено, що у процесі діяльності конституційної юстиції, при винесенні рішень та висновків органом конституційної юстиції здійснюється вагомий вплив на функціонування механізму державного управління, передусім, з огляду на загальнообов'язковість виконання прийнятих рішень цим державним органом. Проаналізовано значення рішень та висновків органу конституційної юстиції в механізмі державного управління.
Метою статті є дослідження впливу конституційної юстиції в Україні та окремих державах Східної Європи на функціонування механізму державного управління.
Наукова новизна полягає у дослідженні та виокремленні органів конституційної юстиції в Україні та окремих державах Східної Європи як особливого елементу в механізмі державного управління, а також у визначенні ролі та значенні рішень і висновків конституційної юстиції в механізмі державного управління.
Висновки. Побудова та розвиток збалансованого механізму державного управління вимагає постійного вирішення проблемних питань, що виникають в процесі розвитку держави та суспільства. Забезпечення ефективного функціонування органів державної влади обгрунтовано теорією розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Однак на практиці реалізація принципу верховенства права та дотримання основного закону під час функціонування органів державної влади є складним завданням. Реалізація повноважень органів державної влади може ефективно забезпечуватись лише за рахунок безумовного та неухильного виконання рішень та висновків органу конституційної юстиції. Лише таким чином можливо досягти стабільного функціонування механізму державного управління та вирішення конфліктних ситуацій на найвищому рівні. Водночас дослідження результатів діяльності органу конституційної юстиції в Україні та окремих державах Східної Європи підтверджує думку про те, що органи конституційної юстиції, виходячи з їх повноважень та законодавчих гарантій діяльності, можна вважати органами з особливим статусом та не відносити до жодної з гілок влади. Такий підхід дозволяє обгрунтувати відсутність законодавчого віднесення Конституційного Суду України до конкретної з гілок влади та, водночас виключні повноваження на вирішення конфліктів між вищими органами державної влади. Відсутність повноцінного інституту конституційної скарги, відсутність повноважень щодо оцінки судових рішень на предмет конституційності залишає на порядку денному питання місця конституційної юстиції в механізмі державного управління. Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно місця та значення конституційної юстиції в механізмі державного управління дає змогу зробити висновок, що наразі відсутній єдиний підхід до розуміння правового статусу органу конституційної юстиції, а вітчизняне законодавство потребує суттєвого доопрацювання з метою завершення формування Конституційного Суду України як дієвого елементу механізму державного управління.

Ключові слова: механізм державного управління; конституційна юстиція; Конституційний Суд України; конституційна юстиція в механізмі державного управління; конституційний контроль.

Література

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.
3. Орзіх М. Доктрина в діяльності Конституційного Суду України / М. Орзіх // Вісник Конституційного Суду України. — 2011. — № 4-5. — Ст. 57—63.
4. Бальцій Ю.Ю. Система місцевого самоврядування в пострадянських державах / Ю.Ю. Бальцій // Юридичний вісник. — № 3. — Одеса, 2019. — С. 85—90.
5. Gryshova I., Tielkiniena T. and Guliyeva A. (2018). Lobbying for Public Interests as a Democratic Social Leadership Factorfor Reforming LegislationIn: Strielkowski W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedingsin Businessand Economics. Springer, Cham 481—489.
6. Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. — С. 8—11.
7. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. — К.: Український центр правничих студій, 2001. — 302 с.
8. Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 р. № 3-рп/2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=168063
9. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року №15-рп/2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00
10. Владиченко С. Про деякі особливості застосування рішень органів судового конституційного контролю, які захищають права людини / С. Владиченко // Часопис Київського Університету права. — 2003. — № 2. — С. 32—34.
11. Скомороха В. За невиконання рішень Конституційного Суду повинна бути передбачена відповідальність / В. Скомороха // День. — 2002. — №185. — Ст. 6.
12. Kuznetsova E.V. Activity framework of constitutional justice bodies to identify and eliminate legal gaps [Електронний ресурс] / Kuznetsova E.V. — Режим доступу: http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2015/01/23/
13. Про конституційне судочинство: Закон Республіки Білорусь від 08 січня 2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=21735
14. Кодекс конституционной юрисдикции Республики Молдова от 16 июня 1995 года [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.constcourt.md/public/files/file/Baza%20legala/CodJC.rus.pdf

I. Petriv

TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF STATE GOVERNANCE OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE BODY AS A STATE BODY WITH SPECIAL STATUS

