EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
О. В. Ульянченко, К. О. Утенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.19

УДК: 332.1:658

О. В. Ульянченко, К. О. Утенкова

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Метою статті є обгрунтування методичних підходів до розробки паспорту загроз для економічної безпеки, що є передумовою впровадження єдиної та ефективної системи комплексного аналізу та всебічного моніторингу загроз економічній безпеці аграрного сектору.
Методологічною базою наукового дослідження є системний підхід до вивчення економічної безпеки аграрного сектору економіки України. Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактно-логічний для теоретичного узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження.
Обгрунтовано необхідність розробки науково-методичного апарату аналізу та прогнозування загроз економічній безпеці аграрного сектору, а також напрацюванно методики розробки паспорта загроз для економічної безпеки аграрного сектору.
Паспорт загроз для економічної безпеки дає можливість виявити та оцінити дії або події, що створюють загрозу для реалізації життєво важливих економічних інтересів підприємств аграрного сектору, а також визначити основні організаційно-правові механізми забезпечення економічної безпеки. Він визначає готовність установи до попередження і зниження зовнішніх і внутрішніх економічних загроз, а також наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. і в економічній сфері.
Моніторинг стану економічної безпеки не повинен обмежуватися окремими підприємствами. Він має здійснюватися на інституційній основі та базуватися не тільки на фактичних даних стану економічної безпеки за певний період часу, а й враховувати тенденції розвитку загроз.

Ключові слова: економічна безпека; аграрний сектор; паспорт загроз; моніторинг; загрози; індикатори; алгоритм паспортизації.

Література

1. Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України: навч.-метод. посіб. / Г.П. Ситник, В.І. Абрамов, В.А. Мандрагеля та ін.; за заг. ред. Г.П. Ситника. К.: НАДУ, 2012. 52 с.
2. Яременко О.Ф. Аспекти побудови паспорта загроз підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. T. 1. С. 14—20.
3. Корнеев А.Н. Современные инновации в области экономической безопасности организаций. Интернет— журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ". 2016. Т. 8. №5. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/33EVN516.pdf
4. Бондар З.К. Призначення, структура та зміст паспорту загроз продовольчій безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 80—84.
5. Білий Ю.М. Концептуальні засади розробки та впровадження в державно-управлінську практику паспортів загроз фінансовій безпеці України. Державне управління: удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/104.pdf
6. Утенкова К.О. Експертна оцінка як метод визначення впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств. Облік і фінанси. 2020. №2. C. 151—157. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-2(88)-151-157
7. Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.2003. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T030435?an=845057
8. Утенкова К.О. Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові. Агросвіт. 2018. № 17. С. 42—47.
9. Утенкова К.О. Теоретичні засади формування методики експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 133—140. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.133

O. Ulianchenko, K. Utenkova

MONITORING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF THE MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The purpose of the article is to substantiate the methodological approaches to the development of a passport of threats to economic security, which is a prerequisite for the introduction of a unified and effective system of complex analysis and comprehensive monitoring of the threats to economic security of the agricultural sector.
The methodological basis of the scientific research is a systematic approach to studying the economic security in the agrarian sector of the Ukrainian economy. To solve the defined problems in the process of research general scientific and special methods, namely: dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to the economic security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of elaborating literary sources and studying the raised questions; abstract-logical was used for the theoretical generalization of conclusions and the analysis of research results.
The necessity of developing a scientific and methodological apparatus for analyzing and forecasting threats to the economic security of the agricultural sector, as well as the development of methods for creating a passport of threats to the economic security of the agricultural sector.
The Passport of Threats to Economic Security is a document that allows to identify and assess actions or events that pose a threat to the realization of vital economic interests of agricultural enterprises, as well as to identify the main organizational and legal mechanisms for economic security. It determines the readiness of the institution to prevent and reduce external and internal economic threats, as well as the consequences of emergency situations, including in the economic sphere.
Monitoring of economic security state should not be limited to individual enterprises. It should be carried out on the institutional basis and grounded not only on the actual data of the state of economic security over a period of time, but also take into account trends in the development of threats.

Keywords: economic security; agrarian sector; passport of threats; monitoring; threats; indicators; certification algorithm.

References

1. Sytnyk, H.P. Abramov, V.I. and Mandrahelia, V. A. (2012), Obhruntuvannia kontseptualnykh ta orhanizatsiino-pravovykh zasad rozrobky pasportiv zahroz natsionalnii bezpetsi Ukrainy [Substantiation of conceptual and organizational and legal bases of development of passports of threats to national security of Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Yaremenko, O.F. (2011), "Aspects of building a passport of enterprise threats", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2 (1), pp. 14—20.
3. Korneev, A.N. (2016), "Modern innovations in the field of economic security of organizations", Ynternet- zhurnal "NAUKOVEDENYE", vol. 8 (5), available at: http://naukovedenie.ru/PDF/33EVN516.pdf (Accessed 10 July 2020).
4. Bondar, Z.K. (2016), "Purpose, structure and content of the passport of threats to food security of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.16, pp. 80—84.
5. Bilyi, Yu.M. (2018), "Conceptual principles of development and implementation in public administration practice of passports of threats to financial security of Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/104.pdf (Accessed 10 July 2020).
6. Utenkova, K.O. (2020), "Expert assessment as a method of determining the impact of certain factors on the economic security of agricultural enterprises", Oblik i finansy, vol. 2, pp.151—157, DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-2(88)-151-157 (Accessed 10 July 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Civil Code of Ukraine", available at: https://ips.ligazakon.net/document/T030435?an=845057 (Accessed 10 July 2020)
8. Utenkova, K.O. (2018), "Economic security of the agricultural sector: essence and functional components", Ahrosvit, vol.17, pp. 42—47.
9. Utenkova, K. (2020), "Theoretical bases of forming the methodology of expert assessment of the influence of separate factors on the state of economic security at agricultural enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 133—140. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.133

№ 13-14 2020, стор. 19 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

O. Ulianchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of marketing, entrepreneurship and production organization, Corresponding member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5085-0869


К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

K. Utenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-9097-5431

Як цитувати статтю

Ульянченко О. В., Утенкова К. О. Моніторинг ефективності управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.19

Ulianchenko, O. and Utenkova, K. (2020), “Monitoring the effectiveness of the management of the mechanism of economic security of the agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.