EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІЙСТЬ ЕКОНОМІКИ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
А. О. Князевич, О. В. Крайчук, В. О. Остапчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.26

УДК: 338.001.36

А. О. Князевич, О. В. Крайчук, В. О. Остапчук

ІННОВАЦІЙНІЙСТЬ ЕКОНОМІКИ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Анотація

Інноваційність економіки являє собою здатність та мотивацію підприємств до здійснення наукових досліджень, що розвивають та удосконалюють виробничі процеси, та пошуку нових рішень, ідей, концепцій ведення бізнесу. Аналіз шляхів інноваційного розвитку провідних країн світу показує вирішальну роль інноваційної інфраструктури для підтримки інноваційного підприємництва, мотивації суб'єктів економічної діяльності до подолання таких характерних для інновацій негативних явищ як невизначеність у результатах і підвищений ризик економічних втрат. Статтю присвячено дослідженню впливу тривалості інноваційного лагу на швидкість реалізації інноваційних ідей. Досліджено теоретичну сутність економічних категорій "інноваційний лаг" та "дифузія інновацій", їх роль в інноваційному процесі. Визначаються фактори і закономірності, які впливають на тривалість інноваційного лагу. На скорочення тривалості інноваційного лагу впливають складові інфраструктури національної інноваційної системи. Обгрунтовано, що тривалість інноваційного лагу і процеси дифузії інновацій характеризують інноваційний потенціал підприємства. Результати та висновки статті можуть бути використані в діяльності установ та підприємств, що здійснюють підтримку та реалізацію інноваційної діяльності на різних рівнях управління.

Ключові слова: новація; інновація; інноваційна ідея; ринок інновацій; інноваційність економіки; інноваційний лаг; дифузія інновацій.

Література

1. Doing Business 2019. Training for Reform. The World Bank. 311 p.
2. Firlej K., Zmija D. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako zrodlo konkurencyjnosci przedsiebiorstw przemyslu spozywczego w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Krakow: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. 181 s.
3. Kijek T. Kapital innowacyjny przedsitbiorstwa: akumulacja i wykorzystanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. 256 s.
4. The Global Competitiveness Report 2019. / Editor: K. Schwab. The World Economic Forum. 648 p.
5. The Global Innovation Index 2015 / Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World. https://www.globalinnovationindex.org/home
6. The Global Innovation Index 2019 / Editor: S. Dutta. INSEAD. The Business School of The World. https://www.globalinnovationindex.org/home
7. Бочарова Ю.Г. Роль та значення бізнес-інкубаторів у розвитку конкуренції. Молодий вчений. Економічні науки. № 10 (25). Ч. 1. 2015. С. 95—98.
8. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Вид. 3-тє, вип. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 440 с.
9. Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 р. 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. С. 144.
10. Горячева И.А. Особенности рынка научно-технической продукции. Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: Матер. Междунар. науч. конф. (20—23 апреля 2005 г., г. Тольятти). Ч. 2. Тольятти, 2005. С. 180—183.
11. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України: моногр. Київ: ННЦ ІАЕ, 2004. 426 с.
12. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Москва: "Вильямс", 2007. 272 с.
13. Завадський Й.С. Менеджмент: в 3 т. 3-вид., доп. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. Т. 1. 542 с.
14. Завадський Й.С. Менеджмент: в 3 т. 3-вид., доп. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. Т. 2. 640 с.
15. Економіка і організація інноваційної діяльності: підруч. [О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.]. За ред. О.І. Волкова. Київ: ВД "Професіонал", 2004. 960 с.
16. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції методи: навч. посіб. Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. 278 с.
17. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособ. Москва: Логос, 2000. 304 с.
18. Князевич А.О. Механізм функціонування складових елементів інноваційної інфраструктури. Журнал "Економіка. Фінанси. Право". № 9. 2013. С. 9—13.
19. Князевич А.О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки: моногр. Рівне: Волинські обереги, 2018. 362 с.
20. Марущак О.Я., Косар Н.С. Дослідження ринку інновацій України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2011. № 4. С. 310—312.
21. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 295 с.
22. Петрова Л.І. Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2221 (Last accessed: 10.08.2013).
23. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV (із зм. та доп.). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. ст. 266.
24. Светуньков М.Г., Светуньков С.Г. Предпринимательство и инновации: моногр. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2010. 128 с.
25. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. 624 с.
26. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. НАН України. Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2009. 600 с.
27. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підруч. Київ: Академвидав, 2003. 608 с.
28. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [пред. В.С. Автономова]. Москва: ЭКСМО, 2007. 864 с.

