EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Я. Ю. Швидкий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.188

УДК: 343.9

Я. Ю. Швидкий

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Анотація

У статті висвітлено питання щодо нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної влади протидії корупції. Автором реалізовано мету дослідження, що полягає в аналізі інституційного забезпечення національної безпеки органами протидії корупції з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду попередньої інституційної підтримки політики антикорупційного спрямування.
Досліджено, що до інститутів забезпечення протидії корупції відносять: Міноборони; ЗСУ; МВС; Нацгвардія; Нацполіція; Держприкордонслужба; Державна міграційна служба; Державна служба з надзвичайних ситуацій; СБУ; Управління держохорони; Держслужба спецзв'язку та захисту інформації; Державна спеціальна служба транспорту; Апарат РНБО; розвідувальні органи; центральний орган виконавчої влади щодо військово-промислової політики та інші органи.
Обгрунтовано, що задачі антикорупційної боротьби мають статус загальнодержавних та пріоритетних. Вітчизняна законодавча база щодо питань безпеки має фіксувати чітке розмежування повноважень держорганів, передусім органів сфери безпеки, сприяти міжвідомчій координації, у тому числі в умовах довготривалої агресії проти нашої країни, яка має, так звані, "гібридні" прояви.
Проаналізовано, що недосконала система структур антикорупційного спрямування, а також відсутні чітка державна антикорупційна політика та державні органи, відповідальні за її проведення, є суттєвим чинником складного становища України у питанні корупції. Враховуючи антикорупційну політику та її суть, функціональне призначення та повноваження, можливий поділ суб'єктів боротьби з корупцією на головні групи: низку суб'єктів, якими: визначається і забезпечується реалізація державної антикорупційної політики; створюється і удосконалюється нормативно-правова база антикорупційної боротьби; здійснюється безпосередня правоохоронна робота у галузі протидії корупції; розглядаються справи щодо корупційних правопорушень у суді; здійснюється діагностика, профілактика та попередження корупції; координується антикорупційна діяльність; реалізуються функції контролю та нагляду за роботою суб'єктів, які займаються безпосередньою правоохоронною діяльністю у питанні протидії корупції; поновлюються законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, усуваються наслідки дій корупційного характеру; здійснюється фінансова, матеріально-технічна, інформаційна та науково-аналітична підтримка антикорупційної боротьби.

Ключові слова: корупція; національна безпека; інституційне забезпечення; державні органи; повноваження.

Література

1. Баранецька О.В. Протидія корупції в Україні: аналіз стану і законодавча підтримка. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 1. С. 81—86.
2. Бенько І.Д., Сисюк С.В. Корупція у сфері публічних закупівель: форми прояву та засоби протидії. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38 (2). С. 84—87.
3. Бусол О.Ю. Стан запобігання корупції та протидії корупційній злочинності в контексті національної безпеки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Т. 30 (69), № 2. С. 101—109.
4. Гейц О.О. Систематизація наукових досліджень з протидії корупції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2018. № 4. С. 121—125.
5. Закон України "Про національну безпеку України" (2018), № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення 01.03.2020).

Y. Shvydkyi

INSTITUTIONAL PROVISION OF NATIONAL SECURITY BY ANTI-CORRUPTION BODIES

Summary

The article deals with the issues of regulatory support for the activities of public authorities against corruption. The author realizes the purpose of the research, which is to analyze the institutional support of national security by anti-corruption bodies, taking into account the international experience and the experience of previous institutional support for anti-corruption policy.
The institutions for ensuring the fight against corruption include research: the Ministry of Defense; Armed Forces; MIA; The National Guard; The National Police; State Border Service; State Migration Service; State Emergency Service; SBU; Department of State Guard; The State Intelligence and Information Protection Service; State Special Transport Service; NSDC apparatus; intelligence agencies; central executive authority on military-industrial policy and other bodies.
It was substantiate that the tasks of anticorruption struggle have the status of national and priority. The domestic legislation on security issues should record a clear delimitation of the powers of state bodies, first of all, of the security sector, promote interagency coordination, including in the conditions of long-term aggression against our country, which has so-called "hybrid" manifestations.
It was analyze that the imperfect system of anti-corruption structures, as well as the absence of a clear state anti-corruption policy and state bodies responsible for its implementation, are a significant factor in the difficult situation of Ukraine in the issue of corruption. Considering the anti-corruption policy and its essence, functional purpose and powers, it is possible to divide the subjects of the fight against corruption into main groups: a number of entities which: determine and ensure the implementation of the state anti-corruption policy; the legal base of anti-corruption fight is created and improved; direct law enforcement work in the field of combating corruption; cases of corruption offenses are considered in court; diagnostics, prevention and prevention of corruption; anti-corruption activities are coordinated; the functions of control and supervision over the work of subjects engaged in direct law enforcement activities in the fight against corruption are implemented; the legal rights and interests of individuals and legal entities are restored, the consequences of acts of corruption are eliminated; financial, logistical, information and scientific-analytical support of the anti-corruption fight is carried out.

Keywords: corruption; national security; institutional support; government agencies; powers.

References

1. Baranetska O. V. (2017). "Anti-corruption in Ukraine: analysis of the situation and legislative support", Aktualni problemy pravoznavstva, vol. 1, pp. 81—86.
2. Benko I. D. and Sysiuk S. V. (2019). "Corruption in public procurement: forms of expression and counteraction", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 38 (2), pp. 84—87.
3. Busol O. Yu. (2019). "State of Prevention of Corruption and Combating Corruption Crime in the Context of National Security of Ukraine", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Yurydychni nauky, tom 30 (69), vol. 2, pp. 101—109.
4. Heits O. O. (2018). "Systematization of scientific research on combating corruption". Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 4, pp. 121—125.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 01 March 2020).

№ 5-6 2020, стор. 188 - 192

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

Я. Ю. Швидкий

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

Y. Shvydkyi

postgraduate student of Public Administration and administration of the Ukrainian state employment service training institute, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9561-7112

Як цитувати статтю

Швидкий Я. Ю. Інституційне забезпечення національної безпеки органами протидії корупції. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 188–192. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.188

Shvydkyi, Y. (2020), “Institutional provision of national security by anti-corruption bodies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 188–192. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.188

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.