EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРИВАЮЧОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
О. О. Гетманенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.40

УДК: 339.9

О. О. Гетманенко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРИВАЮЧОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Метою статті є здійснення дослідження сучасного стану фінансової безпеки України та визначення тенденцій її розвитку в умовах триваючої глобалізації світового господарства.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи узагальнення — для дослідження особливостей сучасного стану фінансової безпеки України; системний підхід — для обгрунтування факторів, які чинили і продовжують чинити вплив на фінансову безпеку України; метод систематизації — для визначення тенденцій і закономірностей розвитку фінансової безпеки України в умовах триваючої глобалізації світового господарства.
Обгрунтовано тенденції розвитку фінансової безпеки України в умовах триваючої глобалізації світового господарства, виділено основні фактори, які чинили і продовжують чинити вплив на фінансову безпеки України, визначено ризики та загрози фінансовій безпеці України в умовах триваючої глобалізації світового господарства.
Наукова новизна полягає у визначенні загального стану фінансової безпеки України та всіх його складових, визначенні тенденцій подальшого розвитку фінансової безпеки України в умовах триваючої глобалізації світового господарства та триваючої інтеграції України.
Отримані результати дослідження направлені на забезпечення удосконалення засад управління фінансовою безпекою країни та її складових, забезпечення їх високого рівня з урахуванням тенденцій і закономірностей їх розвитку, а також глобалізації світового господарства.

Ключові слова: фінансова безпека; світове господарство; державний борг; країна; тенденції; закономірності; фактор; ризик; загроза; показник; індекс; стан.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.uа (дата звернення: 11.05.2020).
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk (дата звернення: 11.05.2020).
3. Дахнова О.Є., Городецька Т.Е. Оцінка стану бюджетної безпеки України. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. № 1. С. 345—352.
4. Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 р. № 190 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/190-2016-п (дата звернення: 28.04.2020).
5. IMF, Fiscal Monitor (April, 2019) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019 (дата звернення: 04.04.2020).
6. Кому та скільки заборгувала Україна: динаміка зовнішнього й гарантованого державою боргів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/04/23/infografika/finansy/komu-ta-skilky-zaborhuvala-ukrayina-dynamika-zovnishnoho-harantovanoho-derzhavoyu-borhiv (дата звернення: 02.05.2020).
7. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс]: Офіційне інтернет-представництво НБУ. — Режим доступу: https://bank.gov. ua/control/uk/publish/artic le;-jses sionid (дата звернення: 27.04.2020).
8. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег [пер. с англ.] / Кейнс Дж.М. Москва: Прогресс, 1978. 321 с.
9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. https://bank.gov.ua (дата звернення: 02.05.2020).
10. Постанова Національного банку України про затвердження Положення "Про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України" від 31.01.2019 р. № 26 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 28.04.2020).
11. Стратегія валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 — 2020 роки: затверджена Рішенням Правління НБУ від 06.09.2016 № 261-рш [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Currency_intervention_strategy_NBU.pdf?v=4 (дата звернення: 02.05.2020).
12. Яковенко Р. Фінансова безпека та ступінь конверотваності валюти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.rk.kr.ua/finansova-bezpeka-ta-stupin-konvertovanosti-valjuti (дата звернення: 08.05.2020).
13. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року: Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 (дата звернення: 09.05.2020).
14. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи [колективна монографія] / за заг. ред. В.Г. Барановой, О.М. Гончаренко. Харків: "Дісаплюс", 2019. 370 с.

O. Getmanenko

CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CONTINUING GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY

Summary

The purpose of the article is to study the current state of financial security of Ukraine and identify trends in its development in the ongoing globalization of the world economy. The financial security of any country is a key and quite important component of its economic security, especially at the present stage of development of the world economy. The reason for such a significant increase in the role of financial security was a significant increase in financial globalization of the world economy, which led, on the one hand, financial expansion of developed countries, liberalization of foreign economic relations and increased international capital mobility, on the other — weakening governance and control over the functioning of their own monetary relations, increasing the vulnerability of countries' economies and reducing their resilience to financial crises, foreign economic influences and threats, and, as a consequence, the need to protect national financial interests and sovereignty. Guaranteeing the financial stability and security of any country, especially a developing one, including Ukraine, and its financial system is especially relevant and important today, because due to the spread of processes generated and initiated by globalization, any financial system moves to another quality level of regulation and regulation. As a result, the importance of assessing the current state and trends of the financial system, identifying, monitoring and assessing the nature and significance of risks, challenges and threats to the country's financial security is growing.
In the process of research the following were used: general scientific methods, in particular: generalization methods — to study the peculiarities of the current state of financial security of Ukraine; systematic approach — to substantiate the factors that have had and continue to affect the financial security of Ukraine; systematization method — to determine the trends and patterns of financial security of Ukraine in the ongoing globalization of the world economy.
The tendencies of development of financial security of Ukraine in the conditions of continuing globalization of world economy are substantiated, the basic factors which had and continue to influence financial safety of Ukraine are allocated, risks and threats to financial safety of Ukraine in the conditions of continuous globalization of world economy are defined.
The scientific novelty is to determine the general state of financial security of Ukraine and all its components, to identify trends in the further development of financial security of Ukraine in the ongoing globalization of the world economy and the ongoing integration of Ukraine.
The results of the study are aimed at improving the principles of financial security management of the country and its components, ensuring their high level, taking into account trends and patterns of their development, as well as the globalization of the world economy.

Keywords: financial security; world economy; public debt; country; trends; patterns; factor; risk; threat; indicator; index; state.

References

1. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), Available at http://www.ukrstat.gov.uа (Accessed 11 May 2020).
2. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2020), Available at https://www.mof.gov.ua/uk (Accessed 11 May 2020).
3. Dakhnova, O.E. and Gorodetskaya, T.E. (2018), "Assessment of the state of budget security of Ukraine", Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 1, pp. 345—352.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the budget of the Pension Fund of Ukraine for 2016", Available at http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/190-2016-п (Accessed 28 April 2020).
5. IMF (2019), "Fiscal Monitor", Available at https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019 (Accessed 4 April 2020).
6. Slovo i dilo (2020), "To whom and how much did Ukraine owe: the dynamics of external and state-guaranteed debts", Available at https://www.slovoidilo.ua/2020/04/23/infografika/finansy/komu-ta-skilky-zaborhuvala-ukrayina-dynamika-zovnishnoho-harantovanoho-derzhavoyu-borhiv (Accessed 2 May 2020).
7. National Bank of Ukraine (2020), "Monetary and financial statistics", Available at https://bank.gov. ua/control/uk/publish/artic le;-jses sionid (Accessed 27 April 2020).
8. Keynes, J.M. (1978), Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [General theory of employment, interest and money], Progress, Moscow, Russia.
9. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), Available at http://www. https://bank.gov.ua (Accessed 2 May 2020).
10. National Bank of Ukraine (2019), Resolution "On the implementation of foreign exchange interventions of the National Bank of Ukraine in the foreign exchange market of Ukraine", Available at https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 28 April 2020).
11. National Bank of Ukraine (2016), "Strategy of foreign exchange interventions of the National Bank of Ukraine for 2016 — 2020", Available at https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Currency_intervention_strategy_NBU.pdf?v=4 (Accessed 2 May 2020).
12. Yakovenko, R. (2018), "Financial security and the degree of currency convertibility" [Electronic resource]. Available at https://www.rk.kr.ua/finansova-bezpeka-ta-stupin-konvertovanosti-valjuti (Accessed 8 May 2020).
13. National Bank of Ukraine (2015), "Comprehensive program for the development of the financial sector of Ukraine until 2020", Available at https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 (Accessed 9 May 2020).
14. Baranova, V.G. and Goncharenko, O.M. (2019), Rozvytok finansovoho rynku Ukrainy v umovakh ievropejs'koi intehratsii: problemy ta perspektyvy [Development of the financial market of Ukraine in the conditions of European integration: problems and prospects], Disaplus, Kharkiv, Ukraine.

№ 13-14 2020, стор. 40 - 49

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 1149

Відомості про авторів

О. О. Гетманенко

аспірант, Ужгородський національний університет

O. Getmanenko

Postgraduate student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0002-3869-3274

Як цитувати статтю

Гетманенко О. О. Сучасний стан та тенденції розвитку фінансової безпеки України в умовах триваючої глобалізації світового господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 40–49. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.40

Getmanenko, O. (2020), “Current state and trends of development of financial security of Ukraine in the conditions of continuing globalization of the world economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 40–49. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.