A. Kniazevych, A. Kraychuk, V. Ostapchuk

THE INOVATION ECONOMICS: INTERNATIONAL ASSESSMENT AND INFLUENCING FACTORS

Summary

The innovation economics is representing the ability and motivation of enterprises to carry out researches, to develope and to improve the production processes, and to find the new solutions, ideas, concepts of doing business. The aim of the article is an implementation of an international assessment of the innovativeness of the national economies around the world, and the studying the impact of the duration of the innovation lag on the speed of implementation of innovative ideas. The results of the analysis. The analysis of the different ways of the innovative development of the leading countries of the world shows the crucial role of the innovation infrastructure for support the innovative entrepreneurship, and the motivation of the economic entities to overcome such negative phenomena as uncertainty in results and increased risk of economic losses. Monitoring of innovation in terms of each of the countries of the world according to the ratings of the international research organizations was carried out in the article for such organizations as The Global Competitiveness Index, Doing Business, The Global Innovation Index. The theoretical essence of economic categories "innovation lag" and "diffusion of innovations", their role in the innovation process have been investigated. The innovation lag is the time from the moment of the preparation of the innovative proposal prepared by the scientists to the beginning of its practical realization as an innovative project. The lag can be attributed to the low-productive time spent in the innovation process. Reducing the innovation lag increases the speed of the innovation process and allows the company to gain significant competitive advantages. The factors and patterns that influence the duration of the innovation lag are determined. Reducing the duration of the innovation lag is influenced by the components of the infrastructure of the national innovation system. Diffusion of innovation is an information process the forms and methods of which depend on communication channels, the ability of business entities to perceive and use this information. Conclusions and directions of further researches. The average duration of an innovation lag, same as an indicator of the speed of response to innovative offers, can be used as a comparative assessment of the innovation potential of enterprises in particular, and the country as a whole.

Keywords: novation; innovation; innovation idea; innovation market; inovation economics; innovation lag; innovation diffusion.