Summary

The article investigates the activity of the constitutional justice body as part of the mechanism of public administration in Ukraine and in individual states of Eastern Europe. Attention was paid to the results of the work of constitutional justice in the system of state bodies and analysis of existing legislation on this issue. It is noted that in the course of the activity of constitutional justice, when rendering decisions and conclusions, the body of constitutional justice exerts a significant influence on the functioning of the mechanism of public administration, first of all, given the obligatory implementation of the decisions made by this state body. The significance of the decisions and conclusions of the constitutional justice body in the mechanism of public administration is analyzed.
The purpose of the article is to investigate the impact of constitutional justice in Ukraine and the individual states of Eastern Europe on the functioning of the mechanism of public administration.
Scientific novelty is to study and separation of constitutional justice bodies in Ukraine and the individual states of Eastern Europe as a special element in the mechanism of public administration, as well as in determining the role and significance of constitutional justice decisions and conclusions in the mechanism of public administration.
Conclusions. The construction and development of a balanced mechanism of public administration requires constant resolution of the problematic issues that arise in the process of development of the state and society. Ensuring the efficient functioning of public authorities is grounded in the theory of the separation of powers into the legislative, executive and judicial branches. However, in practice, the implementation of the rule of law and the observance of fundamental law in the functioning of public authorities is a difficult task. The exercise of powers of the state authorities can only be effectively ensured by the unconditional and steady execution of the decisions and conclusions of the constitutional justice body. Only in this way is it possible to achieve a stable functioning of the mechanism of public administration and resolution of conflicts at the highest level. At the same time, the study of the results of the activity of the constitutional justice body in Ukraine and the individual states of Eastern Europe confirms the opinion that, based on their powers and legislative guarantees of activity of the constitutional justice bodies, they can be considered as special bodies and not attributed to any of the branches of government. This approach makes it possible to justify the absence of a legislative reference of the Constitutional Court of Ukraine to a specific one of the branches of government and, at the same time, exclusive powers to resolve conflicts between higher bodies of state power. At the same time, the absence of a full-fledged institute of constitutional complaint, the lack of powers to evaluate judgments on the subject of constitutionality, leaves on the agenda the place of constitutional justice in the mechanism of public administration. Analysis of studies of domestic and foreign scholars on the place and importance of constitutional justice in the mechanism of public administration makes it possible to conclude that there is currently no single approach to understanding the legal status of the body of constitutional justice, and that national legislation needs substantial refinement to complete the Constitution. mechanism of public administration.

Keywords: mechanism of public administration; constitutional justice; Constitutional Court of Ukraine; constitutional justice in the mechanism of public administration; constitutional control.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "About the Constitutional Court of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 49.
3. Orzikh, M. (2011), "The doctrine of the Constitutional Court of Ukraine", Visnyk Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy, vol. 4—5, pp. 57—63.
4. Bal'tsij, Yu.Yu. (2019), "The system of local self-government in the post-Soviet states", Yurydychnyj visnyk, vol. 3, pp. 85-90.
5. Gryshova, I. Tielkiniena, T. and Guliyeva, A. (2018), "Lobbying for Public Interests as a Democratic Social Leadership Factor for Reforming Legislation", Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 481—489.
6. Kopylenko, O.L. (2015), "Implementation of reforms in Ukraine in the context of planning legislative activity of Parliament", Zakonodavcha diial'nist' Verkhovnoi Rady Ukrainy: stratehiia planuvannia v umovakh ievropejs'koi intehratsii [Legislative activity of the Verkhovna Rada of Ukraine: planning strategy in the context of European integration], Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 8—11.
7. Shevchuk, S. (2001), Osnovy konstytutsijnoi iurysprudentsii [Fundamentals of Constitutional Jurisprudence], Ukrains'kyj tsentr pravnychykh studij, Kyiv, Ukraine.
8. Constitutional Court of Ukraine (2012), "Judgment of the Constitutional Court of Ukraine dated 25.01.2012 No. 3-RP / 2012", available at: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=168063 (Accessed 25 Feb 2020).
9. Constitutional Court of Ukraine (2000), "Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of December 14, 2000 No. 15-rp / 2000", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00 (Accessed 25 Feb 2020).
10. Vladychenko, S. (2003), "Some features of the application of decisions of judicial constitutional review bodies that protect human rights", Chasopys Kyivs'koho Universytetu prava, vol. 2, pp. 32—34.
11. Skomorokha, V. (2002), "Liability for failure to comply with the decisions of the Constitutional Court should be provided for", Den', vol. 185, p. 6.
12. Kuznetsova, E.V. (2015), "Activity framework of constitutional justice bodies to identify and eliminate legal gaps", available at: http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2015/01/23/ (Accessed 25 Feb 2020).
13. President of the Republic of Belarus (2014), "On Constitutional Justice: Law of the Republic of Belarus", available at: http://www.kc.gov.by/document-35203 (Accessed 25 Feb 2020).
14. Constitutional Court of the Republic of Moldova (1995), "Code of Constitutional Jurisdiction of the Republic of Moldova of June 16, 1995", available at: http://www.constcourt.md/public/files/file/Baza%20legala/CodJC.rus.pdf (Accessed 25 Feb 2020).

№ 5-6 2020, стор. 175 - 181

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 388

Відомості про авторів

І. М. Петрів

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна

I. Petriv

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2698-395X

Як цитувати статтю

Петрів І. М. До питання удосконалення механізму державного управління органу конституційної юстиції як державного органу з особливим статусом. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 175–181. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.175

Petriv, I. (2020), “To the question of improvement of the mechanism of state governance of the constitutional justice body as a state body with special status”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 175–181. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.175

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.