EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
С. А. Нужна, Ю. В. Теслюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.55

УДК: 330.341.1

С. А. Нужна, Ю. В. Теслюк

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

У статті обгрунтовано методичний інструментарій оцінки інституціонального регулювання економічної динаміки та здійснено аналіз інституціонального забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження інституціонального регулювання розвитку інновацій.
Констатовано, що інституціональне забезпечення інноваційного розвитку пов'язане зі створенням ефективних інститутів та інституцій. Ефективність інститутів забезпечується їх комплементарним впливом або інституціональною системністю. Її відсутність обумовлює потребу в інституціональній реконструкції.
Для оцінки достатності і сукупного впливу складових інституціонального регулювання на інноваційний розвиток аграрних підприємств аргументовано доцільність використання експертних оцінювань. Проведене опитування сільськогосподарських товаровиробників сприяло визначенню складових інституціонального забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва: інфраструктурної підтримки, кредитного забезпечення, податкового стимулювання, державної підтримки, інформаційного забезпечення.
Встановлено, що зростання оцінки експертної групи за складовою державної підтримки на 1 бал вказує на зростання інтегральної оцінки на 1,112; зростання бальної оцінки з кредитного забезпечення на 1 бал підвищує інтегральний показник на 0,758; зростання оцінки податкових стимулів на 1 бал вказує на зростання інтегрального показника на 1,246; зростання оцінки з інфраструктурного забезпечення підвищує інтегральний показник на 0,517, а з інформаційного — на 1,487.
Аргументовано необхідність модернізації підходів до інституціонального регулювання розвитку аграрної сфери. На цьому шляху визначальна роль належить інструментарію державної підтримки інноваційної діяльності, кредитної підтримки й податкового стимулювання сільськогосподарських виробників, які поширюють, реалізують або створюють інновації.
Теоретичні та методичні положення поглиблюють практичні засади інституціонального регулювання інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

Ключові слова: агропромислове виробництво; інновація; інноваційний розвиток; методичний підхід; експертна оцінка.

Література

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь; [за заг. ред. В.М. Гейця та ін.]. К.: НАН України, 2015. — 336 с.
2. Малік М.Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан. Економіка АПК. 2013. — № 4. С. 86—92.
3. Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6 (120). С.18—25.
4. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило. — К.: ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
5. Тарасевич В.Н. О синергетике инноваций. Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. 2008. № 1. Д.: Вид-во ДУЕП. С. 224—232.
6. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С.28—45.
7. Федулова І.В. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко.2011. № 124/125. С. 36—40.
8. Шубравська О.В. Перспективи модернізації аграрного сектору України [Текст] / О.В. Шубравська, К.О.Прокопенко. Економіка України. 2013. № 8 (261). — С. 64—76.
9. Denzau A., North D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47. — № 1. — P. 3—31.
10. Hodgson G. M. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. № 1. P. 166—192.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.
12. Svitlana Khalatur, Zenon Stachowiak, Kateryna Zhylenko, Oksana Honcharenko and Oleksandr Khalatur (2019). Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16 (3), 275—291. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.25

S. Nuzhna, Yu. Teslyuk

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF INSTRUMENTS OF INSTITUTIONAL REGULATION OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article substantiates the methodological tools for assessing the institutional regulation of economic dynamics and analyzes the institutional support for innovative development of agro-industrial production. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the study of institutional regulation of innovation.
It is stated that the institutional support of innovative development is associated with the creation of effective institutions and institutions. The effectiveness of institutions is ensured by their complementary influence or institutional system. Its absence necessitates institutional reconstruction.
To assess the sufficiency and cumulative impact of the components of institutional regulation on the innovative development of agricultural enterprises, the expediency of using expert evaluations is argued. The survey of agricultural producers helped to determine the components of institutional support for innovative development of agro-industrial production: infrastructure support, credit support, tax incentives, state support, information support.
It is established that an increase in the assessment of the expert group on the component of state support by 1 point indicates an increase in the integrated assessment by 1.112; an increase in the credit score by 1 point increases the integrated indicator by 0.758; an increase in the assessment of tax incentives by 1 point indicates an increase in the integrated indicator by 1.246; the increase in the assessment of infrastructure increases the integrated indicator by 0.517 and the information indicator — by 1.487.
The necessity of modernization of approaches to institutional regulation of agricultural development is argued. In this way, the decisive role belongs to the tools of state support for innovation, credit support and tax incentives for agricultural producers who disseminate, implement or create innovations.
Theoretical and methodological provisions deepen the practical principles of institutional regulation of innovative development of agro-industrial production.

Keywords: agro-industrial production; innovation; innovative development; methodical approach; expert assessment.

References

1. Heyets, V.M. (2015), Innovatsiina Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Malik, M.U. Shpikyliak, O.G. and Lyzan O.Y. (2013), "Institutes and institutions in the development of integration processes in agriculture", Ekonomica APK, vol. 4, pp.86—92.
3. Melnik, O. (2011), "Formation of methodological approaches in innovation research and innovation", Aktualnі problemi economyki, vol. 6, 18—25.
4. Sabluk, P.T. Shpikuliak, O.G. and Kurilo, L.I. (2010), Innovatiinai diulnist v agrarnii sferi:instutusionalnii aspekt [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspects], NNZ IAE, Kyiv, Ukraine.
5. Tarasevich, V. (2008), "About the synergy of innovation", Bulletin of the International Nobel Economic Forum, vol. 1, pp. 224—232.
6. Fedulova, L. (2013), "Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern", Ekonomichna teoria, vol. 2, pp. 28—45.
7. Fedulova, І. (2011), "Approaches to assess the level of preparedness of the enterprise on innovative development", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, vol. 124/125, pp. 36—40.
8. Shybravska, O.B. and Prokopenko, K.O. (2013), "Prospects for the modernization of the agricultural sector of Ukraine", Ekonomica Ukrainy, vol. 8, pp. 64—76.
9. Denzau, A. and North, D. (1994), "Shared Mental Models: Ideologies and Institutions?", Kyklos, vol. 47, no 1, pp. 3—31.
10. Hodgson, G. M. (1998), "The Approach of Institutional Economics", Journal of Economic Literature, vol. 36, no 1, pp. 166—192.
11. Schumpeter, J. (2007), Teoriya Ekonomicheskogo Razvitiya. Kapitalizm, Sotsializm i Demokratiya [The Theory of Economic Development, Capitalism, Socialism, and Democracy], Eksmo, Moscow, Russia.
12. Khalatur, S. Stachowiak, Z. Zhylenko, K. Honcharenko, O. and Khalatur, O. (2019), "Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine", Investment Management and Financial Innovations, Vol. 16 (3), pp. 275—291. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.25

№ 13-14 2020, стор. 55 - 59

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

С. А. Нужна

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Nuzhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-6850-4016


Ю. В. Теслюк

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yu. Teslyuk

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-4855-7281

Як цитувати статтю

Нужна С. А., Теслюк Ю. В. Методичні аспекти оцінки інструментів інституціонального регулювання інноваційних трансформацій в агропромисловому виробництві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.55

Nuzhna, S. and Teslyuk, Yu. (2020), “Methodical aspects of evaluation of instruments of institutional regulation of innovative transformations in agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.