References

1. The World Bank (2019), Doing Business 2019. Training for Reform, The World Bank, Washington, USA.
2. Firlej, K. and Zmija, D. (2014), Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako zrodlo konkurencyjnosci przedsiebiorstw przemyslu spozywczego w Polsce [Knowledge transfer and diffusion of innovation as a source of competitiveness of the food industry enterprises in Poland], Krakow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics, Krakow, Poland.
3. Kijek, T. (2016), Kapital innowacyjny przedsiebiorstwa: akumulacja i wykorzystanie [Enterprise innovative capital: accumulation and use], Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland.
4. The World Economic Forum (2019), The Global Competitiveness Report 2019, The World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
5. INSEAD (2015), The Global Innovation Index 2015, INSEAD, The Business School of The World, Geneva, Switzerland.
6. INSEAD (2019), The Global Innovation Index 2019, INSEAD, The Business School of The World, Geneva, Switzerland.
7. Bocharova, Ju.G. (2015), "The role and importance of business incubators in the development of competition", Young scientist. Economic sciences, vol. 10 (25), no. 1, pp. 95—98.
8. Vasylenko, V.O. and Shmat'ko, V.G. (2005), Innovacijnyj menedzhment [Innovation management], Centr navchal'noi' literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Commercial Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, vol.18.
10. Нoriacheva, I.A. (2005), "Features of the market of scientific and technical production", Tatishhevskie chteniia: aktualnye problemy nauki i praktiki [Tatishchev reading: actual problems of science and practice: Proceeding of the International Scientific Conference], Tol'jatti, Russia, vol. 2, pp. 180—183.
11. Dacij, O.I. (2004), Rozvytok innovacijnoi' dijal'nosti v agropromyslovomu vyrobnyctvi Ukrai'ny [Development of innovative activity in the agro-industrial production of Ukraine], NNC IAE. Kyiv, Ukraine.
12. Druker, P. (2007), Zadachi menedzhmenta v XXI veke. [Management Objectives in the 21st Century], Vil'jams, Moscow, Russia.
13. Zavads'kyj, J.S. (2001), Menedzhment [Management], vol.1, European University, Kyiv, Ukraine.
14. Zavads'kyj, J.S. (2001), Menedzhment [Management], vol. 2, European University, Kyiv, Ukraine.
15. Volkov, O.I. Denysenko, M.P. and Grechan, A.P. (2004), Ekonomika i organizacija innovacijnoi' dijal'nosti [Economics and organization of innovation], VD Profesional, Kyiv, Ukraine.
16. Illiashenko, S.M. (2003), Upravlinnja innovacijnym rozvytkom: problemy, koncepcii' metody [Management innovative development: problems, concepts methods], University book, Sumy, Ukraine.
17. Inozemcev, V.L. (2000), Sovremennoie postindustrialnoie obshhestvo: priroda, protivorechija, perspektivy [The modern post-industrial society: nature, contradictions, prospects], Logos, Moscow, Russia.
18. Kniazevych, A.O. (2013), "Mechanism of functioning of components of innovative infrastructure", Zhurnal "Ekonomika. Finansy. Pravo", vol. 9, pp. 9—13.
19. Kniazevych, A.O. (2018), Upravlinnia infrastrukturnym zabezpechenniam innovatsijnoho rozvytku ekonomiky [Management of infrastructure support of innovative development of economy], Volyns'ki oberehy, Rivne, Ukraine.
20. Maruschak, O.Ya. and Kosar, N.S. (2011), "Research of of market of innovations of Ukraine", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" — Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", vol. 8, pp. 310—312.
21. Mykytiuk, P. (2006), Innovacijnyj menedzhment [Innovation management], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
22. Petrova, L.I. (2013), "The formation of market of innovations in the context of economic security of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2221 (Accessed 20 June 2020).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Law of Ukraine "On innovative activity", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, vol.36.
24. Svetunkov, M.H. and Svetunkov, S.H. (2010), Predprinimatelstvo i innovatsii [Entrepreneurship and innovations], UlHTU, Ulianovsk, Russia.
25. Fathutdinov, R.A. (2000), Innovacionnyj menedzhment [Innovation management], ZAO Biznes-shkola Intel-Sintez, Moskow, Russia.
26. Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan' [Knowledge economy], Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine.
27. Hmil', F.I. (2003), Osnovy menedzhmentu [Management basics], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
28. Shumpeter, J.A. (2007), Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija [Theory of Economic Development], JeKSMO, Moskow, Russia.

№ 13-14 2020, стор. 26 - 33

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 917

Відомості про авторів

А. О. Князевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", м. Рівне

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

ORCID:

0000-0002-5394-5599


О. В. Крайчук

к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри математики з методикою її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

A. Kraychuk

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

ORCID:

0000-0002-5987-0460


В. О. Остапчук

студент, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

V. Ostapchuk

Student, Rivne State University of Humanities

ORCID:

0000-0001-7106-5395

Як цитувати статтю

Князевич А. О., Крайчук О. В., Остапчук В. О. Інноваційнійсть економіки: міжнародна оцінка та фактори впливу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.26

Kniazevych, A., Kraychuk, A. and Ostapchuk, V. (2020), “The inovation economics: international assessment and influencing factors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 26–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.