EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Г. М. Чабан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.64

УДК: 330.4

Г. М. Чабан

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Анотація

У статті досліджуються формування концептів підвищення ефективності управління фінансовими ризиками природних монополій, організаційно-функціональні елементи системи управління фінансовими изиками, які відповідають за виявлення, ідентифікацію, оцінку індикаторів фінансових ризиків, а також нейтралізацію та попередження ризиків. У залежності від області дослідження проблематики ризику природних монополій розроблено відповідні математичні моделі управління фінансовим ризиком згідно з визначеними цілями та стратегіями. Інструменти та методики дослідження вибираються дослідниками індивідуально, що декларуються згідно з нормативно-правовими та розпорядчими документами природних монополій українських підприємств-монополій. На практиці під час визначення методології оцінки ефективності системи управління фінансових ризиків найчастіше природні монополії звертаються до затверджених міжнародних та національних стандартів, що регламентують застосування статистичних методів. Розраховано фінансові показники математичних моделей природних монополій на прикладі фінансових показників авіаційного підприємства, що знаходяться у публічному доступі згідно з "Національним положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 28.02.2013 р. № 336/22868 [7]. У результаті розрахунків було визначено оптимальні моделі, для визначення ризику. Порівняльна характеристика застосовності моделей для оцінювання платоспроможності державних підприємств, як основа для подальшого розвитку аналізу, показав, що модель Альтмана, модель САRD / рекурсивне розбиття та французька модель показали неприпустимі значення для монопольних підприємств або не враховані особливості застосування. На основі зроблених розрахунків можна зробити висновок, що використання зарубіжних дискримінантних моделей допустиме для врахування низки показників оцінювання кризового стану підприємства, але потребує коригування коефіцієнтів значущості показників. Також критерій Z розроблено згідно з даними минулих десятиріч, і необхідно врахувати те, що загалом змінилася і економічна ситуація у світі, і структурний склад моделей. У разі коригування вищенаведених чинників, моделі дають стійкий результат і інтерпретація зберігається. Однак у разі врахування вагомості окремих показників у моделях є певні розбіжності. Також на формування певних показників значно впливає інфляція і кризові стани економіки загалом.

Ключові слова: системний підхід; ефективність; фінансовий стан; фінансовий ризик; система управління; уникнення ризику.

Література

1. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. — К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2013. — 200 с.
2. "Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства", затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14.
3. "Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації", затверджене наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. № 49/221.
4. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. — 2-ге вид., виправл. — К.: Знання, 2011. — 598 с.
5. ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013 (ІЕС/ISO 31010:2009, IDТ) "Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику", затвердженого наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2013 р. № 1469.
6. Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996 — XIV від 16 липня 1999 року [Електронний ресурс] // Офіційний Сайт "Законодавство України". — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/
7. "Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 28.02.2013 р. № 336/22868 [Електронний ресурс] // Офіційний Сайт "Законодавство України". — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

H. Chaban

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF INDICATORS OF EFFICIECY OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article examines the formation of concepts for improving the effectiveness of financial risk management of natural monopolies, organizational and functional elements of the financial risk management system, which are responsible for identifying, identifying, assessing financial risk indicators, as well as risk neutralization and prevention. Depending on the field of research of natural monopolies risk, appropriate mathematical models of financial risk management are developed according to the defined goals and strategies. Research tools and methods are selected by researchers individually, which are declared in accordance with regulatory and administrative documents of natural monopolies of Ukrainian enterprises-monopolies. In practice, when determining the methodology for assessing the effectiveness of the financial risk management system, natural monopolies often turn to approved international and national standards governing the use of statistical methods. Financial indicators of mathematical models of natural monopolies are calculated on the example of financial indicators of an aviation enterprise, which are in public access according to the National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General requirements for financial reporting", approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine from 07.02.2013 № 73 and registered in the Ministry of Justice of Ukraine dated 28.02.2013 № 336/22868 [7]. As a result of calculations, the optimal models for determining the risk were determined. As a result of calculations, the optimal models for determining the risk were determined. A comparative characterization of the applicability of the models for assessing the solvency of state-owned enterprises as a basis for further development of the analysis showed that the Altman model, the CARD / recursive partition model and the French model showed unacceptable values for monopoly enterprises or did not take into account application features. Based on the calculations, it can be concluded that the use of foreign discriminates models is acceptable to take into account a number of indicators for assessing the crisis of the enterprise, but requires adjustment of the coefficients of significance of the indicators. Also, the Z criterion has been developed according to the data of the past decades, and it is necessary to take into account that in general the economic situation in the world and the structural composition of the models have changed. When adjusting the above factors, the models give a stable result and the interpretation is maintained. However, taking into account the weight of individual indicators in the models there are some differences. Also, the formation of certain indicators is significantly influenced by inflation and crises in the economy as a whole.

Keywords: the system approach; efficiency; financial condition; financial risk; management system; avoids the risk.

References

1. Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2013), Ryzyk-menedzhment: teoriia i praktyka [Risk management: theory and practice], IVTs "Vydavnytstvo "Politekhnika", Kyiv, Ukraine.
2. Ministry of Economy of Ukraine (2006), "Methodical recommendations on detection of signs of insolvency of the enterprise and signs of actions on concealment of bankruptcy, fictitious bankruptcy or bringing to bankruptcy", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=111503bd-ca7f-4dee-b07c-c66c2aa28e03&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoViiavlenniaOznakNeplatospromozhnost (Accessed 20 July 2020).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2001), "On approval of the Regulations on the procedure for analyzing the financial condition of enterprises subject to privatization", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01#Text (Accessed 20 July 2020).
4. Pikus, R.V. (2011), Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "DSTU IEC / ISO 31010: 2013 (IEC / ISO 31010: 2009, IDT) "National standard of Ukraine. Risk management. Methods of general risk assessment", available at: https://ips.ligazakon.net/document/ME131799 (Accessed 20 July 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "About accounting and financial reporting", available at: http://www.rada.gov.ua/ (Accessed 20 July 2020).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National Accounting Regulation (Standard) 1 "General Financial Reporting Requirements", available at: http://www.rada.gov.ua/ (Accessed 20 July 2020).

№ 13-14 2020, стор. 64 - 74

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 889

Відомості про авторів

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПНВЗ "Європейський університет"

H. Chaban

Postgraduate student, Department of finance, accounting and taxation, European university

ORCID:

0000-0003-0873-735X

Як цитувати статтю

Чабан Г. М. Економіко-математичне моделювання індикаторів ефективності системи управління фінансовими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 64–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.64

Chaban, H. (2020), “Economic and mathematical modeling of indicators of efficiecy of financial risk management system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 64–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.